Румен Радев срещу гражданите, бизнеса и правото

Някои съображения относно президентското вето на Закона за опазване на околната среда

Президентът Румен Радев наложи вето във вторник върху промените в Закона за опазване на околната среда . Така той се обяви против премахването на втората съдебна инстанция при обжалване на административни актове във връзка с околната среда.

Де юре и де факто така държавният глава застана на страната на мафията на екорекетьорите. Вероятно след акта на Радев те са вдигнали наздравици и са се потупвали по рамото. Това е пирова победа на псевдоеколозите, които чрез лобито си в държавната администрация и в президентството продължават да обричат на бедност и зачеркват развитието на цели райони в страната.

Реакцията на президентското вето бе недвусмислена. Днес „Труд“ предлага на читателите си становищата на граждански неправителствени организации, на строителния бранш, на работодателските организации и на юристите.

 

Хората

До Президента на

Република България,

генерал Румен Радев

Д Е К Л А Р А Ц И Я

от български неправителствени организации:

Българска асоциация на пострадалите при катастрофи;

ПК „Екогласност“;

Български ловно-рибарски съюз;

Сдружение „ Клъстер Зелен Транспорт“;

Федерация на потребителите в България;

Българска асоциация за селски и екологичен туризъм;

Сдружение „Кластър уелнес БГ“;

Екологично сдружение „Марица 2004“; Асоциация на ландшафтните архитекти; Български Форум за транспортна инфраструктура;

Съюз „ Интелигентна България“; „Балкански център за устойчивост и екоинженеринг; Национална гражданска коалиция „Природата за хората и регионите“; НПО „Синята планета“;НГС „Природата за хората“;Н.Г. Коалиция „Природата“

Относно:

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда, приет от Народното Събрание на 27.07.2017 г.

Уважаеми господин Президент,

- След като се запознахме с предвидените промени в Закона за опазване на околната среда,

- като анализирахме очакваното им въздействие върху структурата и динамиката на икономическия живот,

- като се ръководим от добра воля за развитието на България и добруването на българския народ в собствената му страна,

- като осъзнаваме трудностите пред инвестиционния процес в нашата държава, дължащи се в голяма степен на саботаж и рекет от страна на псевдо-зелени маргинали,

Ние подкрепяме опита за намирането на ефективни и своевременни решения, който се съдържа в този законопроект.

Оценяваме заложения в него стремеж да се противодейства на преднамереното забавяне и дори срив на проекти от национално значение. Искаме да се случват, а не да се провалят такива проекти с ясно изразен стратегически характер. Но в досегашната порочна практика користно мотивирани „жалби“ саботират много добронамерени инвестиционни намерения. И това става в услуга на хищни щения, подплатени с пари от „зелената“ корупция. Включете това понятие в обхвата на Вашия антикорупционен замисъл, господин Президент! Не се колебайте да видите и назовете носителите на този тип разложение, нищо че са вапцани в зелено...

Отровно-зелените изнудвачи създадоха нова индустрия в България. Това е „индустрията на жалбите“, жалба срещу България в Европейския съд, жалби срещу малки и големи инвестиционни инициативи тук в страната, жалби срещу българския народ, който изнемогва от бедност, но сега му крадат земята и поминъка. Създават екология с нечовешко лице, и с опашка на гущер...

Тази клеветническа индустрия се опира върху технология на забавянето и на юридическото безвремие. Вместо това ние настояваме при санкционирането на важни страгически проекти да се взема предвид фактора реално време. И своевременно да се дава ход (и път) на справедлив юридически процес – именно процес, а не застой! Тук ще отбележим, че в приетите промени на ЗИД на Закона за опазване на околната среда не се ограничава правото на жалби, нито се застрашава законосъобразното протичане на екологичните процедури.

Затова подкрепяме духа на този законопроект и очакваме стратегическото ръководство на страната да вземе избистрено и отговорно държавническо решение. За нас това значи шанс България да се развива суверенно и динамично в интерес на своя народ!

София, 05.08.2017

 

Бизнесът

ДО

ПРЕЗИДЕНТА НА

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Г-Н РУМЕН РАДЕВ

ПОЗИЦИЯ

НА ПРЕДСТАВИТЕЛНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ

ОТНОСНО Законопроект за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда, приет от Народното събрание на 27.07.2017 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕЗИДЕНТ,

Представителните организации на работодателите у нас, обединени в Асоциацията на организациите на българските работодатели – Асоциацията на индустриалния капитал в България, Българската стопанска камара, Българска търговско-промишлена палата и Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България – с настоящото изразяват подкрепата си на приетия Народното събрание на 27.07.2017 г. Законопроект за изменени и допълнение на Закона за опазване на околната среда.

