На 25 май 2019 да почерпят

Андрей Миронов – вечният Остап Бендер Може да е знак на Съдбата, но руският актьор се ражда и умира на сцената

„Лудогорец“ е шампион на България за осми пореден път

Тръмп изпраща още 1500 войници в Близкия изток заради Иран

МВнР: Няма информация за пострадали българи при експлозията в Лион

13 души са ранени при експлозията в Лион, сред тях и дете

Светлана Иванова от София: Плодолечението е вид изкуство Доктор Емилова е неговата муза, споделя музикантката

Експлозия в Лион, има ранени (СНИМКИ и ВИДЕО)

Славимир Генчев спечели конкурса „Биньо Иванов”

Шумен награди заслужили ученици, учители и студенти

Камбуров вече е кошмар №1 за „Левски“

Килограмът вече не е същият Тихата научна революция настъпи

Президентът Радев: Истинските дворци на България са нейните училища, университети и академии

Цвета Караянчева в базиликата Сан Клементе: Ние сме горди, че над 300 милиона славяни пишат на кирилица

Половината язовири са с нарушения, пари за ремонт няма, санкции почти липсват

Половината язовири в страната са в неизправно състояние. Масови са случаите на неизпълнение на изискванията за безопасна техническа експлоатация на стените и съоръженията към тях, както и на неизпълнение на издадените предписания.

Това става ясно от доклада за състоянието на язовирите, който прокуратурата оповести днес след няколкомесечни проверки. Той показва, че 81 язовира, от проверени 4390, са в предавариино състояние и се нуждаят от неотложен ремонт.

Цялостната картина показва, че основната част от проверяваните язовири – 54,44%, или близо 2400, са в неизправно частично-работоспособно състояние или неизправно-неработоспособно състояние.

Въпреки множеството инциденти с преливания на водоеми заради обилни валежи и снеготопене, някои от които с жертви и огромни разрушения, от есента на 2015 година до момента броят на неизправните язовири не само не е намалял, но дори се е увеличил.

Издадени са 5736 предписания за подобряване на техническо състояния на язовирните стени, преливните съоръжения и основните изпускатели. Характерът на дадените предписания в много случаи е свързан с наложително обследване състоянието им, възлагане проекти за ремонт или възстановяване, приемане изготвени проекти, възлагане изпълнението на приети проекти, приемане на извършените ремонтни работи, като всички изброени дейности са свързани с финансиране, което не е планирано за 2016 г.

И още един стар проблем, който засега не е намерил решение – констатирани са множество язовирни стени и съоръженията към тях с неизяснена собственост. В тези случаи се уведомяват областните управители, които поемат организацията и техническата експлоатация на язовирите докато съдът не се произнесе кой е конкретният собственик.

Въпреки многобройните нарушения издадените актове за административни нарушения са едва 11 броя, а наказателните постановления – нула. Няма и нито един случай на реализиране на административнонаказателна отговорност в пълен обем.

След писмена покана от страна на прокуратурата до шефа на ДАМТН, агенцията образува 13 броя административнонаказателни производства и съставя 5 наказателни постановления, но в нито един случай не налага принудителни административни мерки.

В хода на проверката е установено още, че независимо от промяната в собствеността на язовир „Бели Искър“, в продължение на повече от 6 години не е издаден акт за публична държавна собственост, което е нарушение на Закона за държавната собственост /ЗДС/ от страна на областния управител.

Едва след разпореждане на прокуратурата това е направено в началото на тази година.

Пълният текст на доклада:

I. На основание чл. 145, ал.1, т.З от Закона за съдебната власт /ЗСВ/ Върховна административна прокуратура /ВАП/, по реда на надзора за законност, възложи извършването на проверка на национално ниво – по спазване разпоредбите на Закона за водите /ЗВ/, в частта относно поддържането в технически изправно и безопасно състояние на язовирните стени и съоръженията към тях на територията на цялата страна. Организирането на проверката бе възложено на председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор /ДАМТН/, в рамките на контролните му правомощия по отношение на язовирните стени и съоръженията към тях, възложени с обнародването на ЗИДЗВ в ДВ, бр.58/31.07.2015 г. Проверката се реализира от създадената в структурата на специализираната администрация към ДАМТН главна дирекция „Надзор на язовирните стени и съоръженията към тях“.

