КПКОНПИ установи конфликт на интереси на главния архитект на Благоевград

КПКОНПИ установи конфликт на интереси на главния архитект на Благоевград Васил Тинчев.

Тинчев е наказан заради упражняване на правомощия по служба - издаване на разрешения за строеж, в свой и в частен интерес, на свързани с него лица. Закононарушението е по член 58 ЗПКОНПИ.

Заради това на главния архитект са наложени и две глоби от по 5000 лева.

Съгласно закона, конфликт на интереси възниква, когато лице, заемащо висша публична длъжност, има частен интерес, който може да повлияе върху безпристрастното и обективно изпълнение на правомощията или задълженията му по служба. След образуване на производството, Комисията изисква и получава необходимата информация и документи и се произнася с мотивирано писмено решение в срок до два месеца който може да бъде удължен еднократно до 30 дни.

Решението подлежи на обжалване или протест по реда на АПК, като установяването на конфликт на интереси с влязло в сила такова решение е основание за освобождаване от длъжност, освен когато в Конституцията е предвидено друго.

Главният архитект на Благоевград бе уволнен от предишния кмет Атанас Камбитов и даден на прокурор. Според Камбитов работата на архитекта е породила обоснование съмнение у него,че той е нарушавал законите заради лична полза. Административният съд в Благоевград обаче възстанови на работа Тинчев.

Коментари

Задължително поле