Сметната палата установи несъответствия в имуществените декларации на 375 лица на висши държавни длъжности (СПИСЪК)

Снимка: Архив

Сметната палата публикува списък със заключенията за несъответствие от извършените проверки на имуществените декларации, подадени от лицата, заемащи висши държавни и други длъжности през 2017 г.

Установени са:

– 147 заключения за несъответствия на лица, заемащи висши държавни и други длъжности, подали ежегодни декларации или уведомления през 2017 г.

– 128 заключения за несъответствие на лица, подали встъпителни и финални декларации за периода от 01 януари до 10 ноември 2017 г.

Проверката на имуществените декларации обхваща и техните съпруг/а, и ненавършили пълнолетие деца.

В случаите, когато е съставено заключение за несъответствие, председателят на Сметната палата уведомява изпълнителния директор на Националната агенция за приходите, за предприемане на действия по реда на глава четиринадесета или петнадесета от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, както и председателя на Държавна агенция “Национална сигурност”, напомнят от одитната институция.

Пълните списъци:

Александър Георгиев Георгиев Директор на дирекция Национална агенция за приходите Не е декларирал данни за съпругата – придобиване на 1/6 ид.ч. от урегулиран поземлен имот с площ от 792 кв.м., ведно с построените в имота двуетажна полумасивна жилищна сграда, полумасивна стопанска сграда и паянтова стопанска сграда в с. Бели мел, общ. Чипровци.
Ангел Георгиев Иванов Член на ръководен орган на политическа партия ПП “Комунистическа партия на България” Подал уведомление. Не е декларирал придобиване на дялове в “АИД Интернешънъл консултинг” ЕООД; “КИЛАЙТ КОНСУЛТИНГ” ООД и “НЮ МЕДИЯ СОЛЮШЪН” ООД, всички в гр. София, както и доходи от трудови правоотношения извън тези за заеманата длъжност в размер на 4 873 лв. и доходи от друга стопанска дейност в размер на 127 лв.

Ангел Пенчов Геров Кмет Община Пирдоп Не е декларирал придобиване на урегулиран поземлен имот с площ от 505 кв.м. в с. Чавдар, общ. Пирдоп.
Анелия Живкова Георгиева Заместник – кмет Столична община – район “Надежда” Подала уведомление. Не е декларирала доходи от друга стопанска дейност в размер на 8 463 лв.
Ася Велиславова Иванова Заместник – кмет Община Берковица Не е декларирала данни за съпруга – придобиване на дялове в новоучредено дружество “РУИВ-АНМЕН” ООД, гр. Берковица.
Атанас Стефанов Калчев Кмет Община Кричим Не е декларирал придобиване на дялове в “МАБУА” ЕООД, впоследствие преименувано в “КАСБУЛ” ЕООД, гр. Пловдив.
Бейзат Садък Яхя Председател на ОбС Община Венец Не е декларирал солидарно задължение по многоцелеви кредитен лимит в общ размер на 4 671 270 лв., в полза на юридическо лице, обезпечен с договорна ипотека върху свои собствени имоти – дворно място с площ от 750 кв.м., заедно с построените в него магазин от 102 кв.м., пивница от 107 кв.м., фурна от 104 кв.м. и складово помещение и навес от 153 кв.м. в с. Осеновец; дворно място с площ от 2 640 кв.м., заедно с фурна и работилница за производство и реализация на тестени закуски с разгъната застроена площ от 500 кв.м.; дворно място с площ от 255 кв.м., ведно с построената в него сграда, състояща се от сутерен и първи етаж с обща застроена площ от 398,2 кв.м., находящи се в с. Венец; битова сграда с площ от 124 кв.м. и административна сграда и склад в с. Осеновец, както и нива с площ от 5 дка в с. Венец, четири броя ниви с обща площ от 47,451 дка в с. Борци и четиридесет броя ниви с обща площ от 590,112 дка в с. Осеновец, общ. Венец.
Бейсим Руфад Расим Кмет Община Исперих Не е декларирал за себе си и съпругата доходи от наем или друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество в общ размер на 5 400 лв.
Бисер Стоянов Манолов Член на ръководен орган на политическа партия ПП “Движение България на гражданите” Подал уведомление. Не е декларирал доходи от друга стопанска дейност в размер на 3 040 лв., както за себе си и съпругата доходи от наем или друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество в общ размер на 12 851 лв.

Божидар Димитров Борисов Кмет Община Две Могили Не е декларирал придобиване на 1/2 ид.ч. от поземлен имот с площ от 469 кв.м. в с. Николово, общ. Русе.
Борислав Асенов Борисов Председател на ОбС Община Смядово Подал уведомление. Не е декларирал придобиване на употребяван лек автомобил “СУЗУКИ ГРАНД ВИТАРА 2.5”, както и данни за съпругата – доходи от друга стопанска дейност в размер на 2 081 лв.
Борислав Николаев Бончев Директор ОДМВР – Габрово Подал уведомление. Не е декларирал данни за съпругата – придобиване на употребяван лек автомобил “РЕНО СЦЕНИК”.
Боян Владимиров Георгиев Заместник – кмет Община Аврен Не е декларирал придобиване на моторна яхта “Луизиана”, Нс806.
Валентин Венциславов Евтимов Заместник – кмет Община Лом Не е декларирал данни за съпругата – придобиване на употребяван лек автомобил “ФОЛКСВАГЕН ШАРАН”.
Валентин Лазаров Кръстев Председател на ОбС Община Твърдица Подал уведомление. Не е декларирал доходи от друга стопанска дейност в размер на 2 479 лв., както и данни за съпругата – доходи от стопанска дейност като едноличен търговец в размер на 3 974 лв.
Васил Божидаров Цолов Кмет Столична община – район “Оборище” Не е декларирал доходи от наем или друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество в размер на 7 560 лв., както и доходи от други източници по чл. 35 от ЗДДФЛ в размер на 3 931 лв.
Васил Кръстев Сайменов Заместник – кмет Община Самоков Не е декларирал данни за съпругата – доходи от трудови правоотношения извън тези за заеманата длъжност в размер на 5 679 лв., както и доходи от друга стопанска дейност в размер на 320 лв.
Васил Лазаров Дамянов Председател на ОбС Община Лесичево Подал уведомление. Не е декларирал доходи от друга стопанска дейност в размер на 15 746 лв.
Венелин Найденов Найденов Директор на дирекция Национална агенция за приходите Не е декларирал данни за съпругата – доходи от правоотношения по договори за управление и контрол, включително с членовете на управителни и контролни органи на предприятия в размер на 38 960 лв., доходи от трудови правоотношения извън тези за заеманата длъжност в размер на 28 545 лв., както и доходи от друга стопанска дейност в размер на 1 222 лв.
Венера Райчева Аръчкова Заместник – кмет Община Смолян Не е декларирала данни за съпруга – придобиване на иглолистна гора с площ от 10,301 дка в с. Чокманово, общ. Смолян.
Венцислав Стоянов Иванов Заместник – кмет Община Павликени Не е декларирал данни за съпругата – доходи от друга стопанска дейност в размер на 3 400 лв.
Весела Николаева Лечева Народен представител Народно събраниe Не е декларирала доходи от други източници по чл. 35 от ЗДДФЛ в размер на 27 216 лв.
Веселка Венелинова Петкова Заместник – кмет Столична община – район “Нови Искър” Не е декларирала доходи от трудови правоотношения извън тези за заеманата длъжност в размер на 2 023 лв.
Виктор Василев Трифонов Главен секретар Комисия за публичен надзор над регистрираните одитори Подал уведомление. Не е декларирал данни за съпругата – доходи от друга стопанска дейност в размер на 7 301 лв.
Гавраил Борисов Забуртов Главен секретар Национална агенция за приходите Не е декларирал данни за съпругата – придобиване на апартамент с площ от 83,24 кв.м. в гр. Смолян.
Ганчо Петков Карабаджаков Заместник – кмет Община Велико Търново Подал уведомление. Не е декларирал данни за съпругата – придобиване на офис на две нива с разгъната застроена площ от 58 кв.м. в гр. Велико Търново.
Генчо Георгиев Иванов Директор ОДМВР – Ямбол Не е декларирал придобиване на нива с площ от 12,500 дка в с. Козарево, общ. Тунджа, впоследствие отчуждена.
Генчо Дойчев Герданов Кмет Община Копривщица Подал уведомление. Не е декларирал лизингово задължение за придобиване на лек автомобил “ТОЙОТА КОРОЛА”.
Георги Василев Стаменов Кмет Район “Централен” – Пловдив Подал уведомление. Не е декларирал доходи от наем или друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество в размер на 4 500 лв.
Георги Григоров Григоров Директор ОДМВР – София Не е декларирал ипотекарно задължение по револвираща кредитна линия за инвестиционни цели в размер на 1 940 000 лв., в полза на юридическо лице, обезпечена с договорна ипотека върху поземлен имот с площ от 4 043 кв.м. в гр. София, в съсобственост с други физически лица.
Георги Михайлов Георгиев Член на ръководен орган на политическа партия ПП “Български социалдемократи” Подал уведомление. Не е декларирал доходи от наем или друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество в размер на 6 480 лв.
Георги Николаев Лесов Председател на ОбС Община Раковски Не е декларирал данни за съпругата – придобиване на употребяван лек автомобил “ОПЕЛ КОРСА”.
Георги Николов Недев Народен представител Народно събраниe Не е декларирал данни за съпругата – доходи от трудови правоотношения извън тези за заеманата длъжност в размер на 12 563 лв.
Гергана Ангелова Дончева Член на ръководен орган на политическа партия ПП “Български демократичен център” Подала ежегодна и финална декларации през 2017 г. Не е декларирала придобиване на дялове в “ГОЛДЪН ХОУМ” ЕООД, гр. София.
Даниела Димитрова Малешкова Народен представител Народно събраниe Не е декларирала данни за съпруга – придобиване на дялове в новоучредено дружество “Тракия строй ПЗ” ЕООД, гр. Септември.
Даниела Димитрова Николова Председател на ОбС Община Ветрино Не е декларирала данни за съпруга – придобиване на дялове в новоучредено дружество “ДИКОРА ГРУП” ООД, с. Момчилово, общ. Ветрино.
Даниела Йорданова Панайотова Заместник – кмет Район “Аспарухово” – Варна Не е декларирала дадено обезпечение – законна ипотека в размер на 56 000 евро върху апартамент с площ от 86,750 кв.м. в гр. Варна.
Дико Иванов Иванов Заместник – кмет Община Добричка Не е декларирал за себе си и съпругата дадено обезпечение – договорна ипотека в размер на 18 472 лв. върху две ниви с обща площ от 33,500 дка в с. Владимирово, общ. Добрич.
Димитър Германов Германов Кмет Община Приморско Не е декларирал данни за съпругата – придобиване на дялове в новоучредено дружество “ЕКО ТЕРА ИНВЕСТ” ЕООД, гр. Бургас.
Димитър Григоров Шишков Народен представител Народно събраниe Подал ежегодна и финална декларации през 2017 г. Не е декларирал данни за съпругата – придобиване на употребяван лек автомобил “ФОЛКСВАГЕН ТИГУАН”.
Димитър Любенов Владимиров Заместник – председател Държавна агенция за българите в чужбина Не е декларирал данни за съпругата – придобиване на дялове в новоучредено дружество “АР ТИ ДЖИ” ЕООД, гр. София.
Димитър Петров Сяров Член на ръководен орган на политическа партия ПП “Демократи за силна България” Не е декларирал данни за съпругата – доходи от друга стопанска дейност в размер на 5 787 лв.
Димитър Симеонов Сотиров Кмет Община Земен Подал уведомление. Не е декларирал придобиване на нива с площ от 1,256 дка и ливада с площ от 3,744 дка, в с. Марино поле, общ. Петрич.
Дурхан Мехмед Мустафа Член на ръководен орган на политическа партия ПП “Движение за права и свободи” Не е декларирал за себе си съпругата придобиване на овощна градина с площ от 9 дка в с. Черноград, общ. Айтос.
Ева Бойкова Душкова Член на контролен орган на политическа партия ПП “Български демократичен център” Подала уведомление. Не е декларирала доходи от трудови правоотношения извън тези за заеманата длъжност в размер на 4 157 лв.
Елена Стоянова Георгиева Член на контролен орган на политическа партия ПП “Земеделски съюз “Ал. Стамболийски”” Не е декларирала придобиване на дялове в новоучредено дружество “ИЧКОВ-ЖЕЛЕВ ЯМБОЛ” ООД, гр. Ямбол.
Елин Асенов Радев Кмет Община Доспат Не е декларирал данни за съпругата – придобиване на дялове в “СЕВ ТРЕЙД” ЕООД, гр. Доспат.
Емил Аврамов Кало Член на ръководен орган на политическа партия ПП “АБВ” (Алтернатива за българско възраждане) Не е декларирал доходи от друга стопанска дейност в размер на 200 лв., както и данни за съпругата – доходи от наем или друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество размер на 2 160 лв.
Емилия Христова Йорданова Заместник – началник Дирекция за национален строителен контрол Не е декларирала данни за съпруга – придобиване на дялове в “НЮ ФИЛМС” ООД, гр. София.
Ерджан Сабахтин Юсуф Председател на ОбС Община Маджарово Не е декларирал доходи от друга стопанска дейност в размер на 6 400 лв.
Ердинч Исмаил Хайрула Член на ръководен орган на политическа партия ПП “Движение за права и свободи” Не е декларирал данни за съпругата – придобиване на пасище с площ от 6 000 кв.м. в с. Загорско, общ. Момчилград.
Жеко Маринов Жеков Председател на ОбС Община Долни чифлик Не е декларирал данни за съпругата – придобиване на дялове в новоучредено дружество “ВЕ-ЕЛ 69” ЕООД и в “ЖЕКОВИ” ЕООД, гр. Долни чифлик.
Жельо Иванов Бойчев Народен представител Народно събраниe Не е декларирал данни за съпругата – доходи от прехвърляне на права или имущество в размер на 9 000 лв.
Здравко Асенов Димитров Заместник – кмет Община Неделино Не е декларирал доходи от трудови правоотношения извън тези за заеманата длъжност в размер на 1 959 лв., както и доходи от друга стопанска дейност в размер на 600 лв.
Здравко Димитров Димитров Областен управител Областна администрация – Пловдив Подал уведомление. Не е декларирал данни за съпругата – придобиване на дялове в новоучредено дружество “ЧЕРИТА ГРУП” ЕООД, гр. Пловдив.

