Какво да правим, ако попаднем в горски пожар

Снимка: Pixabay/Архив

СВДР Столична Полиция информира за повишена опасност от възникване на горски пожари и публикува в страницата си във фейсбук съвети какво да правим, ако попаднем в огнена стихия.

Какво да правим, ако попаднем в горски пожар:

Потърсите безопасен път да напуснете района на пожара в посока обратна на вятъра или покрай езера, реки и потоци.

След като избегнете първоначалната опасност, по най- бързия начин трябва да подадете съобщение за забелязания от вас пожар на тел. 112, в близка хижа или туристически пункт, в местното лесничейство или в кметството на населеното място.

Ако имате информация за хора, пребиваващи в близост до огнището на запалване, от вашето навременно и точно съобщение зависи техният живот.

Ако запалването е в начална фаза, може да го потушите с пръст, пясък и тупалки от зелени клони.

Важно е да предпазите дрехите си от запалване, особено ако са от изкуствена материя, и задължително да защитите дихателните си пътища с мокри кърпи или други лични предпазни средства.

Най - честите причини за възникване на пожар са следните:

- Изхвърляне на неизгасени клечки кибрит и фасове. Попаднали в узрелите жита, сухите растения и сламата, те лесно могат да ги запалят;

- Небрежно боравене с огън от работници, пастири, излетници, туристи;

- Неконтролирано запалване на битови отпадъци или обширни части суха тревна растителност в близост до горски масиви;

- Техническа неизправност на машините и превозни средства, работещи в гората;

- Детска игра с огън;

- Самозапалване на вещества и материали;

- Природни явления(мълнии);

- Късо съединение и аварии на електрически далекопроводи, които минават над и в близост до горите;

- Умисъл.

Не е допустимо изхвърлянето на неизгасени кибритени клечки и фасове в горима и леснозапалима среда! Всички моторни превозни средства, които навлизат в горите, трябва да са технически изправни, с изпускателна уредба, недопускаща отделянето или изхвърлянето на искри.

Не трябва да се пали огън в гората, освен на специално обезопасените и обозначени за това места.

Не бива да се изхвърлят стъклени бутилки - дефекти по тях могат да имат ефекта на лупа, което да доведе до запалване на сухи треви и растителни остатъци.

За да се предотвратят пожари, предизвикани от късо съединение на далекопроводите, под тях трябва да се оформят просеки в горите, които да се поддържат свободни и чисти от суха растителност.

Абсолютно е забранено паленето на стърнищата.

Коментари

Задължително поле