Йордан Тодоров, депутат от „Възраждане“, пред „Труд news”: Българските потребители са платили голяма част от загубите на „Булгаргаз“

България има нужда от нов модел на управление, от нови политици, които се водят от интересите на своя народ, а не от парите на различни олигарси

Депутатът Йордан Тодоров се открои по време на изслушванията и дебатите във временната комисия по Споразумението между „Булгаргаз“ и турската държавна енергийна компания „Боташ“. „Булгаргаз“ може да загуби допълнителен пазарен дял и да изпадне дори в още по-големи излишъци, съответно да трупа допълнителни финансови загуби, казва Тодоров. И допълва, че „Булгаргаз“ са изпращали неточни данни до КЕВР, най-общо несъществуващи разходи или такива, които са в резултат на сключени сделки на едро, нямащи касателство с доставките към клиенти. В резултат на това, утвърдената от КЕВР цена за природен газ за няколко месеца от 2023 г. е била завишена.

- Господин Тодоров, Вие сте един от най-подготвените депутати във временната парламентарна комисия за Споразумението с „Боташ“ и „Булгаргаз“, обследвахте документи и проведохте изслушвания, кои според Вас са най-критичните последици за държавното ни газово дружество?
- Могат да бъдат разгледани най-общо в три направления. Първото е финансово, разбира се. „Булгаргаз“ ще плаща за нещо, което не може да използва. Капацитетът за пренос на природен газ, за който „Булгаргаз“ ще плаща всеки ден за срок от 13 години, е в размер на 53 200 MWh. На годишна база това се равнява на 19 418 000 MWh, което превърнато в кубически метра се равнява на 1 млрд. 840 млн. куб. метра природен газ, който бихме могли да пренесем. В същото време, обаче, „Булгаргаз“ имат право да внасят в турски води до 14 карга на година, което се равнява на около 14 000 000 MWh или около 1 млрд. 300 млн. куб. метра природен газ. Тоест, дори и да иска, „Булгаргаз“ не може да запълни целия наличен капацитет заради ограничение на броя карга с втечнен природен газ, които могат да бъдат разтоварени на турски терминали. Разликата между капацитета, за който „Булгаргаз“ ще плаща такса, и обемите, които може реално да вкарва в Турция, е от около 500 млн. куб. метра. Това е огромно количество и се равнява на около 15-20% от общата консумация на природен газ в страната ни. В парично изражение за целия срок на договора „Булгаргаз“ ще плати около 1 млрд. и 200 млн. лева, за нещо, което е невъзможно да използва, дори и да има нужда от допълнителни доставки природен газ. На второ място, „Булгаргаз“ е отговорен за доставката на товари с втечнен природен газ до терминалите за регазификация на „Боташ“, което е нормално. В договора е посочен терминала Saros FSRU Terminal, Турция. Притеснителното обаче е, че е поет и допълнителен ангажимент, съгласно който по разпореждане на „Боташ“ „Булгаргаз“ се задължава да пренасочи всеки танкер с втечнен природен газ към всеки друг терминал, разположен в Турция или Европа, като разходите за това се покриват от „Булгаргаз“. Иначе казано, турската газова компания може да оптимизира своето газово портфолио изцяло за сметка на „Булгаргаз“. Държа да отбележа и че разходите за едно такова пренасочване, дори да се прави на по-близко разстояние, лесно биха надхвърлили няколкостотин хиляди лева. На трето място е поетият ангажимент за т.нар. разпределен капацитет на „Боташ“ (РКБ) в размер на 53200 MWh на ден. „Булгаргаз“ се съгласява, че РКБ се разпределя и използва изключително в съответствие с инструкциите и по преценка на „Боташ“. „Булгаргаз“ се съгласява, че ще преотстъпва на трети лица или доставя количества природен газ, осигурени от „Боташ“ в точката на доставка на трети лица. Иначе казано, „Боташ“ получава и пълните права да доставя газ на клиенти на „Булгаргаз“, а също така получава достъп до газовите пазари на Балканите и в Централна и Източна Европа. С това „Булгаргаз“ може да загуби допълнителен пазарен дял и да изпадне дори в още по-големи излишъци, съответно да трупа допълнителни финансови загуби.