Злати Станев Златев Председател на ОбС Община Дългопол Не е декларирал придобиване на два броя ниви с обща площ от 6 дка в землището на гр. Дългопол.
Ивайло Йорданов Иванов Член на ръководен орган на политическа партия ПП “Български демократичен център” Подал уведомление. Не е декларирал доходи от правоотношения по договори за управление и контрол, включително с членовете на управителни и контролни органи на предприятия в размер на 23 066 лв.
Ивайло Кирилов Ивков Член Централна избирателна комисия Не е декларирал данни за съпругата – доходи от трудови правоотношения извън тези за заеманата длъжност в размер на 9 518 лв. и доходи от наем или друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество в размер на 6 925 лв.

Ивайло Петров Симеонов Кмет Община Елин Пелин Подал уведомление. Не е декларирал доходи от друга стопанска дейност в размер на 2 464 лв.
Иван Димитров Грънчаров Кмет Община Луковит Не е декларирал солидарно задължение по банков инвестиционен кредит в размер на 508 000 лв., в полза на юридическо лице, обезпечен с договорна ипотека върху пасище с площ от 4 384 кв.м., стопански двор с площ от 9 981 кв.м., заедно с построените в него масивни селскостопански сгради с обща застроена площ от 2 388 кв.м. и селскостопанска сграда с площ от 545 кв.м. в гр. Луковит, собственост на друго физическо лице.
Иван Димитров Димитров Председател на ОбС Община Харманли Подал уведомление. Не е декларирал доходи от друга стопанска дейност в размер на 6 566 лв.
Иванка Владимирова Сотирова Заместник – кмет Община Стара Загора Не е декларирала доходи от трудови правоотношения извън тези за заеманата длъжност в размер на 8 119 лв.
Илиян Костов Янчев Кмет Община Малко Търново Не е декларирал лизингово задължение за придобиване на лек автомобил “ФОРД ЕКОСПОРТ”, както и данни за малолетния си син – придобиване на 1/2 ид.ч. от урегулиран поземлен имот с площ от 772 кв.м., ведно с построените в имота жилищна сграда с площ от 60 кв.м. и гараж с площ от 22 кв.м. в гр. Средец.
Илияна Донкова Дончовска – Бърдарска Заместник – кмет Община Борован Не е декларирала доходи от трудови правоотношения извън тези за заеманата длъжност в размер на 4 254 лв., както и данни за съпруга – придибиване на два броя ниви с обща площ от 14,997 дка в с. Борован, общ. Борован и доходи от друга стопанска дейност в размер на 466 лв.
Йордан Петров Йорданов Заместник – кмет Община Суворово Не е декларирал доходи от друга стопанска дейност в размер на 3 540 лв.
Йорданка Иванова Стоева – Йорданова Председател на ОбС Община Шабла Подала уведомление. Не е декларирала доходи от стопанска дейност като едноличен търговец в размер на 9 338 лв.
Калин Георгиев Гелев Кмет Община Сапарева баня Не е декларирал данни за съпругата – придобиване на употребяван лек автомобил “ТОЙОТА РАВ 4”.
Калоян Ангелов Илиев Кмет Община Ихтиман Не е декларирал данни за съпругата – придобиване на лек автомобил “МЕРЦЕДЕС Е 220 ЦДИ”.
Калоян Драгомиров Паргов Член на ръководен орган на политическа партия ПП “Българска социалистическа партия” Подал уведомление. Не е декларирал доходи от правоотношения по договори за управление и контрол, включително с членовете на управителни и контролни органи на предприятия в размер на 41 223 лв, както и доходи от трудови правоотношения извън тези за заеманата длъжност в размер на 6 340 лв.
Костадин Димитров Димитров Кмет Район “Тракия” – Пловдив Подал уведомление. Не е декларирал данни за съпругата – придобиване на дялове в новоучредени дружества “ТРАКИЯ ПРО” ЕООД и “ВЕНДИНГ 24” ООД, гр. Пловдив.
Красимир Атанасов Кръстев Председател на ОбС Община Каварна Подал уведомление. Не е декларирал доходи от правоотношения по договори за управление и контрол, включително с членовете на управителни и контролни органи на предприятия в размер на 2 177 лв., както и доходи от наем или друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество в размер на 4 752 лв.
Красимира Пенева Анастасова Кмет Община Долни чифлик Не е декларирала данни за съпруга – придобиване на дялове в новоучредено дружество “АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ – ДЕА – 63 – Д-Р ДИМИТЪР АНАСТАСОВ” ЕООД, гр. Долни чифлик.
Красимира Янакиева Дянкова Заместник – кмет Община Аксаково Не е декларирала за себе си и съпруга доходи от друга стопанска дейност в общ размер на 2 895 лв.
Кунчо Димитров Гайдов Заместник – кмет Община Поморие Подал уведомление. Не е декларирал данни за съпругата – доходи от трудови правоотношения извън тези за заеманата длъжност в размер на 2 106 лв., както и доходи от друга стопанска дейност в размер на 840 лв.

