МОН: 21 915 деца и ученици се върнаха обратно в клас

Работата на екипите по задържане в образователната система на деца и ученици ще продължи и занапред. Това обяви вицепремиерът Томислав Дончев след днешното заседание на Координационното звено в Министерството на образованието и науката (МОН). Предстои публикуването за обществено обсъждане на проект на Постановление на Министерския съвет, с което дейността на екипите ще стане постоянна и ще се регламентират ангажиментите на всички институции.

Изготвен е и проект на Национална програма „Заедно за всяко дете“ за съвместната работа по обхват и задържане в образователната система. Тя е на стойност 450 000 лв. и ще съдържа два модула, посочи министърът на образованието и науката Красимир Вълчев. По първия с общо 300 000 лв. ще бъдат напълно или частично финансирани командировъчните разходи на членовете на екипите за транспорт, дневни пари и комуникационните разходи. Бенефициенти могат да са детските градини и училищата чрез регионалните управления на образованието. По втория модул ще се предоставят средства за работа в образователни институции в областите, в които има най-голям брой отпаднали ученици. За целта са предвидени 150 000 лв, добави Вълчев.

През юли миналата година бяха идентифицирани 206 387 деца и ученици на възраст от 5 до 18 години, които са отпаднали от образователната система или никога не са били записвани в нея. Към днешна дата сформираните 1134 екипа са посетили 189 000 деца на общо 207 000 адреса.

Върнатите обратно в клас са 21 915, от които повторно са отпаднали 1221. След първия срок на настоящата учебна година новоотпаднали са и 4556 деца и ученици, с които не е работено по механизма. Екипите от учители, социални работници и полицаи установиха 477 деца в риск, от които 116 са насочени към социални услуги.

Министър Красимир Вълчев отчете, че 50% от повторно и новоотпадналите са концентрирани в областите Пловдив, Стара Загора, Бургас, София и Сливен.

Работата с тях и семействата им беше определена като приоритетна, в резултат на което за три седмици екипите посетиха 3677 деца и подготвиха други 1082 обхода. Адресите на 506 деца не са актуални и ще бъдат издирени чрез системата на МВР. В 57 случая в екипите е участвал и инспектор на Детска педагогическа стая. При обходите са издадени 41 глоби за родителите, от които 12 са били връчени. Издадени са седем наказателни постановления.

„Свършена е много работа и благодаря на екипите, че я приеха като мисия. Много от случаите са нетипични и нямат готови решения за децата, но екипите на място намират най-доброто решение. Връщането на 1/5 от отпадналите или незаписаните е неоспорим успех. Действието на механизма ще продължи. Всички институции ще бъдем по-добри, защото вече има спойка и алгоритъм за успешна работа“, заяви вицепремиерът Дончев.

По думите на министър Красимир Вълчев най-честите причини за повторното отпадане на децата и ученици са заминаване в чужбина (35%), преместване на семейството на друг адрес без детето да е било отписано или записано в друга детска градина или училище (18%), нежелание или неглижиране от страна на родителите (18%), здравословни проблеми на детето или родителя (8%) и др. „Увеличават се процесите както на вътрешна мобилност, така и на миграция извън страната. Заедно с Агенцията за социално подпомагане (АСП), Министерството на вътрешните работи (МВР) и общините ще обменяме информация за децата чрез информационната система, която подпомага дейността на екипите“, подчерта министър Красимир Вълчев. В момента в платформата са включени почти 200 общини. С АСП предстои подписване на споразумение, а с МВР е създадена съвместна работна група, която да изготви параметрите на междуинституционално споразумение. Пилотният проект за проследяване и упражняване правото на образование на деца и обмен на информация за деца в риск от отпадане ще бъде стартиран в област Ловеч.

Вълчев припомни, че по време на Съвета на министрите в Брюксел беше поставен въпросът за обща пилотна инициатива за проследяване на движението на децата, които мигрират с родителите си в друга страна. „Всички министри се обединиха около мнението, че правото на свободно придвижване не трябва да е за сметка на правото на образование. Ще работим за пълно проследяване на всички деца, за да може те веднага да влизат в образователната система на съответната страна“, обясни министърът. Според вицепремиера Томислав Дончев има шанс такъв паневропейски механизъм да бъде подкрепен от страните членки. „Информационната система е важна, защото тя дава възможност да се обменя информация между институциите в реално време. Обсъдихме възможността да разширим обхвата на данните, които се въвеждат в системата, например статистически данни", каза Дончев.

Той допълни, че ще се проведат разговори за регламентиране на наказателна отговорност на родителите, чиито деца сключват ранни бракове и раждат преди да са станали пълнолетни.

Като част от мерките по механизма МОН и Агенцията за социално подпомагане (АСП) уточниха реда за предоставяне на семейни помощи за деца в натура по предложение на директорите на детските градини и училищата. Помощите за пълно или частично плащане на таксите за ясла или градина, детска кухня или столово хранене, както и за участие на децата в организирани от образователната институция мероприятия – екскурзия, посещения на исторически културни и други обекти) ще се изплащат от дирекциите Социално подпомагане.

Работата на екипите в числа

Към 05 юли 2017 г. 206 378 деца и ученици на възраст от 5 до 18 години са отпаднали от образователната система или никога не са били записвани в нея.

Към 1 март 2018 г.  1134 екипа са посетили 189 000 деца на общо 207 000 адреса.

Към 1 март 2018 г. децата и учениците, които са върнати обратно в клас са 21 915.

От тези 21 915 деца и ученици повторно отпаднали са 1221, като от тях само 624 са в задължителна училищна възраст до 16 г.

4556 деца и ученици, които са започнали учебната година без да са били обект на работа по механизма, са отпаднали след първия учебен срок.

50% от повторно отпадналите и ново отпадналите ученици са концентрирани в областите Пловдив, Стара Загора, Бургас, София и Сливен.

Екипите от учители, социални работници и полицаи установиха 477 деца в риск,  116 от тях са насочени към социални услуги.

МОН възложи приоритетна работа на екипите с повторно отпадналите и новоотпадналите деца и ученици и в резултат на това за три седмици са извършени 3677 физически посещения на място и са подготвени обхожданията на 1082 адреса

От посетените 3677 адреса не е установено местоживеенето на 506 деца и е предложена мярка за установяване на местоживеенето на детето и родителя чрез системата на МВР. 57 са посетени от инспектор ДПС на адреса съвместно с представител на друга институция. За 41 от случаите има издаване на акт за установяване на административно нарушение. Връчени са 12 акта за установени административно нарушения. Издадени са 7 наказателни постановления.

Причините за отпадане от детска градина или училище на върнатите чрез Механизма деца и ученици са :

- заминаване на семейството в чужбина (по индиректни данни) – 35%

- детето не е намерено на адреса, семейството е променило местоживеенето си, без да е известно къде и без да отпише и съответно да запише детето в училище или детска градина – 18%

заявено нежелание или неглежиране от страна на родителите – 18%

причините не са установени, тъй като детето вече не може да бъде открито на адреса и не е получена никаква информация - 17 %

- здравословни проблеми на детето или на родителя  – 8%

- заживяване на семейни начала – 2%

- извършване на престъпление – 2%

Коментари

Задължително поле