Община Благоевград спечели проект за изграждане на интелигентни поливни системи на стойност над 500 000 лева

Община Благоевград спечели проект „LYSIS - Съвместни действия за разработването и прилагането на нови технологии за оптималното управление на водните ресурси в градската среда“. Стойността му е 1 743 038,30 лв., разпределен между 5 партньори, а бюджетът на община Благоевград възлиза на 535 889,20 лв.

Основна цел на проекта е да представи и да популяризира значението на новите интелигентни технологии в управлението на градските водни ресурси. Чрез реализацията му ще бъде постигнато опазване и защита на околната среда и насърчаване на ресурсната ефективност. За целта ще бъдат изградени 5 интелигентни поливни системи с 5 сонди. Те ще бъдат монтират в ж.к. „Запад“, ж.к. „Струмско“ и в парк „Бачиново“. Предвидено е и облагородяване на пространството около тях.

Проектът бе одобрен на заседание на Комитета за наблюдение по Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег V-A Гърция – България 2014 – 2020. Община Благоевград ще си сътрудничи с Община Драма, Република Гърция, която е и водещият партньор по проекта, както и с Община Павлос Мелос, Република Гърция, Солунския университет „Аристотел” и НПО „Активни младежи“. Заложеният срок за изпълнение е 24 месеца.

Проектът „LYSIS - Съвместни действия за разработването и прилагането на нови технологии за оптималното управление на водните ресурси в градската среда“ е един от общо 3 подадени и одобрени проекта на Община Благоевград по Програмата. Той е разработен по Приоритетна ос 2:

„Устойчив и адаптиращ се към климата трансграничен регион”, Тематична цел 6: Опазване и защита на околната среда и насърчаване на ресурсната ефективност, Инвестиционен приоритет 6f: Насърчаване на иновативните технологии за подобряване на опазването на околната среда и ефективното използване на ресурсите в сектора на отпадъците, водите и почвата, или намаляване замърсяването на въздуха, Специфична цел 6: Подобряване управлението на водите.

Броят на подадените проектни предложения по Програмата са 210, като само 49 са одобрените за финансиране.

Коментари

Задължително поле