Трябва ли да ми изплащат „клас“ със задна дата, ако е дължим

Въпрос: От около десет години работя във фирма, която не ми начисляваше добавка за „клас“ прослужено време. След мое настояване, едва сега започна да ми начисляват тези суми. Дали мога да санкционирам фирмата за времето, през което не са ми плащали и съответно да ме обезщетят?

Пл. Илиев, гр. Добрич

Отговор: Съгласно чл. 12, ал. 1 от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата /НСОРЗ/, за придобит трудов стаж и професионален опит на работниците и служителите се заплаща допълнително месечно възнаграждение в процент върху основната работна заплата, определена с индивидуалния трудов договор.

В чл. 12, ал. 4, т. 1 от НСОРЗ е предвидено, че работодателят е длъжен при определяне продължителността на трудовия стаж и професионалния опит, с оглед определяне на правото и размера на допълнителното възнаграждение да отчете и трудовия стаж на работника или служителя, придобит в друго предприятие на същата, сходна или със същия характер работа, длъжност или професия.

Условията, при които се зачита сходният характер на работата, длъжността или професията по ал. 4, се определят с колективен трудов договор на браншово равнище или с вътрешните правила за работната заплата в предприятието – ал. 5 на чл. 12 от наредбата. Поради това работодателят следва да прецени на коя от заеманите преди това длъжности е придобит необходимия трудов стаж и професионален опит за определяне допълнителното трудово възнаграждение. Размерът на допълнителното трудово възнаграждение за продължителна работа се определя въз основа на представените документи за трудов стаж от работника или служителя.

Правото на допълнително трудово възнаграждение по чл. 12 от наредбата възниква от първото число на месеца, следващ месеца, в който са представени съответните документи. Работодателят има задължение да заплаща допълнително месечно възнаграждение за продължителна работа след представяне на необходимите документи от работника или служителя.

Ако не е изплащал възнаграждението по своя вина, работодателят следва да го изплати на лицето от момента, когато същото е дължимо. Трудово-правен спор във връзка с изплащане на посоченото обезщетение се решава по съдебен ред в 3 - годишен давностен срок.

Тодор Капитанов, юрист, Национален секретар на КНСБ, консултант и специалист по публични лекции в областта на трудовите и социални въпроси, комуникациите и публичния сектор

Очакваме въпросите ви на адрес:

1797 София, ул. „Лъчезар Станчев” 7,

Email: trud@trud.bg и trudonline@gmail.com

Коментари

Задължително поле