Трудово-правна консултация на "Труд": Кога имам право на отпуска за отглеждане на малко дете?

Въпрос: Здравейте! В службата ми се водя по програмата 60/40 и работодателят ми твърди, че в момента нямам право на неплатен отпуск за гледане на дете (моето е на 4 г. ). Вярно ли е това?

М. Шопова, гр. София

Отговор: Съгласно чл. 167а, ал.1 от Кодекса на труда (КТ) след използването на отпуските по чл. 164, ал. 1 (отпуск за отглеждане на дете до навършване на 2-годишната му възраст) всеки от родителите (осиновителите), ако работят по трудово правоотношение и детето не е настанено в заведение на пълна държавна издръжка, при поискване има право да ползва неплатен отпуск в размер 6 месеца за отглеждане на дете до навършване на 8-годишна възраст.

Всеки от родителите (осиновителите) може да ползва до 5 месеца от отпуска на другия родител (осиновител) с негово съгласие. Едно от условията за ползване на отпуска е детето да не е настанено в заведение на пълна държавна издръжка. Поради това няма пречка то да посещава детска ясла/градина, ако за нея се заплаща такса (т. е. не е на пълна държавна издръжка). В разпоредбите на чл. 49 от Наредбата за работното време, почивките и отпуските (НРВПО) са установени условията и изискванията за ползването на този вид отпуск.

В чл. 49, ал.1 от наредбата е предвидено, че отпускът за отглеждане на дете до 8-годишна възраст по чл. 167а, ал. 1 от КТ се ползва въз основа на писмено заявление за всеки отделен случай, подадено от майката или бащата (осиновителката или осиновителя) най-малко 10 работни дни преди датата, от която желае да ползва отпуска, в което се декларира, че детето не е настанено в заведение на пълна държавна издръжка.

Работодателят е длъжен за осигури отпуска от деня, посочен в заявлението. Ако лицето няма право на този отпуск, работодателят незабавно го уведомява писмено за това. Съгласно ал. 2 на чл. 49 от наредбата, отпускът по ал. 1 се заявява и ползва в календарни дни. Когато отпускът за отглеждане на детето по чл. 167а от КТ се ползва за първи път, в заявлението се декларира, че такъв отпуск не е ползван от никое от лицата, които имат право на него - ал. 3 на чл. 49 от наредбата. От разпоредбата на ал. 1 на чл. 49 от НРВПО е видно, че работодателят е длъжен да осигури отпуска от деня, посочен в заявлението в случай, че е спазен предвиденият в разпоредбата срок - заявлението да е подадено най-малко 10 работни дни преди датата, от която лицето желае да ползва отпуска.

Според ал. 4 на чл. 167а от КТ, родител (осиновител), който сам се грижи за отглеждане на детето, има право на отпуск по ал. 1 в размер 12 месеца в случаите, когато: 1. не се намира в брак с другия родител и не живее в едно домакинство с него; 2. другият родител е лишен от родителски права с влязло в сила решение на съда; 3. другият родител е починал. В случаите по ал. 4, т. 1 и 2 другият родител няма право на отпуск по ал. 1 - ал. 5 на чл. 167а от КТ.

Д-р Тодор Капитанов, юрист, Национален секретар на КНСБ, консултант и специалист по публични лекции в областта на трудовите и социални въпроси, комуникациите и публичния сектор

Коментари

Регистрирай се, за да коментираш

Още от Трудово-правна консултация