Може ли да се пенсионирам, преди да навърша необходимата възраст

Въпрос: Работя като учител и ми остават 2 години до пенсиониране. Искам да се пенсионирам по-рано. Има ли вариант това да се случи и ще получа ли полагащите ми се заплати при пенсиониране, ако успея по-рано?

Р. Василева, гр. Смолян

Отговор: В случай, че не сте придобила право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по реда на чл. 69в от КСО, не бихте могла да се пенсионирате, като и нямате право на посоченото по-горе в разпоредбите обезщетение. Преценката относно правото на работника/служителя при прекратяване на трудовото правоотношение да получи обезщетение от две или шест (в случая 10) брутни заплати се извършва от работодателя във всеки отделен случай.

В чл. 69в, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване е предвидено, че учителите придобиват право на пенсия за осигурителен стаж и възраст при навършване на възраст 57 години и 10 месеца от жените и 60 години и 10 месеца от мъжете и учителски осигурителен стаж 25 години и 8 месеца за жените и 30 години и 8 месеца за мъжете. От 31 декември 2016 г. възрастта се увеличава от първия ден на всяка следваща календарна година, както следва: до 31 декември 2029 г. възрастта за жените се увеличава с по 2 месеца за всяка календарна година. Съгласно чл. 222, ал. 3 от Кодекса на труда /КТ/, при прекратяване на трудовото правоотношение, след като работникът или служителят е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, независимо от основанието за прекратяването, той има право на обезщетение от работодателя в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от 2 месеца, а ако е работил при същия работодател през последните 10 години от трудовия му стаж - на обезщетение в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от 6 месеца.

В чл. 219, ал. 6 от Закона за предучилищното и училищното образование е предвидено, че при прекратяване на трудовото правоотношение с педагогически специалисти, които през последните 10 години от трудовия си стаж са заемали длъжност на педагогически специалист в държавна или общинска институция на бюджетна издръжка от системата на предучилищното и училищно образование, се изплаща по-голям размер на обезщетението по чл. 222, ал. 3 от Кодекса на труда - в размер на 10 брутни работни заплати. Както е видно от разпоредбата, право на обезщетение в увеличен размер имат педагогическите специалисти, заемали длъжност в посочените институции.

Коментари

Задължително поле