Представители на Стопанска академия участваха в международна среща по проект INNOVENTER

Той е финансиран от Европейската комисия и националните фондове на седем партньори

По покана на Асоциация „Мария Кюри – МСА” в Пловдив, представители на Стопанска академия „Д. А. Ценов” – Свищов, участваха в четвъртата Международна среща по проект INNOVENTER. Той е финансиран от Европейската комисия и националните фондове на участващите 7 партньора от България, Албания, Кипър, Македония и Гърция. Срещата се проведе в Атина, Гърция с водещ партньор Националната федерация на работодателите на хора с увреждания, България.

Доц. д-р Христо Сирашки, като директор на Центъра за професионално обучение и преподавател от свищовския ВУЗ и д-р Александрина Александрова, като изследовател към Института за научни изследвания, представиха презентация, свързана с част от целите на проекта. Това са насърчаване на съвместните усилия на образователните институции и бизнеса в Балканско-Средиземноморския регион; трансфер на най-добри практики и ноу-хау за подобряване качеството на професионалното обучение с цел по-добро приспособяване на пазара на труда; създаване на стратегически партньорства между центровете за образование и обучение; актуализиране на насоките за развитие на предприемаческите умения чрез съвместни програми, съобразени с потребностите на малките и средни предприятия.

Проведени бяха и неформални срещи с професионални гимназии от България, участници като ментори по социално предприемачество.

На форума бе представен и стартиралия от 17 декември миналата година проект по програма Еразъм + № 2018-1-BG01-KA202-047867 „Базирано на ECVET продължаващо ПОО в подкрепа на подобряването на предприемаческите умения у младите хора и микро МСП чрез управленско счетоводство”, финансиран от Европейската комисия.

Коментари

Задължително поле