Трудово-правна консултация на "Труд news": Социални придобивки при втори трудов договор

Въпрос: Имам ли право на социални придобивки, ако работя на втори трудов договор?

К. Асенов, гр. Русе

Отговор: Съгласно чл. 111 от КТ работникът или служителят може да сключва трудови договори и с други работодатели за извършване на работа извън установеното за него работно време по основното трудово правоотношение (външно съвместителство), освен ако не е уговорено друго в индивидуалния му трудов договор по основното му трудово правоотношение. Платеният годишен отпуск се определя пропорционално на времето, зачетено за трудов стаж. Трудовият стаж се изчислява по общите правила, като се набира по часове, дни и месеци (чл. 355 КТ). При работа по два трудови договора, отпускът се разрешава и ползва по всяко правоотношение. Няма пречка при сключен втори трудов договор на основание чл.111 от Кодекса на труда да се ползва платен годишен отпуск едновременно и по двете правоотношения. В случай, че платеният годишен отпускът не се ползва едновременно или се полага отпуск с различна продължителност, то е възможно да се заяви ползване на платен годишен отпуск от единия работодател и неплатен отпуск – от другия работодател.

Съгласно чл. 12, ал. 8 от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата допълнителното трудово възнаграждение за трудов стаж и професионален опит (клас) се заплаща за действително отработено време в рамките на съответната месечна продължителност на работното време само по основното трудово правоотношение, а при непълно работно време - по всеки отделен трудов договор, до допълването им до съответната месечна продължителност на работното време. Следователно, ако основното трудово правоотношение е на 8 часа, то по договора по чл. 111 от КТ не се полага възнаграждение за трудов стаж и професионален опит. 

Съгласно чл. 296 от Кодекса на труда работодателят осигурява на работниците и служителите безплатно работно и униформено облекло при условия и по ред, установени от Министерския съвет или в колективен трудов договор. Наредбата за безплатното работно и униформено облекло (ДВ, бр. 9 от 2011 г.) (НБРУО) регламентира реда, начина и условията за предоставяне на безплатно работно и униформено облекло от работодателите на работниците и служителите. 

Съгласно чл. 292 от КТ, социално-битовото и културното обслужване на работниците и служителите се финансира със средства от работодателя и от други източници. Начинът на използването на средствата за социално-битовото и културното обслужване се определя с решение на общото събрание на работниците и служителите – чл.293, ал.1 от КТ.

Следователно средствата от СБКО се ползват по начина, определен от общото събрание. С оглед разпоредбите, работодателят не може да нарежда изплащане или неизплащане на средства за социално-битово и културно обслужване без решение на общото събрание на работниците и служителите.

Д-р Тодор Капитанов, юрист, вицепрезидент на КНСБ, консултант и специалист по публични лекции в областта на трудовите и социални въпроси, комуникациите и публичния сектор

Следете Trud News вече и в Telegram

Коментари

Регистрирай се, за да коментираш

Още от Трудово-правна консултация