- Възможно ли е притеснителното финансово състояние на „Булгаргаз" да разклати сериозно целия енергиен сектор у нас, както пита и председателят на енергийната комисия Делян Добрев във въпроса си към Министерство на енергетиката?
- Не само, че е възможно, според мен финансовата стабилност на „Булгаргаз“ е компрометирана, а като част от Българския енергиен холдинг, с това се застрашава енергийната сигурност на страната ни. Най-малкото определени капиталови разходи и ремонтни програми няма да бъдат направени, а изграждане на важни инфраструктурни проекти ще бъдат забавени или отложени с години. Нека не забравяме и че „Булгаргаз“ е единствен притежател на лицензията за обществен доставчик на природен газ. По-конкретно фактите около действителното финансово състояние на „Булгаргаз“ ги изложих по време на едно от изслушванията на временната комисия. В разрез с широко разпространените данни от страна на „Булгаргаз“ за подобряващото се финансовото състояние на дружеството, истината е, че от 2021г., за която „Булгаргаз“ отчете рекордни печалби под ръководството на Николай Павлов, финансовото състояние на дружеството силно се влошава с всяка следваща година. Огромни финансови загуби се натрупват от продажба на природен газ на пазар на едро и газовите борси в България и Гърция. За 2023 г. от общо 7093 сделки в България, 6303 са на загуба, а в Гърция са били сключени 613 сделки – всички на загуба. Нетният резултат от всички тези сделки е загуба в размер на около 106 млн. лева. Всичко това е резултат от лошо планиране, да не кажа никакво планиране и огромните излишъци, в които изпада дружеството. За 2023 г. излишъците са в размер на близо 10 млн. MWh, което в комбинация с намаляващото портфолио от клиенти, представлява 40% излишък на природен газ. За 2024 г. проблемите за „Булгаргаз“ изглеждат още по-драматично. Пазарният дял на дружеството спрямо 2023 г. се свива с още 25%. В същото време, отчитайки доставките по дългосрочния договор с AGSC в размер на близо 10,5 млн. MWh, нагнетеният газ в ПГХ Чирен и газопреносната мрежа на „Боташ“ към края на 2023 г. в размер на 4,6 млн. MWh, наличните количества капацитет за доставка по споразумението с „Боташ“ в размер на близо 19,5 млн. MWh, всичко това при клиентско портфолио от 18,5 млн. MWh, разбирате, че дружеството ще има 16,1 млн. MWh излишъци, което в процентно изражение представлява 87% излишъци. Отчетената загуба на дружеството от само 29 млн, лева е следствие от няколко неща. Първото е, че „Булгаргаз“ реализира 58 млн. лева допълнителни приходи от своите бизнес клиенти от увеличена надценка по договорите  с тях. Години наред тази надценка е била в размер на 0,40 лева/MWh - толкова, колкото да покрива финансовите разходи на дружеството за обезпечения, гаранции, банкови такси и пр., но по неясни причини от началото на 2023 г. тя се вдига на 11,64 лева/MWh, а след юни се намалява до 6,49 лева/MWh. Второто е, че „Булгаргаз“ реализира 57 млн. лева допълнителни приходи от санкции към клиенти за неприети количества природен газ. Отчитайки тези факти, „Булгаргаз“ би реализирал загуба за 2023 г. в размер на 144 млн. лева, преди обезценката на газа в ПГХ Чирен и в системата на „Боташ“. Иначе казано, българският бизнес, респективно българските потребители, са платили и са покрили голяма част от загубите на „Булгаргаз“, реализирани вследствие на некомпетентното управление на дружеството. Нещата обаче не спират дотук. Сред предоставените документи във временната комисия се откроява един доклад на независими одитори към финансовия отчет за 2022 г. Според този доклад, заложената нетна реализируема стойност на нагнетения в ПГХ Чирен доклад е силно надценена. Посочва се, че ако се оцени по моментната цена на природния газ, нетната загуба за годината би се увеличила с още 269 млн. лева. Одиторите отбелязват, че има превишение на акционерния капитал над стойността на нетните активи към края на отчетния период, което не е в съответствие с изискванията на чл. 252 от Търговския закон. Заключението на одиторите е, че имат сериозни съмнения доколко „Булгаргаз“ може да продължи да функционира като действащо предприятие без допълнително държавно финансиране.

