Трудово-права консултация на "Труд": Може ли работодателят да измени условията по трудовия ми договор

Въпрос: Уважаеми д-р Капитанов, работодателят ми нареди да поема и задълженията на мой колега, който напусна фирмата. По този начин аз следва да изпълнявам две длъжности, но да ми се заплаща за една. Когато се противопоставих на нареждането, директорът ми обясни, че има право да променя условията по трудовия ми договор. Вярно ли е, че по закон той има това право?

Д. Христова, гр. София

Отговор: Уважаема г-жо Христова, разпоредбата на чл. 119 от Кодекса на труда /КТ/ предвижда, че изменение на трудовото правоотношение се допуска по писмено съгласие между страните. Това означава, че с допълнително писмено споразумение на основание чл. 119 от КТ страните могат да изменят всеки от елементите на съдържанието на съществуващ между тях трудов договор (работно време, длъжност, срок, трудово възнаграждение, и др.) за определено или неопределено време, което следва да се запише в споразумението. Клаузите, които се изменят, изрично се посочват в допълнителното споразумение към трудовия договор.

Изменение на трудовото правоотношение не се извършва със заповед на работодателя, както е видно от разпоредбата, а страните подписват допълнително споразумение. Допълнително споразумение по чл. 119 от КТ, за изменение на клаузите на сключения трудов договор може да се подписва по всеки отделен трудов договор - както по основния трудов договор, така и по трудовия договор за допълнителен труд. Съгласно чл. 127, ал. 1, т. 4 от КТ, при сключване на трудовия договор работодателят е длъжен да връчи на работника или служителя длъжностна характеристика. Всеки работодател сам разработва и утвърждава длъжностна характеристика за съответната длъжност.

Няма пречка след сключване на трудовия договор работодателят да утвърди промени в длъжностната характеристика. Тези промени е възможно да произтичат от изменение на нормативни актове, да са свързани с поставяне на по-високи изисквания за заемане на длъжността и други. Ако работникът или служителят счита, че чрез длъжностната характеристика работодателят се опитва да измени длъжността, за която е сключен трудовият договор или да вмени задължения, които не съответстват на характера на възложената работа или с които той не е съгласен, то тогава е налице трудов спор по изпълнение на трудовото правоотношение, компетентен по който да се произнесе е съдът.

За изясняване на всеки отделен случай може да се обърнете към съответната инспекция по труда. За консултация по въпроси от трудовоправен характер може да се обръщате и към представителите в офисите на КНСБ. Ако сте член на синдиката, консултацията за вас ще бъде извършена абсолютно безплатно.

Д-р Тодор Капитанов, юрист, Национален секретар на КНСБ, консултант и специалист по публични лекции в областта на трудовите и социални въпроси, комуникациите и публичния сектор

Коментари

Задължително поле