118 научни работници са участвали в 23 одобрени и финансирани проекта в Стопанската академия в Свищов

Висшето училище представи резултатите от научноизследователските си дейност

Стопанската академия "Д.А.Ценов" в Свищов 2017 г. е имала одобрени за финансиране 23 проекта – 20 екипни научноизследователски и 3 за частично финансиране на научни форуми. В изпълнението на проектните дейности са участвали 118 научни работници от Стопанска академия, от които 64 хабилитирани и 54 нехабилитирани преподаватели. Броят на докторантите и студентите, участвали в научноизследователските екипи, е респективно 28 и 56.

Данните бяха представени от директора на Института за научни изследвания доц. д-р Анелия Радулова на научна сесия „Икономически растеж в променяща се икономика – реалност, прогнози, стратегии за развитие”.

Целта на форума бе представяне на резултатите от научноизследователски проекти, финансирани от държавната субсидия за научна дейност през 2017 г. във висшето училище. В контекста на поставените през годината приоритети за научноизследователската дейност, проектите се диверсифицират по приоритети. По първия приоритет „Пазари, управление и иновации в икономиката на знанието” са финансирани 6 проекта, по втория „Финансова стабилност, икономически политики, регулации и устойчиво развитие” са подкрепени 11 проекта и по третия „Глобализация, конкурентоспособност и сътрудничество за интелигентен растеж” са осигурени средства за шест.

В рамките на отчетния период са предадени за отпечатване 20 студии, оформени в том със заглавие „Икономически растеж в променяща се икономика – реалност, прогнози, стратегии за развитие”.

През миналата година, с частично финансиране от целевата субсидия, са организирани и проведени две международни научни конференции и една юбилейна научна сесия, в които участие са взели 221 учени от страната и чужбина със 151 научни доклади.

Коментари

Задължително поле