- Как си обяснявате това почти светкавично подписване на толкова дългосрочно Споразумение с „Боташ" в началото на 2023 година - 13 години, при наличие на действащ парламент, но без нито едно обсъждане дори в енергийна комисия, как да разбираме тази "бърза писта", в която служебното правителство и ръководствата на „Булгаргаз" и „Булгартрансгаз" влизат насред Новогодишните празници?
- Не мога да твърдя нищо със сигурност, мога само да предполагам, следвайки логиката на нещата. Служебното правителство, назначено от президента, управляваше държавата с усещането, че я владее и не е задължено да дава отчет за действията си пред българския парламент и българския народ. Неведнъж сме ставали свидетели на наглото и безочливо поведение на министри от този кабинет в Народното събрание, поругавайки тази институция. В този ред на мисли, в действията на служебния енергиен министър, не виждам нищо по-различно. Един освободен от отговорност човек, превишаващ и злоупотребяващ с правата си на министър. Не бих искал да допусна, че е видял е възможност, защото знаете слуховете, че най-вероятно е прибрал огромна комисиона, за да подпише това споразумение в този му вид, загробвайки българските потребители да плащат 4,2 млрд. лева за нещо, което не е възможно да бъде използвано в пълен размер, както вече обясних.

- Пропиля ли България възможността да бъде равноправен партньор на „Боташ“ - компания, която е доста добре позиционирана и със стратегическа роля за енергетиката в региона?
- За да бъде България равнопоставен партньор не само на „Боташ“, но например в Европейския съюз, НАТО, МВФ и всяка друга институция, страната ни трябва да се управлява от хора, които умеят и не се притесняват да поставят българските национални интереси на масата за преговори. България има нужда от нов модел на управление, от нови политици. Такива, които искрено обичат народа и страната си. Такива, които осъзнават, че политическото им бъдеще зависи от волята на хората, които са ги избрали, а не от взаимоотношенията им с всевъзможни лобисти. Политици, които се водят от интересите на своя народ, а не от парите на различни олигарси. Само с такива политици България ще бъде равнопоставен, уважаван и желан партньор. За съжаление, виждаме, че хората, които управляват държавата ни, са хора със зависимости. 

