Община Търговище търси партньори: НПО, работодатели, училища и градини за проект за социална интеграция на уязвими групи

Община Търговище търси партньори във връзка с цялостното комплексно изпълнение на  заложените цели по проекта за социалната инфраструктура, включващ изграждане на съвременна жилищна среда за социално слаби семейства и социално-икономическата им интеграция. 
По проект по Оперативна програма „Региони в растеж”, който е част от инвестиционната програма на Община Търговище, ще бъде построена сграда с 18 социални жилища в квартал „Запад“ 3.  В тях ще бъдат настанявани хора от уязвимите групи и такива в неравностойно положение, като за целта беше приета и специална наредба. 
По друг проект, който е по Оперативните програми ”Развитие на човешките ресурси” и „Наука и образование за интелигентен растеж“, пък ще бъдат заложени мерки за социално-икономическа интеграция на хората, които ще бъдат настанявани в тези жилищата. Сред мерките са подобряване достъпа им до заетост и образование, а също до социални и здравни услуги. 
Във връзка с подготовка на интегрираното проектно предложение: „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи.  Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ следва да бъдат избрани партньори.
В тази връзка местната администрация търси партньори, които да участват в проекта и с чиято подкрепа да се реализират комплексните мерки за намиране на работа, редовно посещаване на училище, достъп до здравни услуги и други, които ще бъдат оказвани на настанените в социалните жилища.  
Партньори могат да бъдат неправителствени организации; работодатели; центрове за информация и професионално ориентиране; читалища; доставчици на социални и здравни услуги; социални предприятия и кооперации на хора с увреждания; обучителни организации и институции; общини; държавни и общински детски градини и училища. 
Подробна информация за ролята на партньорите, изискванията към кандидатите и процедурата за подбор може да бъде намерена на сайта на Община Търговище.
Кандидатите за партньори трябва да подадат документи в срок до 20 ноември в Центъра за административно обслужване на Общината. Партньорите по проекта ще бъдат определени от комисия, назначена със заповед на кмета.  

Коментари

Регистрирай се, за да коментираш

Още от Региони