Лъчезар Йорданов Петков Извънреден и пълномощен посланик МВнР – посолство на Република България в Чехия Не е декларирал данни за съпругата – придобиване на дялове в новоучредено дружество “БО ФИЛМ” ЕООД, гр. София, както и доходи от наем или друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество в размер на 8 431 лв. и доходи от други източници по чл. 35 от ЗДДФЛ в размер на 491 лв.
Лъчезар Петков Яков Кмет Община Гулянци Не е декларирал придобиване на моторна лодка “См 1958” и моторна лодка “См 0784”.
Любен Жеков Сивев Кмет Община Кайнарджа Не е декларирал за себе си и съпругата – право на ползване върху ниви с обща площ от 126,338 дка в с. Краново; ниви с обща площ от 12 дка в с. Полковник Чолаково и ниви с обща площ от 10,500 дка в с. Кайнарджа, общ. Кайнарджа, както и данни за съпругата – придобиване на дялове в новоучредено дружество “ЕДАСИС” ООД, с. Калипетрово, общ. Силистра, впоследствие отчуждени.
Любен Цветанов Виденов Член на ръководен орган на политическа партия ПП “Нова зора” Не е декларирал право на ползване върху апартамент с площ от 90,63 кв.м. и апартамент с площ от 49 кв.м. в гр. София.
Любка Божичкова Димитрова Заместник – кмет Община Радомир Не е декларирала доходи от трудови правоотношения извън тези за заеманата длъжност в размер на 5 462 лв., както и данни за съпруга – придобиване на дялове в новоучредено дружество “БЕР МАР” ЕООД, гр. Радомир.
Любка Веселинова Александрова Кмет Община Левски Подала уведомление. Не е декларирала придобиване на дялове в “ЗЛАТНО ЗЪРНО – ЛЕВСКИ” ООД, гр. Левски.
Любомир Алексиев Любомиров Член на ръководен орган на политическа партия ПП “Земеделски съюз “Ал. Стамболийски”” Не е декларирал придобиване на дялове в новоучредено дружество “ЕКСПОРТ МАРКЕТ” ООД, гр. София.
Маджид Реджеб Мандаджъ Председател на ОбС Община Стамболово Подал уведомление. Не е декларирал доходи от друга стопанска дейност в размер на 7 626 лв.
Маргарита Банова Давчева Член на ръководен орган на политическа партия ПП “Земеделски съюз “Ал. Стамболийски”” Не е декларирала данни за съпруга – придобиване на употребяван лек автомобил “СУБАРУ ФОРЕСТЕР”.
Мариана Василева Кърковска Главен секретар Агенция за хората с увреждания Не е декларирала данни за съпруга – придобиване на дялове в новоучредено дружество “Делта ЕмЕсЕй” ЕООД, гр. София.
Мариана Тодорова Карагьозова – Финкова Съдия Конституционен съд Не е декларирала данни за съпруга – доходи от трудови правоотношения извън тези за заеманата длъжност в размер на 47 974 лв.
Марин Василев Рачев Кмет Община Септември Не е декларирал данни за съпругата – вземане към юридическо лице в размер на 40 000 лв.
Мария Асенова Добревска Заместник – кмет Община Брезник Подала уведомление. Не е декларирала доходи от друга стопанска дейност в размер на 1 600 лв. и доходи от наем или друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество в размер на 922 лв.
Мария Петрова Костадинова Заместник – кмет Община Свиленград Не е декларирала данни за съпруга – придобиване на дялове в “ПРОТЪР-К.К.” ООД, както и преобразуването му в “ПРОТЪР -К.К.” ЕООД, гр. Свиленград.
Мария Рашкова Шентова Председател на ОбС Община Пирдоп Не е декларирала доходи от трудови правоотношения извън тези за заеманата длъжност в размер на 12 868 лв., както и доходи от друга стопанска дейност в размер на 4 014 лв.
Мариян Александров Жечев Кмет Община Шабла Не е декларирал данни за съпругата – придобиване на лек автомобил “СИТРОЕН Ц 3”.
Методи Христов Чимев Кмет Община Дупница Не е декларирал данни за съпругата – придобиване на дялове в “МАРТЕКС 2” ООД, както и преобразуването му в “МАРТЕКС 2” ЕООД, гр. Дупница.
Милен Атанасов Иванов Заместник – кмет Община Маджарово Не е декларирал доходи от друга стопанска дейност в размер на 5 988 лв., както и доходи от наем или друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество в размер на 540 лв.
Милен Дафинов Белчев Кмет Община Баните Не е декларирал данни за съпругата – вземане към физическо лице в размер на 37 000 лв.
Милен Павлов Дулев Кмет Община Белене Не е декларирал данни за съпругата – вземане към физическо лице в размер на 15 000 лв.
Минчо Боев Коралски Изпълнителен директор Агенция за хората с увреждания Не е декларирал придобиване на два броя ниви с обща площ от 34,029 дка в с. Черково, общ. Карнобат, както и данни за съпругата – придобиване чрез доброволна делба на 1/3 ид.ч. от поземлен имот с площ от 6 дка в с. Аврен, общ. Аврен.
Мирослав Ценков Паньов Председател на ОбС Община Георги Дамяново Декларирал доходи в размер на 5 000 лв., вместо 47 005 лв. от стопанска дейност като едноличен търговец, както и данни за съпругата – не е декларирал доходи от стопанска дейност като едноличен търговец в размер на 24 774 лв.
Младен Петров Червеняков Извънреден и пълномощен посланик МВнР – посолство на Република България в Черна гора Не е декларирал доходи от други източници по чл. 35 от ЗДДФЛ в размер на 28 712 лв., както и доходи от наем или друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество в размер на 1 350 лв.
Мустафа Фахри Ахмед Народен представител Народно събраниe Подал ежегодна и финална декларации през 2017 г. Не е декларирал данни за съпругата – придобиване на дялове в новоучредено дружество “МАКСИМУМ 2016” ЕООД, гр. Кърджали.
Найден Хинков Късов Заместник – кмет Община Цар Калоян Не е декларирал данни за съпругата – придобиване на дялове в “АКВА ТИНА” ООД, гр. Цар Калоян.
Нафие Еминова Бошнакова Заместник – кмет Община Сатовча Не е декларирала данни за съпруга – притежавани 6/12 ид.ч. от урегулиран поземлен имот с площ от 460 кв.м., заедно с построената в него двуетажна масивна жилищна сграда с площ от 100 кв.м. в с. Слащен, общ. Сатовча.
Незиха Ахмед Велиева Заместник – кмет Община Борино Подала уведомление. Не е декларирала доходи от друга стопанска дейност в размер на 3 376 лв.
Нехрибан Османова Ахмедова Кмет Община Венец Не е декларирала данни за съпруга – придобиване на дялове в новоучредено дружество “ОКСИН” ЕООД, с. Венец, общ. Венец.
Никола Руменов Стоянов Заместник – изпълнителен директор Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия Подал уведомление. Не е декларирал данни за съпругата – доходи от друга стопанска дейност в размер на 17 250 лв.
Николай Дочев Мишовски Директор на дирекция Национална агенция за приходите Подал уведомление. Не е декларирал задължение към физическо лице в размер на 10 000 лв.
Николай Иванов Ненков Директор ОДМВР – Търговище Подал уведомление. Не е декларирал доходи от наем или друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество в размер на 4 860 лв.
Николай Росенов Кожухаров Член на контролен орган на политическа партия ПП “Съюз на демократичните сили” Подал ежегодна и финална декларации през 2017 г. Не е декларирал учредено право на ползване върху апартамент с площ от 42,08 кв.м. в гр. Бургас.
Нина Кръстева Терзиева Заместник – кмет Община Болярово Не е декларирала доходи от друга стопанска дейност в размер на 4 941 лв.
Огнян Божинов Янчев Председател на ОбС Община Гулянци Не е декларирал за себе си и съпругата – договорна ипотека в размер на 55 400 лв. върху апартамент с площ от 57,57 кв.м. в гр. Плевен.
Панайот Василев Рейзи Кмет Община Созопол Не е декларирал придобиване на нива с площ от 17,691 дка и лозе с площ от 1,300 дка в с. Крушевец, общ. Созопол.
Петко Георгиев Николов Директор Патентно ведомство Не е декларирал данни за съпругата – доходи от други източници по чл. 35 от ЗДДФЛ в размер на 20 516 лв.
Петър Георгиев Кънев Народен представител Народно събраниe Подал ежегодна, финална и встъпителна декларации през 2017 г. Не е декларирал данни за съпругата – придобиване на лек автомобил “БМВ Х 1 Х ДРАЙВ 18 Д”.
Петър Димов Бояджиев Заместник – кмет Община Асеновград Не е декларирал придобиване на 1/2 ид.ч. от нива с площ от 6,098 дка и лозе с площ от 10,700 дка в с. Стамболово, общ. Стамболово.