В резултат на създадената организация главна дирекция „Надзор на язовирните стени и съоръженията към тях“ извърши проверки на 4390 язовира. В преобладаващите случаи, извършените проверки установяват неизпълнение на изискванията за безопасна техническа експлоатация на язовирните стени и съоръженията към тях, както и масово неизпълнение на издадените предписания. Основната част от проверяваните язовири – 54,44%, са в неизправно частично-работоспособно състояние или неизправно-неработоспособно състояние. Спрямо есента на 2015 година (54,23%) има незначително увеличение. Установени са 81 броя язовири в предавариино състояние. Издадени са 5736 броя предписания за подобряване на техническо състояния на язовирните стени, преливните съоръжения и основните изпускатели, свързани с безопасната техническа експлоатация, с цел привеждането на язовирните стени и съоръженията към тях в съответствие с изискванията на Наредбата за условията и реда за осъществяване на техническата и безопасна експлоатация на язовирните стени и съоръженията към тях, както и на контрол за техническото им състояние. Характерът на дадените предписания в много случаи е свързан с наложително обследване състоянието на съоръженията, възлагане проекти за ремонт или възстановяване, приемане изготвени проекти, възлагане изпълнението на приети проекти, приемане на извършените ремонтни работи, като всички изброени дейности са свързани с финансиране, което не е планирано за 2016 г. Констатирани са множество язовирни стени и съоръженията към тях с неизяснена собственост. В тези случаи, съгласно предвиденото в чл.138б от ЗВ, са уведомявани областните управители, които следва да осъществяват организацията и техническата експлоатация на язовирите до влизането в сила на съдебното решение, с което се установява собствеността или до установяване на собственика.

Въпреки многобройните нарушения няма предприети принудителни административни мерки по чл.199б от ЗВ. Съставените в резултат на проверките актове за установяване на административни нарушения са само 11 броя. Липсват данни за издадени наказателни постановления, както и за реализиране на административнонаказателна отговорност в пълен обем. Поради това и на основание на чл.145 ал.1 т.6 от ЗСВ, ВАП изготви предложение до председателя на ДАМТН – да предприеме необходимите организационни мерки за активизиране на дейността по налагане на принудителни административни мерки и по реализиране на административнонаказателната отговорност. В изпълнение на така изготвеното предложение председателят на ДАМТН ни уведомява, че във връзка с реализиране на административнонаказателната отговорност са издадени 5 броя наказателни постановления по образувани общо 13 броя административнонаказателни производства, като същевременно не са намерили основания за налагане на принудителни административни мерки.

С възлагателен акт от 13.01.2017 г. на ВАП е възложена допълнителна проверка на ДАМТН – в съответствие с нормативните изисквания за техническа и безопасна експлоатация на язовирните стени и съоръженията към тях, съобразно експертната компетентност и притежаваната от представителите на ДАМТН професионална квалификация, да установят и посочат язовирите и/или съоръженията, при които е налице най-висока степен на неизпълнение на тези изисквания и едновременно с това е налице най-сериозна опасност от възникване на аварии и съответните вредни последици за населението, както и в какво се изразява неизпълнението конкретно за всеки от тях. По отношение на така определените язовири и съоръжения да се предприемат спешни мерки – нови предписания с изключително кратки срокове за изпълнение, принудителни административни мерки и други неотложни дейности по реда на чл. 145, ал.2 от ЗВ с цел предотвратяване или ограничаване на вреди в случаи на опасност от наводнение.

По искане на ДАМТН и предвид лошите метеорологични условия през периода на м. януари – м. февруари 2017 г. срокът на проверката е продължен до 13.03.2017 година. До настоящия момент е изпълнено указаното по т. 1 от възлагателния акт, като са определени и посочени 205 броя язовири и/или съоръжения на територията на цялата страна, при които е налице най-висока степен на неизправност и същевременно опасност за населението.

II. Върховна административна прокуратура извърши проверка по реда на надзора за законност, по спазване разпоредбите на Закона за водите и Наредбата за условията и реда за осъществяване на техническата и безопасна експлоатация на язовирните стени и съоръженията към тях, както и на контрол за техническото им състояние, по повод сигнал за опасност от бедствие, поради забавяне на процедурата по изпълнение на проект за ремонт на язовирната стена на язовир „Бели Искър“ и прилежащите й съоръжения.

Проверката установи следното:

Със ЗИДЗВ, обнародван в ДВ бр.61 от 2010 г., статутът на язовир „Бели Искър“ е променен от публична общинска на публична държавна собственост. В Приложение № 1 към чл.13, ал.1, т.1 от същия закон язовир „Бели Искър“ е включен под т. 5а в списъка на комплексните и значими язовири.

