Проект Организиране на търговски мисии и форуми за български производители и чуждестранни купувачи

logo1logo2logo3

На 13-ти септември 2018 г. (четвъртък) Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) ще представи информация за хода на изпълнение на проект № BG16RFOP002-2.003-0002 „Организиране на търговски мисии и форуми за български производители и чуждестранни купувачи“. Основната цел на проекта е насърчаване на интернационализацията на българската икономика чрез улесняване на достъпа на българските малки и средни предприятия до приоритетни външни пазари и осигуряване на условия за доброто им позициониране и устойчиво присъствие в международен мащаб.

Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Пресконференцията ще бъде открита от д-р Александър Минев, и.д. изпълнителен директор на ИАНМСП. Участие ще вземе екипът по проекта.

Регистрацията за събитието започва в 10:30 часа в Заседателната зала на Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия.

Проект № BG16RFOP002-2.003-0002 „Организиране на търговски мисии и форуми за български производители и чуждестранни купувачи“

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

Коментари

Задължително поле