Община Благоевград спечели поредния социален проект "Култура без граници"

Комитетът за наблюдение по Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег V-A Гърция – България 2014 – 2020 проведе открито заседание в Благоевград, на което одобри за финансиране, подадения от община Благоевград проект „Интегриране на трансграничното значение на историческите и археологически ценности на България и Гърция в една устойчива тематична туристическа дестинация” – "Култура без граници".

Проектът се осъществява по Програма за трансгранично сътрудничество Интеррег V-A „Гърция-България” 2014-2020 по Приоритетна ос 2 „Устойчив и приспособим към климата трансграничен регион”, Тематична цел 06: „Съхраняване и опазване на околната среда, и насърчаване на ресурсната ефективност”, Инвестиционен приоритет 6c: „Съхраняване, опазване, популяризиране и развитие на природното и културното наследство”, Специфична цел 4: „Да валоризира културното и природно наследство в трансграничния регион”.

Проектът има за цел да представи и популяризира местните традиции и култура в трансграничния регион, в частност да насърчи опазването, използването и популяризирането на културното наследство и забележителностите на територията на община Благоевград.

Дейностите по проекта са свързани с организиране и провеждане на три фестивала – два на територията на община Благоевград и един на територията на община Амфиполи. Заложено е още закупуване на сцена с музикално и осветително оборудване; подвижна платформа за провеждането на тематични фестивали, концерти, различни състезания, изпълнения на артисти, танцови групи, певци, музиканти. Реализирането на тези прояви ще допринесе за популяризирането на културно-историческото наследство.

В рамките на проекта се предвижда също провеждането на мащабна информационна кампания, целяща насърчаване на посещенията на туристическите обекти, увеличаване броя на посетителите и туристите на територията на община Благоевград и обогатяване културния живот на жителите на общината. Планира се да бъде нает интерактивен автобус, чрез който традициите и културно-историческото наследство на региона ще бъдат представени на посетителите по един интересен, иновативен и леснодостъпен начин.

В изпълнението на проекта ще вземат участие 7 партньори. Водещ партньор ще бъде Министерство на културата, Република Гърция в сътрудничество с Министерство на вътрешните работи и административното преустройство на Република Гърция, Община Амфиполи, Република Гърция, „Център за учене през целия живот в региона на Централна Македония“, Регион на Централна Македония, община Благоевград и „Факултет по изкуствата“ към Югозападен университет „Неофит Рилски” в Благоевград.

Срокът за изпълнение на проекта е 24 месеца, одобреният бюджет възлиза на 2 855 468,00 лв., разпределен между 7-те партньори, като бюджетът на общината е 456 123,86 лв.

Коментари

Задължително поле