С решение на технически експертен съвет, назначен със Заповед № РД-02-14-586 от 27.07.2016 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството, е приет „Анализ на техническото състояние на язовирната стена на язовир „Бели Искър“ за периода 14.06.2012 г. -12.06.2015 г.“В цитирания анализ е дадена оценка за състоянието на язовирната стена на язовир „Бели Искър“ и прилежащите й съоръжения, относно тяхната конструктивна и технологична сигурност и влиянието им върху околната среда, като „неизправно – частично работоспособно състояние“. Съгласно чл. 48, т.2, б.“б“ от Наредбата за условията и реда за осъществяване на техническата и безопасна експлоатация на язовирните стени и съоръженията към тях, както и на контрол за техническото им състояние, влязла в сила на 14.10.2016 г., когато техническото състояние на язовирната стена и съоръженията към нея се определя като „неизправно-частично работоспособно, се налагат ограничения в натоварването и се предприема ремонт.

Предвид приетата от техническия експертен съвет негативна оценка за състоянието на стената на язовир „Бели Искър“ и прилежащите й съоръжения и с цел предотвратяване на негативни и опасни последици в региона, с Разпореждане от 12.01.2017 г., на основание чл.145, ал.1, т.6, вр. с ал.З от Закона за съдебната власт, на всички оторизирани от закона с конкретни задължения и правомощия държавни и общински органи и дружества е разпоредено предприемане на спешни координирани мерки за извършване на рехабилитационни и укрепителни работи на язовирната стена и съоръженията към нея, както и създаване на необходимата организация за непрекъснатото спазване на наложено ограничение в натоварването и поддържането на водното ниво до приключване на рехабилитационните и укрепителните работи.

В хода на проверката е установено, че независимо от посочената промяна по отношение на собствеността на язовир „Бели Искър“, в нарушение на Закона за държавната собственост /ЗДС/, в продължение на повече от 6 години и до настоящия момент възникването на право на собственост в полза на държавата не е удостоверено по надлежния ред – чрез издаване на акт за публична държавна собственост.

С Разпореждане от 18.01.2017 г., с оглед правомощията и задълженията на областния управител на София област по чл.70, ал.1 от ЗДС и чл 102, ал.2 от ППЗДС, на основание чл. 145, ал. 1, т.6, вр. с ал.З от ЗСВ, е разпоредено – в рамките на правомощията му и в изпълнение на законовите му задължения за удостоверяване на правото на частна или публична държавна собственост, да предприеме спешни мерки за издаване на акт за публична държавна собственост по отношение на язовир „Бели Искър“.

В изпълнение на Разпореждането от 12.01.2017 г., към днешна дата са получени отговори от всички адресати, с изключение на министър-председателя на Република България. Всеки от тях, в рамките на правомощията и задълженията си, изразява готовност за съдействие и уверява за спазване на наложеното ограничение в натоварването и поддържането на водното ниво на язовира. По отношение на необходимостта от незабавни действия по извършване на рехабилитационни и укрепителни работи на язовирната стена и съоръженията към нея, обаче, видно от отговорите, се отрича съответният орган да е отговорен за стопанисването и поддържането на техническото състояние на язовирната стена и съоръженията към нея, поради което не се предлагат никакви мерки и отговорността за това се препраща към собствениците и лицата, които стопанисват язовира и съоръженията. Съобразно посоченото в отговорите, по отношение на някои от адресатите на Разпореждането от 12.01.2017 г. е изискана допълнителна информация в съответствие с твърденията им, като отново е акцентирано на необходимостта от предприемане на конкретни мерки и осъществяване на координация помежду им. Към настоящия момент ВАП не е уведомена за конкретно предприети действия по започване на рехабилитационни и укрепителни работи на язовирната сетна на яз. „Бели Искър“ и прилежащите й съоръжения.

В изпълнение на Разпореждането от 18.01.2017 г. са съставени актове за публична държавна собственост № 5212-5216/03.02.2017 г., утвърдени от областния управител на Софийска област за недвижимите имоти, представляващи язовир „Бели Искър“.

Коментирайте от Фейсбук

Коментари (1)

  1. Prokuraturata raboti s 15% ot pravomoshtiata si i to – zabaveno. Ostava pasivna s konstatazii i ne pravi efektivni obvinenia. Prokuraturata ne e statisticheski organ, a e obvinitelno-sanktzionirasht organ. Da si izpulni pravomoshtiata i ako ne i stigat – da iska promeni, no da ostava v realna pasivnost s kostatazii – ne!

    Kak da se nahusat nashite Prokurori, kak da zaprilichat na Amerikanskite, na Italianskite Prokurori-piranii i ujas za vseki narushitel oshte predi da bude obvinen?! Ima kak – no predstavata za rabota i chestnostta sa problemni.

    Izvinete za latinitza, molia.

Отговорете

error: Съдържанието на trud.bg и технологиите, използвани в него, са под закрила на Закона за авторското право и сродните му права.