Отчуждават се части от имоти за модернизация на участък от пътя Калотина – Софийски околовръстен път

Снимка: Пламен Стоименов

Правителството одобри решение за отчуждаване на части от два имота – частна собственост, за модернизацията на съществуващо трасе по пътя Калотина – Софийски околовръстен път. Терените с обща площ 450 кв. м се намират в землището на Драгоман. Средствата за обезщетяване на собствениците са за сметка на Агенция „Пътна инфраструктура“, а решението на МС може да бъде обжалвано по реда на АПК в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица.

Едноетажната сграда на хижа „Здравец“ край с. Гълъбово, община Куклен, се предоставя на Центъра за спешна медицинска помощ – Пловдив. Решението на правителството позволява създаване на условия за отдих и почивка на служителите на спешния център.

Министерството на земеделието, храните и горите получава правото на управление върху помещение от 50 кв. м в административната сграда на ул. „Независимост“ №5 в Добрич. То ще се ползва за нуждите на областната дирекция „Земеделие“.

От публична в частна държавна собственост беше променен статутът на имоти, управлявани от Министерството на земеделието, храните и горите. Терените се намират в защитената местност „Атолука“ край с. Равногор, община Брацигово, чиято площ е намалена със заповед на министъра на околната среда и водите от 2016 г. Поради това имотите са изгубили характеристиките си на публична държавна собственост.

За частна държавна собственост е обявен и имот в с. Трояново, област Стара Загора, предоставен през 2007 г. на Министерството на правосъдието за нуждите на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“. Имотът не е ползван и не е необходим за затвора в Стара Загора, какъвто е бил мотивът за предоставеното на МП право на управление.

За ползването му не са постъпили искания от страна на ведомства, регионални структури и други юридически лица на бюджетна издръжка, а предоставянето му за управление на областния управител е неефективно и нецелесъобразно, тъй като ще увеличи значително данъчната тежест за областната администрация. Поради това правителството възлага на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол да извърши приватизация на терена от 17,7 дка и построените в него осем сгради.

Коментари

Задължително поле