Вижте точно какви промени в плана за управление на Национален парк "Пирин" прие МС

Изграждането на новата кабинкова линия в Банско ще бъде съгласувано по реда на екологичното законодателство

Правителството прие изменения и допълнения в Плана за управление на Национален парк „Пирин“ в частта „Норми, режими, условия и препоръки за осъществяване на дейностите“.

Проектът за промяна на Плана за управление е внесен от община Банско и е разгледан на заседание на Висшия експертен екологичен съвет при МОСВ. Той е в съответствие с решенията на Комитета за световно наследство, които допускат развитие на съоръжения за ски спорт в т. нар. „буферна зона“ на обекта на световното наследство – Пирин, съвпадаща по граници с туристическата зона, за която се отнасят одобрените промени.

Те ще позволят на община Банско да изготви план за развитие на туристическата зона, включваща ски зоната над града, която обхваща само 2% от НП „Пирин“, съобщиха от правителствената информационна служба.

Кабинетът възложи на министъра на околната среда и водите, при наличие инвестиционен интерес за изграждане на нова туристическа кабинкова линия в ски зона Банско и съпътстващата я инфраструктура, да предприеме спешни действия за съгласуване по реда на екологичното законодателство на всички необходими устройствени планове и инвестиционни предложения.

„Труд“ извади старите текстове и ги сравни с новите. Ето ги:

В точка едно, която гласи следното: На цялата територия на НП Пирин се въвеждат следните допълнителни забрани: Строителство на нови и разширяване на съществуващи ски-писти и съоръжения, се добавя „освен допустимите в съответните зони“. А подточка 6 се изменя така:

„Изкуствено осветление на територии извън Зоната за туризъм и Зоната на сгради и съоръжения“. Старият вариант гласи: Изкуствено осветление на територии извън определената зона на сгради и съоръжения.

Следващата промяна е в точка 14, където се добавя подточка 10.

14. В зона ІІ а – зона за опазване на горските екосистеми и отдих, се забранява всякаква

човешка дейност освен:

1) Потушаване на пожари и противопожарни дейности, съгласно план за действие на

ДНП, 2) Поддържане на туристическите маршрути и обезопасителни съоръжения, 3) Преминаване на животни по определени с проект прокари, 4) Пешеходен туризъм и отдих, 5) Преходи със ски само по маркирани за целта трасета, 6) Събиране на гъби, билки и диворастящи плодове за лични нужди, 7) Поддържащи и възстановителни дейности в горите при строго доказана необходимост; 8) Регулиране числеността на животински видов, 9)Любителски риболов и новата подточка номер 10 – Водохващане

В точка 16, която гласи: В зона ІІІ - зона за туризъм , се забранява всякаква човешка дейност освен:

1) Потушаване на пожари и противопожарни дейности, 2) Сметосъбиране и извозване на битови отпадъци, 3) Пешеходен туризъм и отдих, 4) Специализиран туризъм /езда, колоездене, ски, 5) Събиране на гъби, билки и диворастящи плодове за лични нужди, 6) Поддържащи и възстановителни дейности, 7) Регулиране числеността на животински видове;

8) Зарибяване с балканска пъстърва и любителски риболов на определените с плана за

управление места ,9) Паша на овце, крави и коне, 10) Спортни дейности, се създават подточки 11) и 12) със следния текст:

„11) Дейности по изграждане на писти и строителство на въжени линии и съпътстващата ги техническа инфраструктура, съгласно одобрени устройствен план или изменение на такъв план и инвестиционни проекти/намерения, въз основа на влезли в сила крайни актове за одобряване/съгласуване по процедурите за екологична оценка и оценка на въздействието върху околната среда по реда на глава шеста от Закона за опазваме на околната среда и/или по процедурата за оценка за съвместимост по Закона за биологичното разнообразие“. 12).Изкуствено осветление за целите па обслужване на обекти по т. 11)“.

В точка 17, която гласи: В зона ІV - зона на сгради и съоръжения, се забранява всякаква човешка дейност освен:

1) Потушаване на пожари и противопожарни дейности, 2) Сметосъбиране и извозване на битови отпадъци, 3) Пешеходен туризъм и отдих, 4) Събиране на гъби, билки и диворастящи плодове за лични нужди, 5) Поддържащи и възстановителни дейности, 6). Регулиране числеността на животински видове, 7).Зарибяване с балканска пъстърва и любителски риболов на определените с плана за управление места;8) Паша на овце, крави и коне; 9) Спортни дейности; 10) Строителство, ремонт и реконструкция на сгради, пътища и съоръжения, се създава подточка: 11): Дейности по разширение на писти и строителство на въжени линии, в рамките на границата на зона III – Зона за туризъм, съгласно одобрени устройствен план или изменение на такъв план и инвестиционни проекти/намерения, въз основа на влезли в сила крайни актове за одобряване/съгласуване по процедурите за екологична оценка и оценка на въздействието върху околната среда по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда и/или по процедурата за оценка за съвместимост по Закона за биологичното разнообразие“.

В точка 76, която досега беше: „Строителство, ремонт и реконструкция на територията на парка може да се извършват само в зона ІV– Зона на сгради и съоръжения“, накрая се добавя „и зона III – Зона за туризъм“.

В точка 77 На територията на парка се забраняват всякакви строителни дейности, освен се променя подточка 13), която досега гласи следното: Доизграждане на одобрените ски-писти, съоръжения и обекти съгласно утвърдения ТУП на “Ски-зона с център Банско” и ОВОС към него от 2000 г., Тя се изменя така: „Дейности по изграждане и разширение на ски писти и строителство на въжени линии и съпътстващата ги техническа инфраструктура в рамките на зона Ill-Зона за туризъм и в затворената от външните й граници зона IV-Зона на сгради и съоръжения, съгласно одобрени устройствен план или изменение на такъв план и инвестиционни проекти/намерения, въз основа на влезли в сила крайни актове за одобряване/съгласуване по процедурите за екологична оценка и оценка на въздействието върху околната среда по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда и/или по процедурата за оценка за съвместимост по Закона за биологичното разнообразие“.

Освен това в  таблица 32 „Разрешени дейности на територията на парка по зони“, на ред 9 „Строителство, ремонт и реконструкция т. V. 9.“, в колони 3 „IIа Зона за опазване на горските екосистеми и отдих“ и 5 „III Зона за туризъм“, „тиретата“ се заменят с цифрата „3“.

Коментари

Задължително поле