Изхвърляме с 36% по-малко боклуци

От 2008 до 2018 г. количеството на битовите отпадъци в страната е намаляло с около 36%. Докато през 2008-а един българин е образувал 590 кг отпадъци, в момента изхвърляме 407 кг на година. Данните са от доклад в Националния план за управление на отпадъците 2021-2028 г., който е качен за обществено обсъждане до 15 март на портала за обществени консултации.

Според документа, през последните години България е с по-ниско ниво на рециклиране на битови отпадъци от средното за страните-членки на ЕС, но се отчита тенденция на постоянен ръст на дела на рециклираните битови отпадъци от 19,4% през 2008 г. до 31,5% през 2018 г.

В състава на образуваните битови отпадъци биоразградимите представляват 36%, биологичните са 25%, а рециклируемите фракции от хартия и картон, пластмаса, стъкло и метали – 27,5%. Но по показателя компостирани битови отпадъци на жител България е на едно от последните места в ЕС.

В периода 2008-2018 г. има тенденция на увеличаване на количеството на образуваните производствени отпадъци въпреки колебанията в някои от годините, като нарастването през 2018 г. спрямо 2008 г. е с 35%. Подреждането на образуваните производствени отпадъци по икономически дейности показва, че на първо място е "Производство и разпределение на енергия и горива", чийто дял е 56,7% от общо образуваните производствени отпадъци за периода 2013-2018 г.

Коментари

Регистрирай се, за да коментираш

Още от България