Надзорът над банките минава към ЕЦБ

Чуждестранни експерти ще проверяват родните финансови институции

Даваме достъп до всички документи

Надзорът над банките в България ще мине в ръцете на Европейската централна банка. Кредитните институции в страната ще предоставят възможност на експертите на ЕЦБ да извършва проверки на място в техните служебни помещения и в офисите на други компании, включени в надзора на консолидирана основа. Банките в България ще трябва да предоставят на ЕЦБ и всички поискани от нея документи, дори да представляват банкова тайна. Промените в законите, които уреждат тази промяна, вчера бяха одобрени от Министерски съвет. Механизмът на тясно сътрудничество с ЕЦБ ще влезе в сила от датата на приемането ни в “чакалнята за еврото”. Това е един от ангажиментите, които сме поели с подаване на заявлението с изявено желание за влизане в еврозоната.

От датата, от която ще започне тясното сътрудничество, БНБ ще трябва да спазва насоките и указанията на ЕЦБ и да предприема необходимите мерки за изпълнение на нейните правни актове.

По отношение на значимите банки и поднадзорни групи в България БНБ ще издава индивидуални административни актове само при искане от страна на ЕЦБ, пише в предложените законодателни промени. Това означава, че големите и системно значими банки ще минат изцяло под надзора на ЕЦБ. По отношение на по-малко значимите финансови институции БНБ също се изпълнява всички указания на ЕЦБ, но ще може да прилага и свои надзорни мерки, ако това изрично бъде предвидено в регламентите на ЕС.

Ако ЕЦБ прецени, че има рискове за кредитните институции, ще може да въвежда и по-високи изисквания за капиталови буфери на банките или за прилагането на по-строги надзорни мерки. Въвежда се и нова годишна такса, която БНБ ще събира за покриване на административните разходи, произтичащи от функциите й по надзор над банките. Размерът на таксата ще се определя с наредба.

Коментари

Задължително поле