Община Благоевград спечели три проекта на стойност 1 306 474 лева

Община Благоевград спечели три проекта на стойност 1 306 474,40 лева. Те бяха оценени от Комитета за наблюдение по Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег V-A Гърция – България 2014 – 2020. По програмата бяха подадени 210 проектни предложения, а положително оценените са 49.

Община Благоевград кандидатства с три, като всички те бяха одобрени за финансиране. Единият от проектите е с наименование „Green Crew - Зелена заетост при управление на  биоразградими отпадъци”. Дейностите по който са свързани с представяне и популяризиране на алтернативни начини за компостиране на биоразградими отпадъци. Бюджетът на община Благоевград е или 312 928,00 лв. Вторият проект е „Интегриране на трансграничното значение на историческите и археологически ценности на България и Гърция в една устойчива тематична туристическа дестинация – КУЛТУРА БЕЗ ГРАНИЦИ”. Тук бюджетът на Община Благоевград е 234 000,00 евро или 457 657,20 лв.

Третият спечелен проект Третият спечелен проект е „LYSIS - Съвместни действия за разработването и прилагането на нови технологии за оптималното управление на водните ресурси в градската среда“. По този проект, Община Благоевград ще получи бюджет в размер на 535 889,20 лв.

Коментари

Задължително поле