Категорична заставаме зад основната цел на въведените промени, а именно облекчаване на процедурите по обжалване във връзка с осъществяването на инвестиционни проекти от най-значим обществен интерес, а именно обектите от национално значение и стратегическа важност.

Бихме искали да подчертаем, че приетият законопроект по никакъв начин не ограничава правото на заинтересованите граждани и юридически лица да обжалват актовете на компетентния орган във връзка с екологичните процедури по допускането на реализацията на тези най-значими за обществото инвестиционни проекти. Съгласно чл. 93, ал. 2, т. 4 и чл. 94, ал. 1, т. 5 от действащия Закон за опазване на околната среда (ЗООС) компетентен орган относно преценката за необходимостта от извършване на ОВОС и вземане на решение по ОВОС за обекти с национално значение е винаги Министъра на околната среда и водите (МОСВ). Освен това, съгласно чл. 6а, т. 1, б. „в“ от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (във връзка със съответните разпоредби от ЗУТ: чл. 124а, ал. 4, т. 2; чл. 129, ал. 3, т. 2, б. „б“; чл. 141 ал. 6, т. 2, б. „б“; чл. 145, ал. 1, т. 3, б. „б“; чл. 148, ал. 3, т. 2, б. „б“), МОСВ е компетентен орган относно издаването на съответните административни актове по оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, касаещи обекти с национално значение. Следователно МОСВ е винаги компетентния орган за издаване на административните актове във връзка с екологичните процедури, касаещи обекти с национално значение.

Наред с това, действащата правна уредба предвижда двуинстанционно разглеждане на жалбите срещу административните актове във връзка с екологичните процедури, касаещи обекти с национално значение. Съгласно чл. 132, ал. 2, т. 2 от Административно-процесуалния кодекс (АПК), компетентен да разглежда жалби срещу актове на МОСВ е Върховния административен съд (ВАС) като първа инстанция. Същевременно, предвид разпоредбата на чл. 217, ал. 1 от АПК, решението на ВАС като първа инстанция, подлежи на обжалване отново пред ВАС като касационна инстанция. С други думи действащата правна уредба предвижда въпросните жалби да се разглеждат два пъти от един и същ съд – ВАС. В тази връзка, следва да се обърне внимание, че по принцип касационното обжалване включва единствено проверка относно правилното прилагане на закона, на база на вече установените от първата инстанция факти (чл. 220 от АПК). т.е. в случая предмет на касационното обжалване би могло да бъде единствено проверката от страна на ВАС (макар и действащ в различен състав) на правилното приложение на закона отново от страна на ВАС като първа инстанция. Подобна допълнителна проверка би била оправдана единствено, ако не би довела до заплаха за реализацията на проекта. В тази връзка трябва да се има предвид, че с оглед натовареността на ВАС, разглеждането на въпросните жалби от ВАС на две инстанции действително отнема значително време, което поставя под съществен риск реализацията на проектите. Очевидно е, че за инвестиционни проекти от най-значим обществен интерес, каквито са обектите, които са едновременно от национално значение и стратегическа важност, повторното разглеждане на казуса на ВАС е неоправдано и всъщност не отговаря на обществен интерес.

Бихме искали да обърнем внимание, че законодателството ни вече е възприело принципа за едноинстанционно разглеждане на жалбите срещу административни актове, касаещи реализацията на обекти от национално значение. В този смисъл са действащите разпоредби на чл. 215, ал. 7 от ЗУТ.

В обобщение, приетите промени по никакъв начин не ограничават правото на жалби, нито застрашават законосъобразното протичане на екологичните процедури. За това сам по себе си гарантира фактът, че актовете по тези процедури се издават от най-висшия държавен орган в областта на защитата на екологията и околната среда, а именно МОСВ, а жалбите по тях се разглеждат от най-висшия административен съд – ВАС.

Може да цитираме редица стратегически инфраструктурни обекти, чиято реализация беше забавена с години заради безпредметни жалби и твърдо вярваме, че единствените, които биха имали полза от налагането на вето върху приетия Законопроект за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда са няколко псевдо-природозащитни организации, които години наред препятстват инвестиционния процес и растежа на икономиката ни, превръщайки т.нар. екологичен рекет в своя основна действителност.

