Фермери връщат субсидията, ако нямат сертификат

Затягат контрола с промени в Наредба 4

Фермери ще връщат 100% от получената субсидия, ако след като са преминали периода на преход към биологично производство, не представят сертификат или писмено доказателство за съответствие на Държавен фонд “Земеделие”.

Това предвиждат промени в Наредба 4 за прилагане на мярка 11 “Биологично земеделие” от Програмата за развитие на селските райони.

Стопаните вече няма да могат да заявяват за подпомагане постоянно затревени площи без биологични животни. Причината е, че анализ на фонд “Земеделие” е показал, че голяма част от тези площи се заявяват без животни. Кандидатите по мярката получават подпомагане само за пасища или ливади, без да обвързват отглеждането на биологични животни с биологичните пасища. Затова с промени се предлага за постоянно затревените площи да се въведе изискване за гъстота по направление “Биологично растениевъдство” - 1 животинска единица на 2 хектара, като животните следва да бъдат сертифицирани и преминали периода на преход към биологично производство.

Подпомагането за групите на полските и ароматните култури да е в размер на 100% за първите 50 ха от стопанството. За площите над 50 ха да се предоставя финансово подпомагане в размер на 5%, предвижда още наредбата. По този начин се цели да се гарантира, че средствата ще отидат към малките стопанства до 50 ха, и така по-голям брой земеделски стопани ще бъдат включени в мярката, обясняват вносителите от земеделското министерство.

Няма да се допускат за участие в нови ангажименти площи/животни/пчелни семейства, за които земеделските стопани са изпълнявали ангажимент по мярка 11 до момента. Целта е да не се позволи земеделски стопани, които са изпълнявали многогодишните си ангажименти да се явят като нови кандидати. По този начин ще се гарантира, че бюджетът за следващия програмен период няма да бъде натоварен излишно.

Коментари

Задължително поле