Превръщат стари сметища в ливади с над 12,5 млн. лв.

Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда има нови финансови приоритети

 

Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) ще превърне 33 стари общински сметища в ливади и гори. Техническата рекултивация на депата се  извърши по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”, но за затревяване и залесяване на терените са нужни още средства. За тази цел от ПУДООС са осигурени над 12,5 млн. лв., които ще бъдат предоставени на общините за финализиране на проектите.

ПУДООС ще финансира и  рекултивацията на депата, които са обект на наказателна процедура срещу страната ни. Предприятието ще осигури разликата между стойността на всеки проект и сумите по дължимите обезпечения по чл.  60 от Закона за управление на отпадъците, които са натрупани от общините. До момента са подадени 23 проектни предложения за 39 млн. лв. Строително-монтажните работи ще се извършат през следващите 4-5 г.

Ще се финансира и изграждането на регионални депа за твърди битови отпадъци. През новия програмен период по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.” такива проекти няма да се изпълняват. Ще се изграждат инсталации за предварително третиране и компостиране, центрове за повторна употреба и други.

Вакуумът ще бъде запълнен от ПУДООС. Със средства на предприятието вече се строи първа клетка на регионалното депо на Пазарджик. Ще бъде доизградено и депото на Разлог, което ще обслужва 4 общини. То беше започнато в предишния програмен период, но поради организационни неуредици не беше завършено в срок. Сега проектът ще бъде спасен от предприятието.

„Тези инвестиции са в съответствие с националните приоритети в областта на отпадъците”, каза изпълнителният директор на ПУДООС Ренета Колева. В сектор „Води” средствата ще бъдат насочени приоритетно към довършване на довеждащи и главни колектори до градски пречиствателни станции за агломерации с над 10 000 екв. ж., довършване на канализационни мрежи захранващи главни и довеждащи колектори до пречиствателни съоръжения за агломерации с над 2 000 екв. ж. и други. Осигурени са пари и за приключване на  малки водопроводни проекти, по прекратени договори от УС на ПУДООС, както и на такива с приключено етапно финансиране със средства от ДБ и предприятието, на които остава по-малко от 50% за завършване.

В сферата на биологичното разнообразие и запазването на естествените екосистеми предприятието ще отпуска средства за опазване на редки и застрашени видове и за развитие на мрежата „Натура 2000”. Също за повишаване на обществената информираност за ролята и значението на биоразнообразието за природните процеси и живота на хората.

Данните показват, че през първите шест месеца на 2016 г. от ПУДООС са разплатени  над 22 милиона лева по проекти в сферата на водите, отпадъците и биоразнообразието. За тази година предвидените средства са 61 милиона лева. За всички обекти, финансирани от бюджета на ПУДООС, има решения на Управителния съвет, по силата на които се подписват договори.

Ръст бележат и приходите на предприятието от такси по Закона за водите. За шестте месеца на м. г. например те са 34,187 млн. лв., а за същия период на тази година - 38,714 млн. лв., което е с 4,5 млн. лв. повече.

рекултивация община Бяла Слатина   Рекултивация община Раковски

Какво представлява?

Основен предмет на дейност на ПУДООС е реализация на екологични проекти и дейности в изпълнение на национални и общински стратегии и програми в областта на околната среда. Предприятието безвъзмездно финансира екологични проекти на общини по публично оповестени изисквания за кандидатстване на електронната си страница. Освен това отпуска и заеми на общини, физически и юридически лица за финансиране на строителство на екологични обекти, за закупуване на оборудване с екологично предназначение, за провеждане на екологични мероприятия и др. Размерът на заема за всеки конкретен проект  не може да надвишава сумата от 2 млн. лева. Предприятието финансира и неинвестиционни проекти и дейности, способстващи за осъществяване политиката на Министерството на околната среда и водите в областта на опазване и възстановяване на природата.

 

Други дейности

Управлява инсталация в Александровска болница

ПУДООС, чрез Дирекция “Нефинансова стопанска дейност”, осъществява експлоатация на инсталацията „Инсинератор за опасни болнични отпадъци” в столичната Александровска болница.

Оборудването е дарение на МОСВ от Датската агенция за околна среда. Инсталацията е в редовна експлоатация от 2004 г. и обслужва медицински заведения от хуманитарната и ветеринарна медицина при третирането на генерираните от тях опасни отпадъци.

Инсинераторът представлява устройство, предназначено за контролирано изгаряне на опасни отпадъци. Процесът представлява алтернативен начин за унищожаването на опасни болнични отпадъци, при който се намаляват общия обем, токсичността и други опасни за природата и човека характеристики. Инсинераторът е проектиран за непрекъснат работен режим 24 часа в денонощието, снабден е със система за регенериране на създадената при процеса топлинна енергия, както и със система за отстраняване на вредните съставки в изходящите емисии.

Инсинератор (10) Инсинератор (13) (1)

 

Инициатива

3,5 млн. лв. отиват за  кампанията „За чиста околна среда”

Повече от 15 години ежегодно се провежда Национална кампания “За чиста околна среда” под мотото “Обичам природата и аз участвам”. Нейната цел е приобщаване на гражданите и децата към “зелената идея”, затвърждаване на умения и желание за опазване на природата и нейните богатства.

През 2016 г. от ПУДООС са отпуснати 3 500 000 лв., от които

2 300 000 лв. за общини и кметства и 1 200 000 лв. за училища, детски градини. В резултат на проведената кампания през изминалите месеци на тази година са подписани 474 договора за реализация на редица проекти за фитнес на открито, кътове за отдих, детски площадки и др.

Националната кампания “За чиста околна среда” придоби широка обществена популярност и благодарение на нея, с доброволния труд и мащабното участие, както на възрастните, така и на подрастващите са постигнати видими резултати на територията на цялата страна.

Коментари

Задължително поле