Петър Иванов Петров Народен представител Народно събраниe Подал уведомление. Не е декларирал данни за съпругата – доходи от наем или друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество в размер на 4 013 лв.
Петър Костадинов Петров Заместник – областен управител Областна администрация – Пловдив Подал ежегодна, финална и встъпителна декларации през 2017 г. Не е декларирал притежавани ид.ч. от четири броя ниви с обща площ от 17,60 дка в с. Езерово, общ. Първомай, както и данни за съпругата – доходи от друга стопанска дейност в размер на 2 080 лв.
Петър Руменов Кънчев Член на контролен орган на политическа партия ПП “Съюз на демократичните сили” Не е декларирал данни за съпругата – придобиване на лек автомобил “ФОРД ГРАНД Ц МАКС”.
Петър Стоянов Петров Член Държавна комисия по сигурността на информацията Не е декларирал придобиване на нива с площ от 0,636 дка и 1/2 ид.ч. от нива с площ от 4,100 дка в с. Боерица, общ. Ихтиман.
Петър Цолов Николов Председател на ОбС Община Ловеч Подал уведомление. Не е декларирал доходи от друга стопанска дейност в размер на 4 981 лв.
Рад Георгиев Кавалджиев Заместник – кмет Община Мирково Не е декларирал данни за съпругата – право на ползване върху урегулиран поземлен имот с площ от 797 кв.м., заедно с построената в него еднофамилна жилищна сграда с площ от 75 кв.м. и селскостопанска сграда с площ от 34 кв.м. в с. Буново, общ. Мирково.
Росен Емилов Бъчваров Директор на дирекция Национална агенция за приходите Не е декларирал данни за съпругата – вземане към физическо лице в размер на 10 000 лв.
Румен Велев Христов Заместник – кмет Община Ботевград Подал уведомление. Не е декларирал данни за съпругата – доходи от друга стопанска дейност в размер на 10 873 лв.
Светла Захариева Боянчева Председател на ОбС Община Гълъбово Подала уведомление. Не е декларирала доходи от друга стопанска дейност в размер на 5 873 лв.
Светла Петрова Кирова Председател на ОбС Община Хайредин Подала уведомление. Не е декларирала придобиване на употребяван лек автомобил “ФОРД ФОКУС”.
Светла Петрова Тодорова Член Комисия за енергийно и водно регулиране Не е декларирала придобиване чрез доброволна делба на 1/3 ид.ч. от нива с площ от 13,100 дка в с. Малки Вършец, общ. Севлиево, впоследствие отчуждена.
Севдалин Бойков Хъшинов Председател на ОбС Община Баните Подал ежегодна и финална декларации през 2017 г. Не е декларирал данни за съпругата – придобиване право на строеж за апартамент с площ от 39 кв.м. в гр. Пловдив.
Сезгин Рамис Галиб Председател на ОбС Община Дулово Не е декларирал придобиване на апартамент с площ от 69,13 кв.м. в гр. Дулово.
Селиме Мехмедова Кърджалиева Заместник – областен управител Областна администрация – Шумен Подала ежегодна и финална декларации през 2017 г. Не е декларирала за себе си и съпруга вземания към физическо лице в общ размер на 6 000 лв.
Спас Борисов Андреев Член на контролен орган на политическа партия ПП “Земеделски народен съюз” Подал уведомление и финална декларация през 2017 г. Не е декларирал вземания към юридическо лице в общ размер на 97 500 лв.
Стелиян Иванов Стоянов Председател на ОбС Община Генерал Тошево Подал ежегодна и финална декларации през 2017 г. Не е декларирал притежаван офис и клуб – кафе с обща застроена площ от 293,93 кв.м. в гр. Генерал Тошево.
Стефан Георгиев Кенов Народен представител Народно събраниe Подал уведомление. Не е декларирал данни за съпругата – доходи от друга стопанска дейност в размер на 40 246 лв.
Стефан Иванов Дедев Народен представител Народно събраниe Подал ежегодна и финална декларации през 2017 г. Не е декларирал данни за съпругата – притежаван апартамент с площ от 39,02 кв.м. в гр. Смолян.
Стефан Михайлов Христов Председател на ОбС Община Мъглиж Подал уведомление. Не е декларирал доходи от стопанска дейност като едноличен търговец в размер на 3 646 лв.
Татяна Дончева Тотева Член на ръководен орган на политическа партия ПП “Движение 21” Подала уведомление. Не е декларирала доходи от друга стопанска дейност в размер на 9 357 лв.
Татяна Иванова Димитрова Заместник – кмет Столична община – район “Възраждане” Не е декларирала данни за съпруга – доходи от трудови правоотношения извън тези за заеманата длъжност в размер на 4 504 лв.
Теодор Делков Шойлеков Председател на ОбС Община Карлово Не е декларирал за себе си солидарно и ипотекарно задължение и за съпругата ипотекарно задължение по инвестиционен банков кредит в размер на 100 000 лв., в полза на юридическо лице, обезпечен с договорна ипотека върху свой собствен недвижим имот – сграда за търговия с площ от 73 кв.м. в гр. Карлово.
Тодор Алексиев Тодоров Кмет Община Хайредин Не е декларирал придобиване на урегулиран поземлен имот с площ от 630 кв.м. в с. Хайредин, общ. Хайредин.
Тома Янков Томов Член на ръководен орган на политическа партия ПП “Европейска сигурност и интеграция” Подал ежегодна и финална декларации през 2017 г. Не е декларирал придобиване на дялове в новоучредено дружество “ГРИВИЦА” ЕООД, гр. София, впоследствие отчуждени, както и данни за съпругата – придобиване на дялове в новоучредено дружество “АЛЕЙНА С” ЕООД, гр. София.
Тошо Ангелов Пашов Заместник – кмет Район “Централен” – Пловдив Не е декларирал данни за съпругата – доходи от наем или друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество в размер на 7 560 лв.
Тунджай Османов Наимов Заместник – кмет Община Куклен Не е декларирал данни за съпругата – придобиване на нива с площ от 6,203 дка в с. Моминско, общ. Садово.
Хатидже Идриз Алиева Председател на ОбС Община Търговище Не е декларирала данни за съпруга – придобиване на дялове в новоучредено дружество “ЕЛИТЕРА” ЕООД, гр. Търговище.
Цветан Борисов Топчиев Председател на ОбС Община Брегово Не е декларирал придобиване чрез доброволна делба на 1/3 ид.ч. от два броя ниви с обща площ от 15,275 дка, както и данни за съпругата – придобиване чрез доброволна делба на нива с площ от 11,165 дка и лозе с площ от 10,004 дка, всичките находящи се в землището на гр. Брегово.
Цветанка Петкова Йотина Кмет Община Мирково Не е декларирала придобиване на употребяван лек автомобил “ФОЛКСВАГЕН ГОЛФ”, както и данни за съпруга – придобиване на нива с площ от 8,998 дка в с. Мирково, общ. Мирково, впоследствие отчуждена.
Цветелин Петков Цоков Заместник – кмет Община Луковит Не е декларирал данни за съпругата – солидарно задължение по договор за банков револвиращ кредит с размер до 400 000 лв. за оборотни средства, в полза на юридическо лице, обезпечен с договорна ипотека върху урегулиран поземлен имот с площ от 2 092 кв.м., поземлен имот с площ от 7,861 дка, заедно със сграда – склад със застроена площ от 919 кв.м. и поземлен имот с площ от 5,159 дка, заедно с две масивни сгради с площ от 702 кв.м. и от 716 кв.м., всичките в с. Румянцево, общ. Луковит, собственост на юридическото лице.
Цецко Любенов Иванов Член на ръководен орган на политическа партия ПП “Български демократичен съюз Радикали” Подал ежегодна и финална декларации през 2017 г. Не е декларирал данни за съпругата – придобиване на дялове в новоучредено дружество “ИНВЕСТИНА” ООД, гр. Видин.
Юлиан Александров Мишев Заместник – кмет Община Симитли Не е декларирал данни за съпругата – придобиване на дялове в новоучредено дружество “АЙЛЯК 3” ЕООД, гр. Симитли.
Юмер Юксел Хатиб Заместник – кмет Община Дулово Не е декларирал придобиване на нива с площ от 3,034 дка и 1/4 ид.ч. от три броя ниви с обща площ от 26,995 дка в с. Руйно, общ. Дулово.
Юрик Николов Мартинов Заместник – кмет Община Козлодуй Подал уведомление. Не е декларирал данни за съпругата – доходи от друга стопанска дейност в размер на 8 355 лв. и доходи от наем или друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество в размер на 675 лв.

