1089 дела разгледани в Апелативен съд през 2020- та

 

Докладът за дейността на Апелативен съд – Бургас, окръжните и районни съдилища в региона беше обсъден днес на Общо събрание на съдиите от въззивната инстанция. Събранието се проведе при строго спазване на противоепидемичните мерки и съобразно указанията на Съдийската колегия на ВСС в присъствието само на съдиите от Апелативен съд – Бургас.

„Предвид здравната криза, важен акцент в работата на органите на съдебната власт през годината беше опазване здравето и живота на работещите съдии и служители и на пребиваващите в съдебните сгради граждани, както и предприемането на мерки за недопускане разпространението на болестта на територията на съдилищата“, отбеляза в началото съдия Пламен Синков – и.ф.Председател на Апелативен съд – Бургас.

От данните в доклада става ясно, че през 2020 година в Бургаския апелативен съд са постъпили общо за разглеждане 1089 дела, или с 20 дела по-малко от предходната година. Постъплението представлява намаление от 1,8% спрямо 2019 година. Намален е с 2,15% на 1181 броят общо на делата за разглеждане от всякакъв характер, спрямо 1207 броя за 2019 година.

В тримесечен срок са свършени 88% от делата на Апелативен съд - Бургас. „Този данни показват, че постигнатата бързина в работата на съда е трайна тенденция, която се дължи на традиционно добрата дейност на съдиите, ръководството и служителите на съда по предварителна подготовка, проучване, насрочване и срочното решаване на делата“, отбеляза пред магистратите съдия Синков.

Всички наказателни дела за разглеждане през 2020 година са 341 броя, като в тримесечен срок са свършени 81% от тях. Съдът отчита увеличено постъпление на гражданските дела - 529 броя за 2020 година, при 456 броя дела за 2019 г. Процентното съотношение на свършените спрямо разгледаните граждански дела е 75% през отчетната 2020 г. Средната продължителност на разглеждане на въззивните граждански дела е три месеца, а на частните граждански - един месец, който резултат е отличен показател за провеждане на съдебния процес в разумен срок, в контекста на практиката на ЕСПЧ по чл. 6 от Европейската конвенция за правата на човека. През 2020 година в Търговското отделение на Апелативен съд – Бургас са постъпили за разглеждане общо 343 дела. 74 % от делата са решени в тримесечен срок.

И.ф.Председател посочи, че негативно на всички аспекти от работата на съдии и служители, включително и върху краткосрочното разглеждане на делата, се е отразила извънредната епидемична обстановка, в която страната се намира от 13.03.2020 година. Двукратно насрочените за разглеждане в открито съдебно заседание дела са били отсрочвани, по повод обявеното от НС на Република България извънредно положение във връзка с разпространението на коронавирусната инфекция в периода 13.03.2020г. до 13.04.2020г. и продължено до 13.05.2020 година. По тази причина дела, насрочени за разглеждане през месец март, са била отсрочвани за месеците май - юни. Дела са били отлагани и поради заболяване на страните.

Въпреки това постигнатите при тези извънредни обстоятелства резултати са отличен атестат за работата и са следствие на създадената добра организация и положените лични усилия от всеки един съдия и съдебен служител.

Потвърдените от Върховния касационен съд актове на Апелативен съд – Бургас са близо 86% и са на нивото от предходната година. Това е още един показател за качествено правораздаване и през трудната 2020 година, посочи съдия Синков.

Статистическите данни на органите на съдебната власт в региона  показват увеличение с 13,2% на общия брой дела за разглеждане в трите окръжни съдилища в района на Апелативен съд – Бургас; Окръжен съд – Бургас, Окръжен съд – Сливен, Окръжен съд – Ямбол.

През 2020 година се отчита и повишаване на натовареността на съдиите в окръжните съдилища в сравнение с предходната година. Запазена е висока срочност и много добро качество на работата въпреки тежката кадрова криза в повечето районни съдилища в апелативния район. По-ниска остава натовареността на районните съдии от Ямболски окръжен район спрямо тези от Сливенския и Бургаския окръжни райони.

Коментари

Регистрирай се, за да коментираш

Още от Региони