Общинските съветници в Габрово подпомогнаха лечението на 16-годишно момиче

Снимка: Архив

На последното си заседание Общински съвет – Габрово реши да отпусне финансова помощ в размер на 2 500 лв. на Павлина Василева за извършване на спешна операция на дъщеря й Петя Петкова. Средствата са от предвидения финансов ресурс в общинския бюджет за 2018 г. за подкрепа на лица със здравословни проблеми. Предложението влезе като извънредна точка от дневния ред на заседанието.

Петя Петкова е на 16-годишна възраст, ученичка в ПМГ „Акад. Иван Гюзелев“, със сериозни заболявания и редица увреждания по костите и ставите. Претърпяла е множество операции в страната и чужбина, за които е било заплащано от Фонда за лечение на деца, а част от тях са били поемани и на собствени разноски. Към момента Петя се нуждае от спешна операция. Паралелно с нейните здравословни проблеми, майката Павлина Василева също е със сериозни здравословни проблеми и е в дългосрочен отпуск по болест. Бащата Евгени Борисов няма възможност да работи, поради необходимостта от непрекъснати грижи за детето. Семейството е в затруднено социално-икономическо положение.

Общинските съветници взеха решение да се учреди възмездно право на строеж, чрез публично оповестен конкурс, върху поземлен имот - общинска собственост, с идентификационен № 14218.509.587. Имотът се намира на ул. „Дунав“ в близост до новооткрития пешеходен мост, в първа зона на Габрово, на границата с идеалния градски център. Той е отреден за жилищно строителство и обществено обслужване. Отстъпеното право на строеж може да бъде с разгъната застроена площ 4 200 кв. м., средно застрояване, с максимална височина до 15 м.

Задължителните условия за провеждането на конкурса са: начална конкурсна цена от 621 600 лв., като от нея трябва да се плати минимум 50% в лева, а равностойността на остатъка от предлаганата цена – в обекти в бъдещата сграда. Сборът от предложената цена и стойността на обектите, предоставяни в собственост на Общината, не може да бъде по-малък от цената на правото на строеж.

Местният парламент подкрепи предложението да се извърши продажба чрез публичен търг с явно наддаване на кафе-клуб, който е частна общинска собственост. Имотът се намира на партерния етаж в жилищен блок на ул. „Македония“, 1, в първа зона на Габрово и представлява самостоятелен обект в сградата със застроена площ 112.00 кв. м. и отстъпено право на строеж. Началната тръжна цена след експертна оценка от вещо лице и съобразно данъчната оценка на имота, е определена на 64 330 лв. за обекта заедно с правото на строеж.

Прието беше предложение за продажба на още един имот – частна общинска собственост, чрез публичен търг с явно наддаване. Имотът представлява гараж - самостоятелен обект, на ул. Селимица, 4 в кв. Русевци, Габрово. Той е със застроена площ 20.00 кв. м. и се продава заедно с отстъпеното право на строеж при начална тръжна цена в размер на 7 680 лв.

При продажбите на двата имота – „кафе-клуб“ и „гараж“, купувачите им дължат всички данъци и такси по сделките, като трябва еднократно да изплатят цената за имотите в едномесечен срок от влизането в сила на заповедта на кмета на община Габрово за определяне на купувач.

Коментари

Задължително поле