Съдът потвърди глоба от 5 000 лв. за кравар, заради замърсяване на река с фекалии

Районен съд Велико Търново потвърди глоба от 5000 лв., наложена от РИОСВ на кравар в търновско село, замърсил водите на река Росица с фекалии.

Проверката в кравефермата била извършена през март тази година. В стопанството се отглеждали 100 крави и телетата им. Проверяващите установили, че помпата за препомпване на течния торов отпад до сепаратора за отделяне на твърдата фракция е повредена и не работи, а тръбите към сепаратора са разкачени и част от тях демонтирани. В събирателния черпателен резервоар са отведени отпадъчните води от измиване на оборите, замърсени с животински фекалии, от санитарния възел на кравефермата, от мястото за доене на кравите и съдовете за съхранение на издоеното мляко.

При огледа от експертите е установено, че черпателния резервоар е пълен до горе, като до него нарочно е изкопан земноизкопен канал и отвор в бетоновата ограда, по който при миене на помещенията за доене и оборите периодично се заустват замърсени с фекалии отпадъчни води в левия приток на река Росица.

За оценка въздействието на обекта за замърсяване на водите на дерето, РИОСВ – Велико Търново е възложила на акредитирана Регионална лаборатория – Велико Търново и анализиране на две водни проби от дерето: първата преди площадката на кравефермата и втората точка – след площадката на кравефермата надолу по течението на дерето. Получените резултати от изпитването показали съществено влошаване качеството на водите във водния обект след кравефермата. Направен е извод, че замърсяването на водите на дерето се дължи на изхвърлените и натрупани в него животински фекалии и урина от кравефермата.

Животновъдът обжалвал в Районния съд наложената му санкция от 5 000 лв., но магистратите намират, че обжалваното наказателно постановление е законосъобразно, постановено в съответствие с материалния закон и административнопроизводствените правила, поради което следва да бъде потвърдено.

Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд – Велико Търново.

Коментари

Задължително поле