Фирма осъди парламента и Агенцията за приватизация за 120 000 лева

Снимка: Архив

Бившето държавно предприятие „Изгрев“ осъди Народното събрание и Агенцията за приватизация и следприватизаконен контрол (АПСК) да му платят обезщетение от 120 000 лева. Софийският градски съд прие, че двете институции са нарушили правото на Европейския съюз и така са причинили вреди на приватизираното дружество, съобщава lex.bg

В основата на казуса стои отмененият през май 2015 г. §8 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за приватизация и следприватизационен контрол. Той даваше възможност на държавата чрез АПСК да учреди законна ипотека върху имуществото на приватизираното дружество за неизпълнени задължения на купувача по договор, сключен на основание чл.25 от стария Закон за преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия.

Парламентът отмени §8 едва след като Европейската комисия започна наказателна процедура срещу България заради разпоредбата, защото тя погазва правото на свободно движение на капитали и може да засегне всеки бъдещ инвеститор. Така възможността да се учредява ипотека върху имуществото на приватизирано дружество за неизпълнени задължения на купувача действа в продължение на 8 години след влизането на страната ни в ЕС. За §8 беше сезиран и Конституционният съд, който не се наложи да се произнася по него, заради отмяната на текста от Народното събрание

„Изгрев“ АД не е първата фирма, която заведе иск срещу Народното събрание и агенцията за приватизация заради вредите, които е претърпяла от действието на §8. Пробивът беше направен по казуса на „Завод за каучукови уплътнители“ АД, който на две инстанции осъди двете институции и Върховния касационен съд да му платят 700 000 лв. Делото стигна до самия ВКС, с искане за отвод, тъй като съдът е ответник по иска, но за момента е спряно до произнасянето на съвместно тълкувателно решение на двете върховни съдилища. В него се очаква те да определят реда, по който да се гледат делата срещу държавата за вреди от нарушаване на правото на ЕС, т.е. дали да са по Закона за задълженията и договорите, или по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди. Трябва да определят и дали ще ги гледат общите, или административните съдилища.

Мажоритарният пакет акции на държавното предприятие "Изгрев" е продаден през 1997 г. на "Труд и капитал холдинг". Година по-късно държавата продава последните 8% от капитала, които държи, на работническо-мениджърското дружество (РМД) "Изгрев-98". То плаща 10% от цената при подписването на договора, а останалите 90% се задължава да плати на осем равни годишни вноски до 6 април 2007 г.

През 2007 г. Агенцията за приватизация решава да учреди ипотека в полза на държавата върху имоти на "Изгрев" (каквато възможност ѝ дава именно §8), защото РМД-то му дължи вноски и неустойки. Така през 2011 г. на публичен търг са продадени ковашко-пресов цех и склад за готова продукция за над 187 000 лв., от които 120 000 лв. отиват при Агенцията по приватизация.

След отмяната на §8, през 2016 г. от завода завеждат иск за 120 000 лв. срещу Народното събрание и Агенцията за приватизация.

Парламентът оспорва иска като недопустим и твърди, че не може да отговаря по него. Агенцията за приватизация също оспорва иска на "Изгрев" като недопустим и твърди, че най-малко е неоснователен.

Първоначално Софийският градски съд прекратява делото, като заявява, че то всъщност не му е подсъдно, а трябвало да се гледа от Съда на ЕС. Софийският апелативен съд обаче отхвърля това твърдение и заявява, че в случая компетентността е на националния съд, който дължи приложение на правото на ЕС.

Така преди дни съдия Елена Маврова от СГС, стъпвайки директно на Договора за ЕС, осъжда Народното събрание и Агенцията за приватизация да платят солидарно обезщетение за имуществени вреди от 120 000 лв. на "Изгрев" - колкото е получила държавата от продажбата на ипотекираното му имущество.

Коментари

Задължително поле