Айлин Лютфи Дахилова – Василева Началник на политически кабинет Министерство на младежта и спорта Подала встъпителна декларация през 2017 г. Не е декларирала данни за съпруга – притежавани дялове в “ДЖИ ЕЛ ОИЛ” ЕООД, гр. София.
Александър Александров Пелев Член на контролен орган на политическа партия ПП “ВМРО – Българско национално движение” Подал финална декларация през 2017 г. Не е декларирал притежавани дялове в “КОМПАНИЯ ЗА ЛУКСОЗНО СТРОИТЕЛСТВО” ЕООД; “КОНСУЛТАНТСКО ДРУЖЕСТВО СОФИЯ” ЕООД и “ГАРАНЦИОННО ДРУЖЕСТВО СОФИЯ” ЕООД, гр. София.
Александър Георгиев Урумов Ръководител връзки с обществеността Министерство на отбраната Подал встъпителна декларация през 2017 г. Не е декларирал данни за съпругата – притежавани дялове в “КЪНТРИСАЙД БГ” ЕООД, гр. Брацигово.
Анатолий Методиев Величков Заместник – министър Министерство на отбраната Подал встъпителна декларация през 2017 г. Не е декларирал данни за съпругата – притежаван гараж с площ от 18,43 кв.м. в гр. София.
Андон Димов Дончев Народен представител Народно събрание Подал встъпителна декларация през 2017 г. Не е декларирал данни за съпругата – притежавани дялове в “ПРО МАРИН 14” ЕООД, гр. Варна.
Асен Петров Кирицов Заместник – кмет Община Банско Подал встъпителна декларация през 2017 г. Не е декларирал данни за съпругата – притежавани идеални части от десет броя ниви с обща площ от 25,325 дка; четири броя ливади с обща площ от 7,651 дка; три броя пасища с обща площ от 3,842 дка и гори с площ от 2,5 дка, всичките находящи се в землището на гр. Банско, както и дялове в “КИРИЦ” ЕООД, гр. Банско.
Атанас Иванов Кундурджиев Служебен заместник – министър Служебно правителство – Министерство на здравеопазването Подал встъпителна и финална декларации през 2017 г. Не е декларирал за себе си и съпругата – притежаван гараж с площ от 19,80 кв.м. в гр. София.
Атанас Йорданов Енгьозов Член на ръководен орган на политическа партия ПП “Движение България на гражданите” Подал финална декларация през 2017 г. Не е декларирал притежавани дялове в “Център за професионално обучение “Развитие”” ООД, гр. София.
Биляна Ангелова Тодорова Заместник – кмет Община Берковица Подала встъпителна декларация през 2017 г. Не е декларирала данни за съпруга – притежаван имот с площ от 1 500 кв.м., ведно с построена в него жилищна сграда в с. Бързия, общ. Берковица и нива с площ от 880 кв.м. в землището на гр. Берковица.
Блага Михайлова Димитрова Заместник – кмет Община Чирпан Подала встъпителна декларация през 2017 г. Не е декларирала данни за съпруга – притежавани два броя ниви с обща площ от 2,750 дка и лозе с площ от 0,950 дка в с. Голям дол, общ. Братя Даскалови.
Божанка Петрова Богданова Член на ръководен орган на политическа партия ПП “ПК – Тракия” Подала встъпителна декларация през 2017 г. Не е декларирала данни за съпруга – притежаван лек автомобил “ФОЛКСВАГЕН ПАСАТ”.
Боряна Владимирова Христова Служебен заместник – министър Служебно правителство – Министерство на културата Подала встъпителна и финална декларации през 2017 г. Не е декларирала притежаван лек автомобил “СИТРОЕН Ц 3 ПИКАСО”.
Валентин Димитров Димитров Заместник – председател Държавна агенция за закрила на детето Подал встъпителна декларация през 2017 г. Не е декларирал данни за съпругата – притежавани дялове в “ЗДРАВНА ЗОНА” ООД и “ХАРИЗМА ЛИМИТИД” ЕООД, гр. София.
Валентин Иванов Мечев Член на ръководен орган на политическа партия ПП “Европейска сигурност и интеграция” Подал финална декларация през 2017 г. Не е декларирал данни за съпругата – притежавано дворно място с площ от 486 кв.м. с построени в него жилищна сграда с площ от 64 кв.м. и стопанска постройка с площ от 24 кв.м. в с. Липница, общ. Мизия, както и притежавани дялове в “ТИНЧО” ЕООД, с. Липница, общ. Мизия.
Валентин Кирилов Чачев Заместник – кмет Община Рила Подал финална декларация през 2017 г. Не е декларирал данни за съпругата – притежавани по 1/8 ид.ч. от седем броя ливади с обща площ от 26,239 дка; пет броя гори с обща площ от 15,312 дка; два броя ливади с обща площ от 2,971 дка, както и пасище с площ от 4,058 дка, всички в с. Добърско, общ. Разлог.
Валентин Петров Станев Член на ръководен орган на политическа партия ПП “Съюз на демократичните сили” Подал финална декларация през 2017 г. Не е декларирал притежавани ид.ч. от ниви с обща площ от 45,750 дка в с. Храброво, общ. Балчик.
Валентин Янков Карамфилов Заместник – изпълнителен директор Изпълнителна агенция по горите Подал встъпителна и финална декларации през 2017 г. Не е декларирал данни за съпругата – притежавани дялове в “НИШАВА-К И Т” ООД, гр.София.
Валери Тимов Георгиев Член на ръководен орган на политическа партия ПП “Българска нова демокрация” Подал финална декларация през 2017 г. Не е декларирал солидарно задължение по банков кредит в размер на 450 000 лв., в полза на юридическо лице, обезпечен с договорна ипотека върху незастроен урегулиран поземлен имот с площ от 12 348 кв.м. в гр. Вълчедръм, собственост на юридическото лице.
Васил Тодоров Василев Член на ръководен орган на политическа партия ПП “Съюз на сводобдните демократи” Подал финална декларация през 2017 г. Не е декларирал данни за съпругата – притежавани дворно място с площ от 292,70 кв.м., заедно с построените в него две еднофамилни жилищни сгради с площ от 94 кв.м. и 49 кв.м., паянтова жилищна сграда с площ от 52 кв.м. и друг вид сграда за обитаване с площ от 19 кв.м. в гр. Русе, както и земеделска земя с площ от 19,781 дка и нива с площ от 10 дка, находящи се в землището на гр. Сливо поле.
Венцислав Георгиев Гатев Член на контролен орган на политическа партия ПП “Съюз на свободните демократи” Подал финална декларация през 2017 г. Не е декларирал данни за съпругата – притежавани дялове в “ГАТИКО 15” ООД, гр. Пловдив.
Владимир Иванов Георгиев Член на контролен орган на политическа партия ПП “Средна европейска класа” Подал встъпителна декларация през 2017 г. Не е декларирал данни за съпругата – притежаван лек автомобил “СИТРОЕН Ц 3”.
Владимир Николов Колчагов Председател на ОбС Община Банско Подал встъпителна декларация през 2017 г. Не е декларирал данни за съпругата – притежавани ид.ч. от тринадесет броя ниви с обща площ от 18,377 дка и два броя ливади с обща площ от 3 дка в землището на гр. Разлог.
Галина Димитрова Стефанова Член на ръководен орган на политическа партия ПП “Съюз на патриотичните сили “Защита”” Подала встъпителна декларация през 2017 г. Не е декларирала данни за съпруга – притежавано право на ползване върху 1/2 ид.ч. от апартамент с площ от 81,25 кв.м. в гр. Варна; 1/2 ид.ч. от горска територия с обща площ от 6005 кв.м. в с. Денчевци, общ. Дряново; по 1/2 ид.ч. от ливада с площ от 4,770 дка и от залесена горска територия с площ от 2,869 дка в с. Царева ливада, общ. Дряново, както и незастроен поземлен имот с площ от 503 кв.м в с. Денчевци, общ. Дряново.
Галя Иванова Захариева Член на ръководен орган на политическа партия Политическо движение “Социалдемократи” Подала финална декларация през 2017 г. Не е декларирала притежавани дялове в “ЯКИ-ДАН” ООД; “БУЛТИМПЕР” ООД и “КАНАДИАН-ПИЦА” ООД, гр. София.
Георги Александров Ковачев Член на ръководен орган на политическа партия ПП “Земеделски народен съюз” Подал финална декларация през 2017 г. Не е декларирал данни за съпругата -притежавани дялове в “ДАТКОВ-И” ЕООД и “АЛЯСКА АЙС” ООД, гр. Варна, както и апартамент с площ от 93,81 кв.м. в гр. Варна.
Георги Василев Манев Член на ръководен орган на политическа партия ПП “Средна европейска класа” Подал встъпителна декларация през 2017 г. Не е декларирал данни за съпругата – притежавани апартамент с площ от 89,43 кв.м. в гр. Бургас и дялове в “СИСТЪР ЕНД СИСТЪР” ЕООД, гр. Бургас.
Георги Василев Мисайлов Член на ръководен орган на политическа партия ПК “Тракия” Подал встъпителна декларация през 2017 г. Не е декларирал притежавани дялове във “ФЮЧЪР РД” ООД и “РАСОВО ЕНЕРДЖИ” ООД, гр. София.
Георги Георгиев Стоилов Народен представител Народно събрание Подал встъпителна декларация през 2017 г. Не е декларирал данни за съпругата – солидарно задължение по банков инвестиционен кредит в размер на 125 000 лв., в полза на юридическо лице, върху четири броя складове с обща площ от 751,59 кв.м. в гр. Русе, собственост на юридическото лице.
Георги Георгиев Терзийски Областен управител Областна администрация – Ловеч Подал финална и встъпителна декларации през 2017 г. Не е декларирал притежавани 1/11 ид.ч. от земеделски имоти с обща площ от 97,147 дка в с. Дерманци, общ. Луковит.
Георги Желязков Георгиев Служебен заместник – министър Служебно правителство – Министерство на земеделието и храните Подал встъпителна и финална декларации през 2017 г. Не е декларирал притежаван апартамент с площ от 140,75 кв.м. и гараж с площ от 22,48 кв.м. в гр. Стара Загора.
Георги Иванов Маринчев Член на ръководен орган на политическа партия Движение “Гергьовден” Подал финална декларация през 2017 г. Не е декларирал притежавани дялове в “ПЕПЕЛЯШКА-БУРГАС” ООД, гр. Бургас.
Георги Йорданов Йорданов Народен представител Народно събрание Подал встъпителна декларация през 2017 г. Не е декларирал за себе си и съпругата данни като съдлъжници и ипотекарни длъжници по банков кредит овърдрафт в размер до 350 000 лв., в полза на юридическо лице, обезпечен с договорна ипотека върху собствени апартамент с площ от 156,04 кв.м. и гараж с площ от 18,72 кв.м. в гр. Пловдив и банков кредит овърдрафт в размер до 350 000 лв., в полза на юридическо лице, обезпечен с договорна ипотека върху апартамент с площ от 50,25 кв.м в гр. Пловдив, както и данни за съпругата – притежавани дялове в “ММ 93 ИЗОЛА” ООД; “ВИТА Г ФАРМАСИ” ЕООД; “ВИТА ТРЕЙДИНГ” ЕООД и “ГЛОБОФАРМ” ЕООД, всичките в гр. Пловдив.
