10 часа допълнителни уроци минимум на месец  за отсъстващи ученици

Част от насоките за работа по време на COVID-19

Допълнително обучение по учебни предмети ще има за ученици, които са отсъствали от училище повече от 10 учебни дни, или за компенсиране за ученици, които се обучават несинхронно от разстояние в електронна среда. Това предвижда прието от правителството изменение и допълнение на Наредбата за приобщаващото образование.

Според промените допълнителното обучение може да се осъществява синхронно от разстояние в електронна среда най-малко 10 учебни часа месечно. Възможността да се осигурява такова обучение е част от насоките за работа в условията на COVID-19 в училищата, които МОН изработи за новата учебна година.

В правителственото решение е записано, че такива уроци ще може да осъществяват и центровете за специална образователна подкрепа. Те включват индивидуална и групова терапевтична работа, педагогическа подкрепа и консултиране, както и занимания по интереси.

В центровете ще се извършва обучение на ученици, записани в дневна, индивидуална и комбинирана форма на обучение със средствата на информационните и комуникационните технологии. В тях ще може да се осъществява и педагогическо взаимодействие с деца в подготвителните групи, когато поради извънредни обстоятелства присъствието е преустановено.

Коментари

Задължително поле