Общините с над 132 млн. лева просрочени задължения

Министерството на финансите

Просрочените задължения на общините са над 132 млн. лева. Задълженията са натрупани от 131 общини, което е почти половината от общия им брой в страната, показват данни на Министерството на финансите към края на юни.

Приходите превишават разходите за местни дейности към края на второто тримесечие на 2019 г. при 20,4 % от общините или при 54 общини, наблюдава се намаление спрямо същия период на миналата година, когато са били 77. В края на 2018 г. този резултат се наблюдава само при 8,3 % или 22 общини. Средното за страната равнище на размера на дълга, като процент от планираните приходи спада до 47,40 % спрямо 49,41 % година по-рано, но остава по-ниско спрямо края на 2018 г., когато е 50,25 %.

Бюджетното салдо на общините на национално ниво се запазва положително и през трите наблюдавани периода.

134 общини завършват второто тримесечие на 2019 г. без просрочени задължения по бюджета си. Сравнено със същия период на миналата година, намаление на просрочените задължения отчитат 31,3 % или 83 общини, като общият размер на реализираното от тях намаление е приблизително 32,0 млн. лева. В същото време 50 общини, представляващи 18,9 % от всички, увеличават просрочените си задължения в рамките на една година общо с 26,7 млн. лева. В делегираните от държавата дейности просрочените задължения са в размер на 2,4 млн. лв. и съставляват около 2,0 % от размера на просрочените задължения по бюджетите на общините.

Общинският дълг и общинските гаранции към 30.06.2019 г. възлизат на 1 385,3 млн. лв., в т.ч 602,7 млн. лв. вътрешен (43,5 %) и 782,6 млн. лв. (56,5 %) външен дълг. Голяма част от общинския дълг и общинските гаранции в размер на 1 169,7 млн. лв. (84,5 %), са предназначени за финансиране на инвестиционни проекти.

Дългът на Столична община формира 52,0 % от общия размер на дълга. Спрямо края на 2018 година, размерът на общинския дълг и общинските гаранции намалява с 10,0 млн. лв., което се дължи на намаление на размера на вътрешния дълг с 20,6 млн.лв. и увеличение на размера на външния дълг с 10,6 млн. лв. От началото на 2019 г. на основание чл. 130е, ал. 4 във връзка с чл. 130ж от ЗПФ не са съгласувани планове за финансово оздравяване на общини.

Коментари

Задължително поле