Увеличава се броят на осъдените след споразумения в Районния съд в Търново

6884 дела са разгледали магистратите през миналата година

В Районен съд – Велико Търново са разгледани 6884 дела през миналата година. От тях 4348 са граждански и 2536 - наказателни дела. В тримесечния срок са приключени общо 5775 дела, което представлява 93 % от всички свършени дела.

Постъпилите наказателни дела през 2018 г. са 2398 , а останалите несвършени от предходната година са 138 дела.

Увеличава се делът на постъпилите наказателни дела от общ характер, сочи отчетът на Районен съд.

Запазена е тенденцията от предходните години и най -голям отново е делът на общоопасните престъпления - 191.

През отчетния период делата, свързани с престъпления против собствеността – кражба, грабеж, измама, документна измама, присвояване, са 91, против реда и общественото спокойствие - 17, документи престъпления - 16, против дейността на държавните органи и обществените организации - 15. Делата против стопанството са 11, престъпления против личността - телесни повреди - 8, престъпленията против брака, семейството и младежта - 3 и престъпления против правата на гражданите - едно.

През отчетната година общо 389 са лицата, съдени в наказателните производства от общ характер, като 1 е оправдано и съответно 388 са осъдени. Най-голям дял заемат общоопасните престъпления, по които са съдени 191 лица. На следващо място са престъпленията против собствеността – 115 съдени лица, от които 114 осъдени и 1 оправдано.

При наказателните дела от частен характер от 12 съдени лица, 10 са оправдани, а 2 са осъдени.

При административно-наказателните дела по чл.78а от Наказателния кодекс от 61 съдени лица, 1 е оправдано, 60 са освободени от наказателна отговорност по чл.78а, като 57 са с наложено административно наказание глоба, а 3 броя лица са с наказание обществено порицание.

Увеличен е значително броят на осъдените лица по споразумения спрямо предходните години – 294 броя през миналата година, в сравнение с 250 броя през 2017 г.

Запазена е тенденцията спрямо предходните две години, като по 25 дела е използван институтът на съкратеното съдебно следствие. През 2017 г. са 27, а през 2016 г. са 26 дела.

Коментари

Задължително поле