Кога мога ползвам платен отпуск за обучение

Въпрос:

Имам ли права да ползвам платен годишен отпуск за обучение и при какви условия може да стане това?

Даниел Коларов, гр. Варна

 

Отговор:

Уважаеми господин Коларов,

Целевите отпуски не предполагат наличието на трудов стаж. Те се предоставят при наличието на съответното основание. Съгласно чл. 169, ал. 1 от Кодекса на труда, работник или служител, който учи в средно или висше учебно заведение без откъсване от производството, има право да ползва платен отпуск за обучение в размер на 25 работни дни за всяка учебна година, ако работодателят му е дал съгласие за това обучение.

За да има работникът или служителят право на платен отпуск за обучение, трябва да бъдат изпълнени следните изисквания: - да учи в средно или висше училище; - обучението да се извършва без откъсване от производството и - да има съгласието на работодателя за това.

Платеният отпуск по чл. 169, ал. 1 КТ се ползва независимо от всички останали видове отпуски; може да се ползва наведнъж или на части, включително за подготовка за изпити, но не и когато работникът или служителят повтаря учебната година по неуважителни причини. Няма изрична забрана за ползване на отпуск при явяване на поправителна сесия, ако не се повтаря учебната година. Учащите се имат право еднократно и на платен отпуск от 30 работни дни за подготовка и явяване на зрелостен или държавен изпит, включително и за подготовка и защита на дипломна работа, дипломен проект или дисертация (чл. 169, ал. 3 КТ). В допълнение, съгласно чл.171, ал.1 от КТ работниците и служителите, които учат в средно или висше учебно заведение без откъсване от производството и имат съгласие за това обучение от работодателя си, имат право и на неплатен отпуск - за подготовка и явяване на изпит - до 20 работни дни за учебна година; - за подготовка и явяване на държавен изпит, включително и за подготовка и защита на дипломна работа или на дипломен проект във висши учебни заведения - до 4 месеца. В ал.2 на чл. 171 е предвидено изключение, в случай че работодателят не е дал своето съгласие за включване на работника и служителя в обучение. При липса на това първоначално съгласие, работникът или служителят, който учи в средно или във висше училище без откъсване от производството, има право на неплатен отпуск в размерите по ал. 1 на чл.171 от КТ, намалени наполовина.

Следва да имате предвид, че отпуските на учащите се по този раздел се ползват във време, определено от работника или служителя в зависимост от организацията на учебния процес, след писмено уведомяване на работодателя най-малко 7 дни предварително (чл.171а от КТ).

Тодор Капитанов - юрист, национален секретар на КНСБ, консултант и специалист по публични лекции в областта на трудовите и социални въпроси, комуникациите и публичния сектор

Очакваме въпросите ви на адрес:

1797 София, ул. „Лъчезар Станчев” 7,

Email: trud@trud.bg и trudonline@gmail.com

Коментари

Задължително поле