Осветиха паметник на Св. Цар Борис в Двора на кирилицата

Ñúçäàòåëÿò íà Äâîðà íà êèðèëèöàòà Êàðåí Àëåêñàíÿí ïîëó÷è äàðåíèå çíàìå îò ïàíàãþðñêàòà ó÷èòåëêà Åëèñàâåòà Ãåîðãèåâà

Паметник на Св.Цар Борис Покръстител на българите беше официално осветен от Варненския и Великопреславски митрополит Йоан в Двора на кирилицата в Плиска. Митрополитската благословия прозвуча на 2 май, в деня, когато честваме 1110 г. от успението на светецът владетел и когато отбелязваме 1 152 години от съдбовното покръстване на българите.

Честването събра стотици родолюбци, а създателят на Двора на кирилицата Карен Алексанян получи уникално знаме, извезано от пангюрската учителка Елисавета Георгиева. Светинята от сатен и сърма е везана 393 часа и това е 21-то патриотично дарение на майсторката. Знамето разказва българската история от 681-во лето, съчетава прабългарски мотиви и неизменно има кръст - символ на вярата, че България ще пребъде.

Ñêóëïòîðúò Áåõ÷åò Äàíàäæú å àâòîð íà ïàìåòíèêà íà Ñâ.Öàð Áîðèñ è òîé áå óäîñòîåí ñ ãðàìîòà îò êìåòèöàòà íà îáùèíà Êàñïè÷àí Ìèëåíà Íåäåâà

Празникът в първопрестолна Плиска продължи с благодарствен молебен, концерт и тържествена заря на площада, където също се издига монумент на Св.Цар Борис Покръстител. Двата паметника на владетеля са единствените в страната.

Коментари

Регистрирай се, за да коментираш

Още от Региони