С УВАЖЕНИЕ,

ОТ ИМЕТО И ПО ПОРЪЧЕНИЕ

НА АИКБ, БСК, БТПП И КРИБ:

ВАСИЛ ВЕЛЕВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА АИКБ И

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА АОБР ЗА 2017 Г.

6 август 2017 г.

 

Строителите

ДО

Г-Н РУМЕН РАДЕВ

ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГА РИЯ

КОПИЕ:

ДО Г-Н БОЙКО БОРИСОВ

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ

Г-Н ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НС

ОБРЪЩЕНИЕ

Уважаеми г-н ПРЕЗИДЕНТ,

Камарата на строителите в България обединява над 5500 строителни компании, които осигуряват над 200 хил. работни места. Обръщаме се към Вас, за да изразим категоричната си подкрепа за приетия от НС на 27.07.2017 г. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда. С приетия законопроект се облекчават процедурите по обжалване във връзка с осъществяването на инвестиционни проекти от голям обществен интерес, каквито са обектите с национално значение и стратегическа важност.

Свидетели сме на опит законът да бъде спрян от страна на псевдо природозащитни организации, които от години препятстват инвестиционния процес в страната. Реализацията на редица големи инфраструктурни обекти беше забавена заради тези организации, страната ни загуби евросредства, а най-големият потърпевш са българските граждани и обществото. Блокирането на закона ще създаде сериозни пречки пред строително-инвестиционния процес, нестабилност в бранша и заетостта, която той осигурява.

Уважаеми г-н Президент,

обръщаме се към Вас от името на строителния бранш на България с апел да не налагате вето върху приетия от 44 НС ЗИД на ЗООС.

С уважение,

Инж. Николай Станков

Председател на УС на КСБ

София, 4 август 2017 г.

 

Юристите

„Труд” се допита до мнението на водещи български юристи. Ето тяхното становище:

1. Въвеждането със ЗИДЗООС на едноинстанционно съдебно производство не противоречи на държавната политика за осигуряване опазването на околната среда:

1.1. Едноинстационното обжалване на решения по ОВОС е уредено като изключение, приложимо в точно определени случаи, а именно по отношение на решения, които:

- са от компетентността на министъра на околната реда и водите;

- се отнасят само до обекти с национално значение, представляващи част от транспортната или енергийната инфраструктура и предвидени в действащите стратегии в областта на транспорта и енергетиката (т.нар. обекти със стратегическа важност).

1.2. Стратегиите, към които се препраща, за да се дефинира „обект със стратегическа важност“, са преминали законоватапроцедура по екологична оценка, като за тях са издадени становища по екологични оценки (съгласно чл. 81, ал. 1, т. 1 от ЗООС) от министъра на околната среда и водите, които подлежат на двуинстанционно обжалване; становищата не са обжалвани и са влезли в сила преди приемането на стратегиите.

1.3. Реализацията на значителна част от инфраструктурните обекти, за които ще бъде приложимо едноинстанционното производство, е предвидено да се осъществи със средства от европейските фондове в рамките на програмен период 2014-2020 г. В тази връзка всяко забавяне на изпълнението поставя в риск усвояването на средствата, а при някои големи проекти може да възникне задължение за държавата да върне усвоените до момента европейски средства. От своя страна загубата на средства от европейските фондове би създала сериозни трудности за възложителите по договорите за обществени поръчки, сключени за реализацията на съответните проекти, да изпълнят финансовите си задължения към изпълнителите.

2. Делата във връзка с решенията в обхвата на ЗИДЗООС ще са подсъдни на ВАС, поради което:

2.1. качеството на съдебна защита при едноинстанционно производство ще бъде сравнимо с качеството, което засегнатите лица получават при касационното обжалване по останалите административни дела;

2.2. функцията на ВАС да осъществява върховен съдебен надзор за точно и еднакво прилагане на законите ще се запази в пълна степен.

3. Допълненията, направени след започнато второ гласуване, са в защита на обществения интерес

С допълнението на едноинстанционно обжалване да подлежат само решения на министъра на околната среда и водите по инвестиционни предложения, определени като обекти с национално значение с акт на Министерския съвет и включени в Енергийната стратегия на Република България до 2020 г. за надеждна, ефективна и по-чиста енергетика или в Интегрирана транспортна стратегия в периода до 2030 г.:

3.1. значително е стеснено приложното поле на изключението за едноинстанционност на съдебното производство в сравнение с текста на вносителя;

3.2. въведени са обективни критерии, по които да се преценява дали даден обект е от такава стратегическа важност, която да обосновава едноинстанционното обжалване на свързаните с него решения по ЗООС и ЗБР.

Коментари

Задължително поле