Съдиите от Окръжен съд-Пловдив са приключили 7067 дела през 2016 година

Общият брой на постъпилите през 2016 г. дела в Окръжен съд-Пловдив е 7015, стана ясно на годишното отчетно събрание в Съдебната палата в града под тепетата. 2865 от тях са наказателни, а 4150 - граждански, търговски и фирмени. Делата за разглеждане във всички отделения през 2016 г. са общо 8284. Този сбор е от постъпленията, заварени производства и върнати от горна инстанция за продължаване на съдопроизводствени действия.

За цялата календарна година магистратите от Окръжен съд - Пловдив са свършили общо 7067 дела. 85% от тях (5973) са приключили в срок до 3 месеца от образуването им. Бързината на правораздаване бележи ръст от 4% спрямо 2015 г. когато този процент е бил 81. Причините за това са по-добрата лична организация и отговорност в работата на повечето съдии, както и минималното намаление в натовареността, което е довело до увеличение на темпа на работа през 2016 г.

Тези и други данни бяха изнесени от Веселин Хаджиев, председател на Окръжен съд - Пловдив, в отчетния му доклад за 2016 г. по време на общото събрание на съдиите. В работата му взеха участие председателите на районните съдилища в Пловдив, Карлово, Асеновград и Първомай. "Окръжен съд - Пловдив е сред трите най-натоварени съдилища в страната", посочи председателят Веселин Хаджиев. През отчетния период съдът е работил с намален състав на съдиите - 9 незаети съдийски щата, частично попълвани с командироване на съдии и такива свободни, поради ползване на отпуск за отглеждане на дете и продължителен отпуск по болест. Действителната натовареност на съдиите остава висока и при сравнението с общите данни за окръжните съдилища у нас Пловдивският запазва досегашните челни позиции по показателите за натовареност по щат и действителна такава", каза още Веселин Хаджиев.

Средно месечната действителна натовареност по показателя дела за разглеждане е 13,09, а по отношение на свършените дела е 11,16. Веселин Хаджиев отбеляза, че е налице промяна във вътрешната структура по видове на делата, като през отчетната година, както и през 2015 г., общото постъпление на наказателни дела бележи значителен ръст - с 435 дела в повече в сравнение с всички видове граждански дела, при които постъплението е с 290 дела по-малко.

На общото събрание бе отчетена дейността и на четирите районни съдилища от съдебния район на Окръжен съд - Пловдив. Обемът на постъпление на дела и натоварване на съдиите е доста над средното за страната. Действителната средно месечна натовареност по показателя дела за разглеждане в районните съдилища е, както следва: Районен съд-Пловдив - 56,29, Районен съд-Асеновград - 41,63, Районен съд-Първомай - 47,83, и Районен съд-Карлово - 34,77.

Гост на общото събрание бе председателят на Апелативен съд - Пловдив Магдалина Иванова, която поздрави магистратите за постигнатите високи резултати на правораздавателната дейност - и като срочност, и като качество. Тя не пропусна да отбележи, че за тях допринасят с труда си и съдебните служители. Г-жа Иванова специално благодари на председателите на четирите районни съдилища с думите: "Поздравявам и ръководството на районните съдилища, защото зад тези високи резултати стои много работа и добра организация."

Коментари

Задължително поле