Кирил Ананиев: С около 5% по-малък е броят на проверките по контролната дейност на НЗОК

Броят на проверките по контролната дейност на НЗОК на болничната помощ за установени нарушения през 2018 г. е по-малък с около 5% в сравнение с 2017 г. Това каза министърът на здравеопазването Кирил Ананиев в отговор на въпрос на народния представител от ПГ на ГЕРБ Александър Александров във връзка с отчета за контролната дейност на НЗОК за деветмесечието на 2018 г.

„НЗОК осъществява контролна дейност по отношение на сключени договори с изпълнители на медицинска помощ в съответствие с изискванията на Закона за здравното осигуряване, Националният рамков договор и методическите указания, регламентиращи контролната дейност. Контролът се осъществява в три направления: болнична медицинска помощ, извънболнична медицинска и дентална помощ и предписване и отпускане на лекарствени продукти“, обясни още министърът.

По отношение на болничната медицинска помощ, министър Ананиев обясни, че през 9-месечието на 2018 г. са извършени общо 5101 броя проверки на договорни партньори за болнична медицинска помощ при осъществени 3891 броя проверки за същия период на 2017 г. или ръст от 31,1%. Проверени са 24 452 клинични пътеки, 9195 клинични процедури и 38 218 амбулаторни процедури.

Процентът на проверките завършва и с установени нарушения – 24,3% от общо извършените проверки. „Прави впечатление, че броят на проверките с установени нарушения през 2018 г. е по-малък с около 5% в сравнение с 2017 г.“, каза Ананиев. Той уточни, че най-честите нарушения са свързани с неизпълнения на диагностични и терапевтични процедури, непроследени показатели с патологични отклонения и нелекувани на придружаващи заболявания, неспазени критерии за дехоспитализация и некоректно попълване на медицинска документация. „За отчетния период частично са прекратени или отказани договори по 51 клинични пътеки“, обясни министърът.

По отношение на контрола на извънболничната медицинска и дентална помощ, министърът обясни, че са извършени 9 973 проверки. „Констатирани са нарушения при 881 проверки. Проверки са извършени в 280 лечебни заведения за първична и извънболнична помощ. При проверките са констатирани нарушения при 251 лекари, което представлява над 87% от общо проверените. За констатираните нарушения са предвидени санкции в размер на 52 200 лв. до 155 650 лв. За деветмесечието на 2018 г. извършените проверки отнесени към броя на сключените договори на изпълнителите на дентална помощ са 68, 6 средно за страната“, допълни още министър Ананиев.

След въвеждане на единния стандарт за финансово управление на болниците се наблюдава тенденция на намаляване на просрочените им задължения, обяви министърът на здравеопазването в отговор на въпрос на народния представител от ПГ на „БСП за България“ Георги Йорданов за продължаващото нарастване на дълговете на българските болници.

„През последните години финансовото състояние на държавните и общинските болници и по-конкретно задълженията показват тенденция за увеличаване и са повод за предприемане през 2018 г. на последователни и системни действия от страна на Министерство на здравеопазването в в посока на тяхното задържане и намаляване“, каза още Ананиев.

Той посочи, че Министерство на здравеопазването е съсредоточило усилията си към намиране на законосъобразен вариант за преодоляване на общата задлъжнялост на държавните и общински лечебни заведения. По думите му в изпълнение на решение на НС Министерството на здравеопазването е разработило и въвело от 3 май 2018 г. единен стандарт за финансово управление на лечебните заведения търговски дружества с цел стабилизиране финансовото състояние на лечебните заведения, унифициране на отчетността и практиките на управление чрез въвеждане на единни правила, общи финансови принципи и политики при управление на болниците, наблюдения на ключови индикатори и текущо наблюдение и отчитане.

Кирил Ананиев уточни, че Министерството осъществява текущо наблюдение и анализ на показателите, включени в единната електронно-отчетна форма към стандарта с фокус върху размера на посочените задължения на лечебните заведения и измененията на този показател спрямо предходния отчетен период.

Коментари

Задължително поле