Трудово-правна консултация на "Труд": Кога мога да закупя осигурителен стаж

Въпрос: Добър ден! Аз съм на 40 години. Имам висше образование, политология - бакалавър 4 години и богословие - магистър 3 години. В момента работя не по специалност. Въпросът ми е дали мога сега да закупя осигурителен стаж, за да имам повече прослужени години?

Ол. Димитрова, гр. София

Отговор: Възможностите за закупуване на осигурителен стаж са определени от закона в България и се допускат само в точно определени случаи. Зачитането на осигурителен стаж със заплащане на осигурителни вноски от лицата, ако не е зачетен на друго основание и са внесени осигурителни вноски, се зачита:

1. времето на обучение на лицата, завършили висше или полувисше образование, но за не повече от срока на обучение, предвиден по учебния план за завършената специалност;

2. времето на докторантурата, определено в нормативен акт за лицата, придобили образователна и научна степен “доктор”.

За осигурителен стаж при пенсиониране на лицата, навършили възрастта по закон, се зачита и времето, което не им достига като осигурителен стаж за придобиване право на пенсия по чл. 68, ал. 1 и 2 от Кодекса за социално осигуряване, но не повече от 5 години, ако за това време са внесени осигурителни вноски съгласно разпоредбите.

Лицата по тяхно желание могат да “закупят”, както целия период на обучението си във висши и полувисши училища, така и само част от този период.

Ако се “закупува” целият период, задължително следва да се представи удостоверение от съответното учебно заведение за срока на обучението по съответната учебна дисциплина. В удостоверението периодът трябва да бъде посочен от датата на започването на обучението до датата на неговото завършване. Не е необходимо да се представя такова удостоверение, когато “закупуват” само няколко месеца стаж.

Осигурителните вноски за “закупуване” на осигурителен стаж на обучението във висши или полувисши училища се внасят само за периодите, за които осигурителен стаж не е зачетен на друго основание.

За да се удостовери така “закупеният” осигурителен стаж, териториалните поделения на НОИ издават удостоверение по утвърден от тях образец. Всяко лице, закупило осигурителен стаж по този ред трябва да се обърне за издаването на удостоверението към съответното Териториално поделение на Националния осигурителен институт по местоживеене.

Времето за обучение, за което са внесени осигурителни вноски, се зачита за осигурителен стаж от трета категория.

Справка:
чл. 9а от Кодекса за социално осигуряване
чл. 68, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване

Д-р Тодор Капитанов, юрист, Национален секретар на КНСБ, консултант и специалист по публични лекции в областта на трудовите и социални въпроси, комуникациите и публичния сектор

Коментари

Регистрирай се, за да коментираш

Още от Трудово-правна консултация