Георги Колев Колев Народен представител Народно събрание Подал встъпителна декларация през 2017 г. Не е декларирал притежавана урбанизирана територия с площ от 400 кв.м. в с. Аспарухово, общ. Дългопол.
Георги Константинов Петров Член на ръководен орган на политическа партия ПП “Средна европейска класа” Подал встъпителна декларация през 2017 г. Не е декларирал притежавани дялове в “Гош ентъртеймънт” ЕООД, гр. Бургас.
Георги Маринов Милчев Заместник -областен управител Областна администрация – Пазарджик Подал встъпителна и финална декларации през 2017 г. Не е декларирал данни за съпругата – притежавани дялове в “ПИ АР МЕДИЯ КОНСУЛТ” ЕООД, гр. Пазарджик.
Даниела Григорова Иванова Член на контролен орган на политическа партия ПП “Българска нова демокрация” Подала финална декларация през 2017 г. Не е декларирала данни за съпруга – притежавана нива с площ от 3,189 дка в землището на гр. Елин Пелин.
Димитринка Петкова Петкова Заместник – областен управител Областна администрация – Сливен Подала встъпителна декларация през 2017 г. Не е декларирала данни за съпруга – притежавани дялове в “ПЧЕЛКО” ЕООД, гр. Сливен.
Димитър Величков Георгиев Народен представител Народно събрание Подал встъпителна декларация през 2017 г. Не е декларирал притежавани дялове в “АРГИ – 69” ООД и “ДГ – Билд” ЕООД, гр. Пловдив.
Димитър Николов Гъндев Заместник – областен управител Областна администрация – Враца Подал встъпителна и финална декларации през 2017 г. Не е декларирал притежавани 2000/4037 ид.ч. от ливада в землището на гр. Разлог.
Евгения Илиева Павлова – Радичева Член на ръководен орган на политическа партия ПП “Съюз на патриотичните сили “Защита”” Подала встъпителна декларация през 2017 г. Не е декларирала за себе си и съпруга – притежавано право на ползване върху апартамент с площ от 84,67 кв.м. в гр. София.
Евгения Лазарова Захариева Председател на ОбС Община Костенец Подала встъпителна декларация през 2017 г. Не е декларирала данни за съпруга – притежаван лек автомобил “ФОЛКСВАГЕН ГОЛФ”.
Екатерина Николова Попова Ръководител на звено за връзки с обществеността Служебно правителство – Министерство на образованието и науката Подала встъпителна и финална декларации през 2017 г. Не е декларирала притежавано право на ползване върху апартамент с площ от 81,39 кв.м. в гр. София.
Емил Николаев Кирилов Заместник -областен управител Областна администрация – Русе Подал встъпителна и финална декларации през 2017 г. Не е декларирал данни за съпругата – притежавани дялове в “СВЕТЛА ИВАНОВА” ЕООД, гр. Русе.
Емил Христов Величков Член на ръководен орган на политическа партия ПП “Съюз на патриотичните сили “Защита”” Подал встъпителна декларация през 2017 г. Не е декларирал притежавани 1/2 ид.ч. от неурегулиран поземлен имот с площ от 1118 кв.м, заедно с построената в имота сграда с площ от 42 кв.м. в гр. София, както и данни за съпругата – притежавани дялове в “СТИКС ЕР” ЕООД, гр. София.
Златко Димитров Митрев Областен управител Областна администрация – Пазарджик Подал встъпителна и финална декларации през 2017 г. Не е декларирал данни за съпругата – притежавани 1/3 ид.ч. от нива с площ от 6,631 дка в землището на гр. Чирпан.
Ивалина Василева Табакова Заместник – кмет Община Септември Подала встъпителна и финална декларации през 2017 г. Не е декларирала данни за съпруга – притежавано дворно място с площ от 365 кв.м., заедно със застроена жилищна сграда с площ от 37 кв.м. в гр. Септември.
Ивалина Радева Павлова Член на контролен орган на политическа партия ПП “Движение България на гражданите” Подала финална декларация през 2017 г. Не е декларирала притежаван лек автомобил “ФОЛКСВАГЕН ПОЛО”.
Иван Вълчев Гърнев Член на ръководен орган на политическа партия Политическо движение “Социалдемократи” Подал финална декларация през 2017 г. Не е декларирал данни за съпругата – притежавани дялове в “ИВДЕКС” ЕООД, гр. София.
Иван Димитров Стамболов Член на ръководен орган на политическа партия ПП “Движение България на гражданите” Подал финална декларация през 2017 г. Не е декларирал данни за съпругата – притежавани дялове в “НОТА БЕНЕ ПР” ООД; “КЛЕВЪР СОЛУШЪНС” ООД и “АКАСТО” ЕООД, гр. София.
Иван Димов Иванов Народен представител Народно събрание Подал встъпителна декларация през 2017 г. Не е декларирал данни за съпругата – притежавани дялове в “БОРДИ” ООД и “СТАРИЯ ЧИНАР СОФИЯ” ООД, гр. Варна.
Иван Дочев Иванов Член на ръководен орган на политическа партия ПП “Движение за социален хуманизъм” Подал финална декларация през 2017 г. Не е декларирал данни за съпругата -притежавани 3/8 ид.ч. от дворно място с площ от 218,40 кв.м. и целия първи етаж с площ от 55 кв.м. от построената в него двуетажна масивна жилищна сграда в гр. Пловдив, както и по 1/2 ид.ч. от дворно място с площ от 500 кв.м., ведно с построената в него масивна жилищна сграда с площ от 34 кв.м. и дворно място с площ от 480 кв.м., всички находящи се в с. Устина, общ. Родопи.
Иван Киров Генов Народен представител Народно събрание Подал встъпителна декларация през 2017 г. Не е декларирал данни за съпругата – лизингово задължение за придобиване на лек автомобил “ВОЛВО С 60”.
Иван Николов Несторов Началник Дирекция за национален и строителен контрол Подал встъпителна декларация през 2017 г. Не е декларирал данни за съпругата – притежавани 1/2 ид.ч. от нива с площ от 11,150 дка в с. Търнак, общ. Бяла Слатина.
Иван Петров Палигоров Служебен заместник – министър Служебно правителство – Министерство на земеделието и храните Подал встъпителна и финална декларации през 2017 г. Не е декларирал притежаван гараж с площ от 18 кв.м. в гр. София.
Иван Петров Сергисов Заместник -областен управител Областна администрация – Монтана Подал встъпителна и финална декларации през 2017 г. Не е декларирал данни за съпругата – притежавани два броя ниви с обща площ от 11,337 дка в с. Ленково, общ. Гулянци, както и 1/2 ид.ч. от ниви с обща площ от 13,392 дка в с. Ореховица, общ. Долна Митрополия.
Иванка Енчева Ралева Член на контролен орган на политическа партия ПП “АБВ” (Алтернатива за българско възраждане) Подала финална декларация през 2017 г. Не е декларирала притежавано дворно място с площ от 1 570 кв.м., ведно с построената в него къща, както и нива с площ от 12,400 дка, находящи се в с. Красен дол, общ. Никола Козлево, също и лизингово задължение за придобиване на лек автомобил “ФОРД ЕКОСПОРТ”.
Ивелина Илиева Радевска Заместник – кмет Община Ловеч Подала финална декларация през 2017 г. Не е декларирала данни за съпруга – притежавани незастроено дворно място с площ от 1 100 кв.м. и урегулиран поземлен имот с площ от 930 кв.м. в с. Горан, общ. Ловеч.
Ирена Иванова Михайлова Член на контролен орган на политическа партия ПП “АБВ” (Алтернатива за българско възраждане) Подала финална декларация през 2017 г. Не е декларирала притежавани дялове във “ВСВ ГРЕЙКО ПЛЕВЕН” ООД, гр. Плевен.
Йордан Апостолов Апостолов Народен представител Народно събрание Подал встъпителна декларация през 2017 г. Не е декларирал притежавани: нива с площ от 1 дка и лозе с площ от 0,625 дка в с. Девенци, общ. Червен бряг; право на строеж за построяване на сграда за съхранение на селскостопанска продукция, ведно с площ за обитаване до 1 600 кв.м. и зърнохранилище с площ от 1780,50 кв.м., административна сграда с площ от 79,20 кв.м. и автокантар с площ от 82,80 кв.м. върху поземлен имот – стопански двор с площ от 10,200 дка в с. Славеево, общ. Добричка; право на строеж за построяване на люпилня за птици и изграждане на възобновяеми енергийни източници със застроена площ от 2 000 кв.м. върху стопански двор с площ от 3 959 кв.м. в с. Стефаново, общ. Добричка, както и солидарно задължение по банков кредит в размер на 1 400 000 лв., в полза на юридическо лице, обезпечен с договорна ипотека върху нива с площ от 891,340 дка в с. Славеево, също за себе си и съпругата ипотекарни и солидарни задължения по револвираща кредитна линия
в максимален размер на 250 000 лв., в полза на юридическо лице, обезпечен с договорна ипотека върху собствените им недвижими имоти в с. Славеево и ипотекарни и солидарни задължения по договор за стандартен инвестиционен кредит в размер на 1 200 000 лв., в полза на юридическо лице, обезпечен с договорна ипотека върху собствените им недвижими имоти, както и данни за съпругата – притежавани дялове в “ХЪНТЪР ХАУС 2010” ООД, гр. Добрич и “СИДОМ” ООД, с. Славеево, общ. Добричка.
Калоян Христов Кременски Заместник – кмет Община Твърдица Подал финална декларация през 2017 г. Не е декларирал данни за съпругата – притежавани дялове в “ГЛИТ ИНЖЕНЕРИНГ” ООД и “ГЕОРГИЕВ И СИЕ” ООД, гр. Смолян.
Кемал Мустафов Тинев Член на ръководен орган на политическа партия ПП “Народна партия свобода и достойнство” Подал финална декларация през 2017 г. Не е декларирал урегулиран поземлен имот с площ от 420 кв.м. в гр. Сърница, както и притежавани ниви с обща площ от 4 465 кв.м. и ливади с обща площ от 10 349 кв.м. в землището на гр. Сърница.
Кирил Николаев Тодорин Председател на ОбС Община Септември Подал встъпителна декларация през 2017 г. Не е декларирал данни за съпругата – притежавани дялове в “КТ-НИКОС-07” ЕООД и “КТ – ЕЛИТ 09” ЕООД, гр. Ветрен и лек автомобил “ПЕЖО 607”.
Красимир Владимиров Сребров Изълнителен директор ИА “Автомобилна администрация” Подал встъпителна декларация през 2017 г. Не е декларирал данни за съпругата – притежаван лек автомобил “ШЕВРОЛЕТ КАЛОС”.
Красимир Тотев Ангарски Член на Надзорния съвет Българска банка за развитие Подал встъпителна и финална декларации през 2017 г. Не е декларирал данни за съпругата – притежавани ид.ч. от ниви с обща площ от 53,934 дка и зеленчукова култура с площ от 0,954 дка в с. Смирненски, общ. Брусарци, както и лек автомобил “СИТРОЕН Ц 3” и лек автомобил “СИТРОЕН С 4 КАКТУС”.
