На колко години мога да започна работа?

Въпрос: На колко години мога да започна работа?

Отговор: За да започнете работа, трябва да имате навършени 16 години. Законът забранява приемането на работа на лица, ненавършили 16 години.

Допуска се по изключение приемане на лица под 16 години само за определени видове работи: -от 15 до 16 години за извършване на работи, които са леки (не изискват полагането на значителни физически усилия), не са опасни или вредни за здравето и за правилното физическо, умствено и нравствено развитие и чието изпълнение няма да ти пречи дапосещаваш редовно училище или да участваш в програми за професионално ориентиране или обучение.

На ученически длъжности в цирковете могат да се приемат момичета, навършили 14 години, и момчета, навършили 13 години; в областта на изкуствата могат да бъдат наемани и лица под 15 години - за участие в снимане на филми, подготовка и изнасяне на театрални и други представления могат, но трябва да им се осигурят облекчени условия и съответствие с изискванията за правилното им физическо, умствено и нравствено развитие. Ако си навършил 14 години, но все още нямаш 15, можеш сам да подпишеш трудовия си договор, като към него се прилага предварително писмено съгласие на твоя родител или попечител.

Ако нямате навършени 14 години, тогава трудовият договор се сключва от вашия родител или настойник.

Има ли работи, за които задължително трябва да си навършил 18 години?

Забранено е лица под 18 години да се приемат на тежки, вредни и опасни работи. За непълнолетните лица се забранява работа, която е:

- извън техните физически или психически възможности;

-свързана с излагане на вредно физично, биологично или химично въздействие, особено с токсични агенти, канцерогени, агенти, причиняващи наследствено генетично или вътреутробно увреждане; -свързана с вредности, които по какъвто и да е друг начин оказват постоянно неблагоприятно въздействие върху здравето;

-в условия на радиация;

-при изключително ниски или високи температури, шум или вибрации;

-свързана с риск от трудови злополуки, за които се предполага, че не могат да бъдат осъзнати или избегнати от непълнолетния поради неговата физическа или психическа незрялост.

Какви документи са ми необходими за да започна работа, ако не съм навършил 18 години?

Ако не сте навършили 18 години, за да започнете работа предварително трябва задължително да се снабдите с два документа:

-медицинско заключение – то се издава след като преминете на обстоен медицински преглед. Предназначението му е да установява годността ти да извършваш точно тази работа;

-разрешение от инспекцията по труда по местонахождение на предприятието за конкретната работа. В Инспекцията по труда следва да се представи медицинското заключение, ако то е положително. Въз основа на него и след конкретна преценка на обстоятелствата за всеки отделен случай (дали работата е лека, какви са условията на труд и др.) от Инспекцията по труда могат да дадат или да откажат разрешение.

Важно е да знаете, че разрешението за постъпване на работа от Инспекцията по труда се дава за точно определена работа при конкретен работодател. Ако искате да се преместите на друга работа преди да сте навършили пълнолетие, ще ви е необходимо ново разрешение.

Тодор Капитанов – юрист, национален секретар на КНСБ, консултант и специалист по публични лекции в областта на трудовите и социални въпроси, комуникациите и публичния сектор

 

Очакваме въпросите ви на адрес:

1797 София, ул. „Лъчезар Станчев” 7,

Email: trud@trud.bg и trudonline@gmail.com

Коментари

Задължително поле