- През годините имаме примери за шумно оповестяване на начало на прокурорски проверки, последвани от оглушително мълчание и се сещам за проверката на бившите енергийни шефове от кабинета „Петков“ от 2022 г. за нанесена щета на 88 млн. лева на „Булгаргаз“ по разработка на ДАНС, която по неофициална информация е прекратена. Тогава имаше изявления, че след едностранното решение на правителството за спирането на доставките от „Газпром“ за България в края на април 2022 г., страната ни е купувала отново руски газ, но този път през посредници, което е оскъпило цената на газа с около 30%. Сега отново излизат данни, че политиката на управление на газовото ни дружество също води до по-високи цени. Защо с някаква лекота се забравя, че подобни ценови игри имат пряко отношение към повишаването на инфлацията?
- Има данни в тази посока, но не мога да коментирам конкретни цифри, факти и обстоятелства, тъй като те представляват конфиденциална информация. Знаете, че това споразумение е обект на проверка от страна на Европейската комисия, която тече и към момента. Това, което мога да кажа е, че с поетия ангажимент за т.нар. Разпределен капацитет на „Боташ“, който вече коментирах, „Булгаргаз“ се съгласява, а „Боташ“ получава пълни права да доставя газ на крайни потребители в България, а също така получава достъп до газовите пазари на Балканите и в Централна и Източна Европа. Знаете и че значителна част от газовия микс на „Боташ“ е съставен от газ с произход Руската Федерация. Що се отнася до инфлацията, мога да направя препратка към отговора на предишния Ви въпрос. Не мисля, че хората, от които зависи управлението на газовото ни дружество, се интересуват от общото финансово благосъстояние на крайните потребители. Това са хора със зависимости, които обслужват интересите на определени лобистки кръгове и фирми. Целта на „Възраждане“, смисълът да ни има като организация и причината лично аз да се занимавам с политика, е да променим целия този порочен модел на управление, който обрича народа ни на трайна бедност.

- Възможно ли е притеснителното финансово състояние на „Булгаргаз“ да разклати сериозно целия енергиен сектор у нас, както пита и председателят на енергийната комисия Делян Добрев във въпроса си към Министерство на енергетиката?
- Вече обясних какво е действителното финансово състояние на „Булгаргаз“. Както вече казах, като част от Българския енергиен холдинг и притежател на лицензията за обществен доставчик на природен газ, то може да разклати цялата ни енергийна система и да застраши енергийната ни сигурност. Искам да обърна внимание и нещо друго, което стана ясно в хода на заседанията на комисията в НС. „Булгаргаз“ са изпращали неточни данни до КЕВР, най-общо несъществуващи разходи или такива, които са в резултат на сключени сделки на едро, нямащи касателство с доставките към клиенти. В резултат на това, утвърдената от КЕВР цена за природен газ за няколко месеца от 2023 г. е била завишена. Най-фрапантен е януари 2023 г., за който КЕВР утвърждава цена на природен газ в размер на 179,72 лева. В тази цена обаче са включени доставки от „Боташ“ в размер до 450 000 MWh в пункт Странджа/Малкочлар при цена 112 евро на MWh. Оказва се, че такива количества не са преминали Странджа/Малкочлар и не са влезли в България. Не е ясно каква е причината, но след като са включени в заявлението, тези количества изкуствено завишат цената, която плащат клиентите на „Булгаргаз“ през  януари с 6,71 лв. за MWh. В допълнение, количествата, закупени от гръцкия доставчик ДЕПА в размер на 389 326,00 MWh на цена 219,49 лева, както и 62 484,44 MWh, закупени от „Митилинеос“ на цена 216,72 лева, също са включени в ценообразуването, но не са доставени на клиенти на „Булгаргаз“ и трябва да се извадят от ценовия микс, тъй като изкуствено повишават цената. При условие, че бъдат извадени тези количества като недоставени, реалната цена на „Булгаргаз“ за януари 2023 г. е в размер на 162,18 лв. за MWh, без ДДС и акциз. Това означава, че всеки един от клиентите на „Булгаргаз“ е надплащал по договорите си 17,53 лева на MWh. Само за януари 2023 г., клиентите по договорите с „Булгаргаз“ са надплатили приблизително сума в размер на 40,8 млн. лева без ДДС и акциз, а за цялата 2023 година сумата възлиза на около 126 млн. лева. От казаното би трябвало да Ви става ясно, че българският бизнес е платил и е покрил част от загубите на „Булгаргаз“. Вероятно индустриалните клиенти на „Булгаргаз“ са включили тази надплатена сума в себестойността на произвежданата продукция и в крайна сметка тя е заплатена от  всеки един български гражданин.

Следете Trud News вече и в Telegram

Коментари

Регистрирай се, за да коментираш

Още от Интервюта