Строят 30 социални жилища в бивша казарма

Община Гоце Делчев

30 социални жилища ще направи община Гоце Делчев на територията на бившата казарма в града.

Неизползвана общинска сграда в поделението ще стане дом на социално слаби семейства. Дейностите, които ще се извършат, са ремонт, реконструкция и обновяване на съществуващ сграден фонд, благоустрояване на прилежащото околно пространство, доставка на подходящо оборудване и обзавеждане за осигуряване на основни битови условия.

По този начин ще се осигурят условия за настаняване на социални слаби в самостоятелни жилища. Обособените домове ще бъдат едностайни, двустайни и тристайни.

Целевите групи, към които е насочен проектът, са бездомни хора и/или такива, живеещи в много лоши битови условия, родители с деца, включително непълнолетни родители, многодетни семейства, деца с влошено здраве и такива с увреждания, хора в риск от бедност и социално изключване. Шанс да получат такова жилище ще имат и лица, чийто среден доход на член от семейството за предходните 12 календарни месеца от всички източници е по-нисък от законоустановения месечен размер на гарантирания минимален доход за страната, определен с акт на Министерски съвет. Очаква се реализирането на проекта да е в периода 2020-2021 г.

Той е включен в Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на град Гоце Делчев и ще бъде финансиран чрез одобрената Инвестиционна програма по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. Предвидени са 1,47 млн. лв. безвъзмездно финансиране.

Коментари

Задължително поле