Кристиан Петров Йончев Член на ръководен орган на политическа партия ПП “Народна партия свобода и достойнство” Подал финална декларация през 2017 г. Не е декларирал притежавани дялове в “МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР Д-Р КРИСТИАН ЙОНЧЕВ” ЕООД, гр. София, както и лек автомобил “ХЮНДАЙ САНТА ФЕ СМ”.
Кристиян Владимиров Енчев Парламентарен секретар Министерство на регионалното развитие и благоустройството Подал встъпителна декларация през 2017 г. Не е декларирал притежавано лозе с площ от 3,699 дка в с. Брестовица, общ. Родопи.
Леман Хакъ Али Заместник – областен управител Областна администрация – Кърджали Подала встъпителна декларация през 2017 г. Не е декларирала данни за съпруга – притежавани дялове в “МЕРТ – ГЮЛ – 2014” ЕООД и “МЕРТ – 3” ЕООД, с. Нови пазар, общ. Черноочене.
Любен Йорданов Баков Заместник – кмет Община Перущица Подал финална декларация през 2017 г. Не е декларирал данни за съпругата – притежавани дялове в “Експерт Медия” ООД, гр. Пловдив.
Любомир Ивайлов Методиев Ръководител връзки с обществеността Министерство на здравеопазването Подал встъпителна и финална декларации през 2017 г. Не е декларирал притежавани дялове в “ТЕРРА – ЛМ” ЕООД, гр. София.
Любомир Маринов Пеев Служебен заместник – министър Служебно правителство – Министерство на отбраната Подал встъпителна и финална декларации през 2017 г. Не е декларирал данни за съпругата – притежавани по 1/2 ид.ч. от урегулиран поземлен имот с площ от 750 кв.м., ведно с построената в него жилищна сграда с площ от 65 кв.м. и от поземлен имот с площ от 915 кв.м., находящи се в с. Чехларе, общ. Брезово.
Любомир Петров Куртев Началник на кабинета Министерство на отбраната Подал встъпителна и финална декларации през 2017 г. Не е декларирал данни за съпругата – дадено обезпечение – договорна ипотека в размер на 75 000 евро, заедно с друго физическо лице, върху съсобствени апартамент (мезонет) с площ от 136,53 кв.м. и гараж с площ от 14,71 кв.м. в гр. София.
Людмил Василев Стоянов Заместник -областен управител Областна администрация – Кюстендил Подал встъпителна и финална декларации през 2017 г. Не е декларирал данни за съпругата – притежавани дялове в “ВиВ строй груп” ЕООД, гр. София.
Людмила Петкова Захариева Член на контролен орган на политическа партия ПП “Български демократичен съюз “Радикали”” Подала финална декларация през 2017 г. Не е декларирала данни за съпруга – притежавана нива с площ от 9,819 дка и лозе с площ от 1,015 дка в с. Пишурка, общ. Медковец.
Маргарита Димитрова Михайлова Ръководител на звено за връзки с обществеността Министерство на земеделието и храните Подала встъпителна и финална декларации през 2017 г. Не е декларирала данни за съпруга – притежавани дялове в “СТОПАНИН ЗА БАРЗ” ООД и “БИ ПРОДЮСЪРС” ЕООД, гр. София.
Мария Иванова Иванова – Захариева Директор на дирекция “Връзки с обществеността и протокол” Министерство на здравеопазването Подала встъпителна декларация през 2017 г. Не е декларирала данни за съпруга – притежавана нива с площ от 6 дка в с. Костур, общ. Свиленград, както и притежавани дялове в “ЕКО СЪНИ ЛАЙФ” ООД, гр. Петрич и “ТЕРА ПРОПЪРТИ БИЛДИНГ” ООД, гр. София.
Мария Йорданова Гайдарова Служебен заместник – министър Служебно правителство – Министерство на образованието и науката Подала встъпителна и финална декларации през 2017 г. Не е декларирала данни за съпруга – притежавани дялове в “ДЖИ ПИ БИ” ООД, гр. Пловдив.
Мария Недялкова Донска Извънреден и пълномощен посланик МВнР – посолство на Република България в Хавана, Република Куба Подала встъпителна декларация през 2017 г. Не е декларирала данни за съпруга – притежавани дялове в “Т С ДИСТРИБЮШЪН” ООД, гр. София.
Михаил Ивайлов Христов Народен представител Народно събрание Подал встъпителна декларация през 2017 г. Не е декларирал притежавани дялове в “АФЕ” ЕООД, гр. София.
Михаил Стоянов Киров Изпълнителен директор Агенция по геодезия, картография и кадастър Подал встъпителна декларация през 2017 г. Не е декларирал данни за съпругата – притежаван апартамент с площ от 82,85 кв.м. в гр. Ловеч.
Момчил Иванчев Младенов Областен управител Областна администрация – Враца Подал встъпителна и финална декларации през 2017 г. Не е декларирал притежавани по 1/4 ид.ч. от два броя ниви с площ от 10 дка и от 19,500 дка в землището на гр. Враца.
Настимир Ананиев Ананиев Народен представител Народно събрание Подал финална декларация през 2017 г. Не е декларирал за себе си и съпругата притежаван апартамент с площ от 126,31 кв.м. в гр. София.
Невена Евстатиева Петкова Областен управител Областна администрация – Габрово Подала встъпителна декларация през 2017 г. Не е декларирала данни за съпруга – притежаван апартамент с площ от 96 кв.м. в гр. Севлиево.
Никола Пейчев Хаджийски Народен представител Народно събрание Подал финална декларация през 2017 г. Не е декларирал притежавана нива с площ от 2,998 дка в с. Куртово Конаре, общ. Стамболийски.
Николай Владимиров Захариев Член на ръководен орган на политическа партия ПП “Съюз на патриотичните сили “Защита”” Подал встъпителна декларация през 2017 г. Не е декларирал за себе си и съпругата – притежавано право на ползване върху апартамент с площ от 68,38 кв.м. в гр. София.
Николай Димитров Димитров Изпълнителен директор Българска банка за развитие Подал встъпителна декларация през 2017 г. Не е декларирал данни за съпругата – притежаван апартамент с площ от 79,92 кв.м. в гр. София.
Николай Иванов Петков Член на контролен орган на политическа партия ПП “Възраждане” Подал встъпителна декларация през 2017 г. Не е декларирал данни за съпругата – притежавани 1/3 ид.ч. от търговски комплекс – супермаркет със застроена площ от 326,60 кв.м., заедно с избена част с площ от 124 кв.м., гр. Варна, както и дадено обезпечение – договорна ипотека в размер на 300 000 евро, заедно с други физически лица, върху описания търговски комплекс.
Николай Петров Касидов Член на контролен орган на политическа партия ПП “Движение България на гражданите” Подал встъпителна и финална декларации през 2017 г. Не е декларирал данни за съпругата – притежаван лек автомобил “ТОЙОТА КОРОЛА ВЕРСО”.
Николай Петров Марков Заместник – областен управител Областна администрация – София град Подал встъпителна декларация през 2017 г. Не е декларирал за себе си и съпругата притежавано право на ползване върху двуетажна жилищна сграда с площ от 161 кв.м., заедно с 1/2 ид.ч. от мястото върху което е построена сградата с площ от 450 кв.м. в гр. Нови Искър, общ. Столична.
Нина Пейчева Миткова Народен представител Народно събрание Подала встъпителна и финална декларации през 2017 г. Не е декларирала притежаван лек автомобил “ФОЛКСВАГЕН ГОЛФ 2,0 ТДИ”, както и данни за съпруга – притежавани апартамент с площ от 120 кв.м., ведно с гараж с площ от 12,80 кв.м. и апартамент с площ от 80 кв.м., ведно с гараж с площ от 16 кв.м. в гр. Пловдив и дялове в “М.С. ДИС” ЕООД; “ВЕЛОРАБЪР” ООД; “МАКС ЕВРОПА” ЕООД и “ПИРИН РЕНТ” ЕООД, всичките в с. Царацово, общ. Марица; “АГРИЯ М” ООД, с. Първенец, общ. Родопи; “Максколор 2015” ЕООД, гр. Пловдив.
Орхан Ахмед Мехмед Заместник – кмет Община Кубрат Подал встъпителна декларация през 2017 г. Не е декларирал притежавани по 1/5 ид.ч. от нива с площ от 24,727 дка и лозе с площ от 1,148 дка в с. Тетово, общ. Русе, както и данни за съпругата – притежавана широколистна гора с площ от 2 дка в с. Беловец, общ. Кубрат.
Орхан Мехмед Кошуджу Член на ръководен орган на политическа партия ПП “Народна партия свобода и достойнство” Подал финална декларация през 2017 г. Не е декларирал притежаван лек автомобил “МЕРЦЕДЕС Ц 270 ЦДИ”.
Павлина Бориславова Иванова Член на контролен орган на политическа партия ПП “Европейска сигурност и интеграция” Подала финална декларация през 2017 г. Не е декларирала притежавани дялове в “ПБИ КОНСУЛТ” ЕООД, с. Бели извор, общ. Враца.
Петко Атанасов Янев Член на контролен орган на политическа партия ПП “Средна европейска класа” Подал встъпителна декларация през 2017 г. Не е декларирал дадено обезпечение – законна ипотека в размер на 118 000 лв. върху апартамент с площ от 141,99 кв.м. в гр. Бургас и притежавани дялове в “ЛИВЪРИДЖ АКАУНТИНГ” ООД, гр. Бургас.
Петър Кирилов Берон Член на ръководен орган на политическа партия ПП “Съюз на патриотичните сили “Защита”” Подал встъпителна декларация през 2017 г. Не е декларирал данни за съпругата – притежаван апартамент с площ от 42,04 кв.м. в гр. София.
Петър Стефанов Личев Член на ръководен орган на политическа партия ПП “Земеделски народен съюз” Подал финална декларация през 2017 г. Не е декларирал притежавани два апартамента с площ от 75,60 кв.м. и от 57,10 кв.м. в гр. Ямбол; дадено обезпечение – законна ипотека в размер на 127 000 лв. върху посочените два апартамента, както и ипотекарно задължение в качеството му на трето лице по кредит овърдрафт с максимално допустим размер 400 000 лв., в полза на юридическо лице, обезпечен с договорна ипотека върху съсобствен поземлен имот с площ от 1 843 кв.м., ведно с построената в него сграда, с предназначение – хотел с площ от 546 кв.м. в с. Равда, общ. Несебър.
Петър Стоянов Попов Член на ръководен орган на политическа партия ПП “Обединена социалдемокрация” Подал финална декларация през 2017 г. Не е декларирал данни за съпругата – притежавани по 1/2 ид.ч. от дворно място с площ от 587 кв.м.; дворно място с площ от 1 209 кв.м. и дворно място с площ от 984 кв.м., находящи се в с. Ягода, общ. Мъглиж.
Петър Тошев Петков Парламентарен секретар Министерство на здравеопазването Подал встъпителна декларация през 2017 г. Не е декларирал притежаван лек автомобил “БМВ 535 Д”.
Петя Любомирова Кабакчиева Председател Национална агенция за оценяване и акредитация Подала встъпителна декларация през 2017 г. Не е декларирала за себе си и съпруга – притежавано право на ползване върху апартамент с площ от 101,74 кв.м. в гр. София.
Пламен Николаев Чолаков Председател на ОбС Община Костенец Подал финална декларация през 2017 г. Не е декларирал притежавана нива с площ от 2,117 дка в с. Горна Василица, общ. Костенец.
Радослав Милев Кацаров Член на ръководен орган на политическа партия ПП “Съюз на сводобдните демократи” Подал финална декларация през 2017 г. Не е декларирал притежаван урегулиран поземлен имот с площ от 1 320 кв.м., ведно с построената в него едноетажна сграда площ от 260 кв.м., както и урегулиран поземлен имот с площ от 920 кв.м., находящи се в с. Катунци, общ. Сандански.
Радост Александрова Димитрова Главен секретар ИА “Сертификационен одит на средствата от Европейските земеделски фондове” Подала финална декларация през 2017 г. Не е декларирала данни за съпруга – притежавани дялове в “ДИ ЕНД ДИ ТРЕЙДАР” ЕООД, гр. София.
Рашко Любомиров Младенов Служебен министър Служебно правителство – Министерство на културата Подал встъпителна и финална декларации през 2017 г. Не е декларирал данни за съпругата – лизингово задължение за придобиване на лек автомобил “ФОЛКСВАГЕН ЪП” и притежавана нива с площ от 4,500 дка в землището на гр. Грамада.
Робертино Тодоров Маринов Заместник – областен управител Областна администрация – Враца Подал встъпителна декларация през 2017 г. Не е декларирал притежавани дворно място с площ от 290 кв.м. и 1/2 ид.ч. от дворно място с площ от 658,80 кв.м. в гр. Оряхово, както и дялове в “Мрежови Технологии БГ” ООД, гр. Варна.
Роза Димитрова Златанова Заместник – кмет Община Трън Подала встъпителна декларация през 2017 г. Не е декларирала притежавани нива с площ от 9,309 дка и нива с площ от 430 кв.м. в с. Зелениград, общ. Трън, както и данни за съпруга – притежаван офис с площ от 39,30 кв.м. в гр. Трън.
Росен Димитров Миланов Заместник – областен управител Областна администрация – Русе Подал встъпителна и финална декларации през 2017 г. Не е декларирал солидарно задължение по договор за банков кредит в размер на 60 000 евро, в полза на юридическо лице, обезпечен с договорна ипотека върху урегулиран поземлен имот с площ от 2 131 кв.м., заедно с построените в него три сгради: масивна промишлена сграда с площ от 445 кв.м., полумасивна промишлена сграда с площ от 264 кв.м. и масивна селскостопанска сграда с площ от 140 кв.м. в с. Ценово, общ. Ценово, собственост на юридическото лице.
Росен Иванов Пешев Член на ръководен орган на политическа партия ПП “Политическо движение Евророма” Подал финална декларация през 2017 г. Не е декларирал данни за съпругата – притежавано вещно право на ползване върху апартамент с площ от 47,85 кв.м. в гр. София и дялове в “СТИЛ-ЕСТ” ЕООД, гр. София.
Румен Василев Еленски Член на ръководен орган на политическа партия ПП “АБВ” (Алтернатива за българско възраждане) Подал финална декларация през 2017 г. Нe e декларирал притежавани по 1/4 ид.ч. от два броя дворни места с площ от 1 390 кв.м. и 1 100 кв.м. в с. Езерец, общ. Шабла.
Румен Ангелов Димитров Заместник – министър Министерство на културата Подал встъпителна декларация през 2017 г. Не е декларирал притежавано право на ползване върху 1/4 ид.ч. от дворно място с площ от 598 кв.м., ведно с жилище на две нива с разгъната застроена площ от 107,94 кв.м. в гр. София.
Румен Иванов Василев Постоянен секретар Министерство на отбраната Подал встъпителна и финална декларации през 2017 г. Не е декларирал данни за съпругата – притежавани 1/2 ид.ч. от пасище с площ от 4,492 дка в с. Рельово, общ. Самоков.
Румен Петров Ралчев Заместник -областен управител Областна администрация – Ловеч Подал встъпителна и финална декларации през 2017 г. Не е декларирал данни за съпругата – притежавана нива с площ от 29,119 дка и залесена горска територия /гора/ с площ от 15,026 дка в землището на гр. Угърчин.
Светла Димитрова Янчева Служебен заместник – министър Служебно правителство – Министерство на земеделието и храните Подала встъпителна и финална декларации през 2017 г. Не е декларирала притежавани дялове в “БУЛИНВЕСТ КОНСАЛТИНГ” ООД, гр. Пловдив, както и данни за съпруга – притежавани дялове в “АГРОИНТЕРПРОДУКТ” ЕООД, гр. Пловдив.
Симеон Георгиев Найденов Народен представител Народно събрание Подал встъпителна декларация през 2017 г. Не е декларирал притежавано право на ползване върху поземлен имот с площ от 585 кв.м., заедно с три броя сгради с обща площ от 100 кв.м. в гр. Варна.
Симеон Славчев Славчев Член на ръководен орган на политическа партия ПП “Движение 21” Подал финална декларация през 2017 г. Не е декларирал данни за съпругата – притежавани 1/6 ид.ч. от ниви с обща площ от 22,598 дка и овощна градина с площ от 1,900 дка в с. Слатина, общ. Ловеч.
Симеон Христов Симеонов Народен представител Народно събрание Подал встъпителна декларация през 2017 г. Не е декларирал данни за съпругата – притежаван апартамент с площ от 112,83 кв.м. в гр. София и лек автомобил “МИЦУБИШИ ПАЖЕРО 3,2 ДИ”.
Станчо Вълканов Павлов Член на ръководен орган на политическа партия ПП “Партия на българските комунисти” Подал финална декларация през 2017 г. Не е декларирал притежавани три броя ниви с обща площ от 11,626 дка в землището на гр. Българово, общ. Бургас.
Стела Веселинова Иванова Член на контролен орган на политическа партия ПП “Движение за социален хуманизъм” Подала финална декларация през 2017 г. Не е декларирала данни за малолетното си дете – притежавани 1/3 ид.ч. от поземлен имот с площ от 733 кв.м., заедно с попадащите в имота жилищна еднофамилна сграда с площ от 26 кв.м. и сграда с площ от 16 кв.м. в гр. Ботевград.
Стефан Владимиров Митов Член на контролен орган на политическа партия ПП “Съюз на патриотичните сили “Защита”” Подал встъпителна декларация през 2017 г. Не е декларирал притежавани дялове в “НТС КОНСУЛТ” ЕООД, гр. София.
Стефан Христов Петров Служебен заместник – министър Служебно правителство – Министерство на отбраната Подал встъпителна и финална декларации през 2017 г. Не е декларирал притежавани по 1/2 ид.ч. от два броя ниви с обща площ от 4,744 дка и гора с площ от 1,100 дка, както и по 1/6 ид.ч. от седем броя ниви с обща площ от 71,871 дка; пасище с площ от 2,934 дка и три броя гори с обща площ от 13,588 дка, всичките в с. Върбица, общ. Плевен.
Стоян Динев Стоянов Член на контролен орган на политическа партия ПП “Съюз на патриотичните сили “Защита”” Подал встъпителна декларация през 2017 г. Не е декларирал притежавани: поземлен имот с площ от 984 кв.м. в гр. Айтос; дворно място с площ от 2 529 кв.м., ведно с построената в него жилищна сграда с площ от 35 кв.м в с. Малка поляна, общ. Айтос, както и дялове в “СТОЯНОВИ 174” ЕООД, гр. Айтос.
Стоян Христов Христов Заместник -областен управител Областна администрация – Благоевград Подал встъпителна и финална декларации през 2017 г. Не е декларирал притежавани 5/12 ид.ч. от поземлен имот – горска ливада с площ от 0,600 дка, ведно с построената в имота масивна сграда с вилно предназначение с площ от 43,50 кв.м. в с. Ковачевица, общ. Гърмен.
Таня Кирилова Методиева – Михайлова Заместник – министър Министерство на образованието и науката Подала встъпителна декларация през 2017 г. Не е декларирала данни за съпруга – притежавани 5/6 ид.ч. от апартамент с площ от 85,75 кв.м. в гр. София, както и дялове в “ЛАЗЕРИ И ЛАЗЕРНИ МАШИНИ” ООД, гр. София.
Таня Тодорова Петрова Народен представител Народно събрание Подала встъпителна декларация през 2017 г. Не е декларирала притежавано право на ползване върху жилищна сграда на два етажа с разгъната застроена площ от 285,80 кв.м., построена в урегулиран поземлен имот с площ от 1 300 кв.м. в с. Радево, общ. Аксаково.
Тезджан Феймиева Наимова Член на ръководен орган на политическа партия ПП “България без цензура” Подала финална декларация през 2017 г. Не е декларирала дадено обезпечение – договорна ипотека в размер на 47 840 лв. върху собствен апартамент с площ от 65,43 кв.м. в с. Марково, общ. Родопи, както и притежаван лек автомобил “МЕРЦЕДЕС СЛК 200 КОМПРЕСОР”.
Тунджай Кабил Шюкрю Заместник – кмет Община Кърджали Подал встъпителна декларация през 2017 г. Не е декларирал данни за съпругата – притежавани дялове в “ТОМЕКС 07” ЕООД, гр. Кърджали.
Филип Нинов Филипов Член на ръководен орган на политическа партия ПП “Съюз на патриотичните сили “Защита”” Подал встъпителна декларация през 2017 г. Не е декларирал притежавани апартамент с площ от 50,99 кв.м. с паркомясто с площ от 13,20 кв.м. и апартамент с площ от 50,99 кв.м. и паркомясто с площ от 16,53 кв.м. в гр. София, както и данни за съпругата – притежавани дялове в “ИВА – С” ЕООД, гр. Ботевград.
Христо Крумов Станчев Член на ръководен орган на политическа партия ПП “Християндемократическа партия на България” Подал финална декларация през 2017 г. Не е декларирал лизингово задължение за придобиване на лек автомобил “ХОНДА АКОРД”.
Хюсеин Неджмиев Юмеров Председател на ОбС Община Кубрат Подал встъпителна декларация през 2017 г. Не е декларирал притежавани дялове в “ХАШ КЕЙ ЕЛ СИ” ЕООД, с. Бисерци, общ. Кубрат.
Цветан Паскалев Андреев Председател на ОбС Община Никопол Подал встъпителна декларация през 2017 г. Не е декларирал данни за съпругата – притежавани: апартамент с площ от 57 кв.м. в гр. Никопол; урегулиран поземлен имот с площ от 855 кв.м., с построените в него жилищни сгради и гараж в с. Милковица, общ. Гулянци, както и ниви с обща площ от 20,519 дка, лозе с площ от 1,212 дка, трайни насаждения с площ от 2,799 дка, овощна градина с площ от 1 дка в с. Милковица и нива с площ от 1,610 дка в с. Ленково, общ. Гулянци.

АКО ВИДИТЕ НЕЩО ЛЮБОПИТНО, НЯКОЕ НАРУШЕНИЕ ИЛИ ПРЕСТЪПЛЕНИЕ, СНИМАЙТЕ И ПРАЩАЙТЕ ВАШИТЕ СИГНАЛИ НА МЕЙЛА НА „ТРУД“ – trud@trud.bg и trudonline@gmail.com

Коментирайте от Фейсбук

Отговорете

error: Съдържанието на trud.bg и технологиите, използвани в него, са под закрила на Закона за авторското право и сродните му права.