20% от щата на армията е празен според Доклад за състоянието на отбраната и въоръжените сили

Българските въоръжени сили вече само частично са в състояние да изпълняват задачите си по мисиите, произтичащи от конституционните задължения по гарантиране на суверенитета, независимостта и териториалната цялост на страната в рамките на колективната отбрана на НАТО и Общата политика за сигурност и отбрана на ЕС, констатира Докладът за състоянието на отбраната и въоръжените сили през 2016 г.

Това продължи да се осъществява с редица затруднения, свързани със системния финансов недостиг, нарастващия некомплект от личен състав и състоянието на остарялото въоръжение и бойна техника.

Въпреки усилията за набиране и задържане на подготвен личен състав, проблемът с некомплекта от военнослужещи продължава да се задълбочава, като вече достига 20% от щатния състав.

Правителството одобри Доклада за състоянието на отбраната и въоръжените сили през 2016 г. и предлага на Народното събрание да го разгледа и приеме, съобщиха от пресцентъра на МС.

Докладът отразява текущото състояние на военните аспекти на националната сигурност и резултатите от изпълнението на политиката в областта на отбраната през изтеклата година.

В резултат на коренно променената среда на сигурност и новите изисквания към отбранителните способности на българските въоръжени сили бяха приети ключови решения по отношение на тяхната модернизация – през юни 2016 г. Народното събрание даде ход на инвестиционните проекти за закупуване на нов тип боен самолет за ВВС и два многофункционални модулни патрулни кораба за ВМС.

Усилията през 2016 г. бяха фокусирани върху конституционно възложените мисии и задачи на въоръжените сили, както и на ангажиментите на страната по линия на НАТО и Общата политика за сигурност и отбрана на ЕС в условията на системни ресурсни ограничения. Продължи изпълнението на Програмата за развитие на отбранителните способности на въоръжените сили на Република България 2020 и основаващият се на нея План за развитие на въоръжените сили, на пакета „Цели за способности на НАТО 2013” и поетите от страната ангажименти по 55 цели, както и подготовката на 50 формирования към колективната отбрана.

През 2016 г. във въоръжените сили се проведоха 258 учения, като подготовката беше съсредоточена предимно в тактическите звена до батальон/дивизион.

Формирования и отделни военнослужещи участваха в 14 мисии и операции зад граница на НАТО, ЕС и ООН. Общият брой военнослужещи, участвали в планираните ротации през годината, беше около 760.

Общо 100 специализирани формирования за овладяване на последствия от бедствия поддържаха постоянна готовност и проведоха общо 152 операции за оказване на помощ на населението, в които участваха 815 военнослужещи и 161 единици техника. В операцията за съвместни действия с органите на МВР по охрана на държавната граница с Турция до края на 2016 г. участваха над 2700 военнослужещи.

 

Докладът очертава необходимостта от приемане на спешни и комплексни мерки, свързани с реализирането на политика за устойчиво кариерно развитие на хората в отбраната, търсене на възможности за повишаване на възнагражденията на военнослужещите, на тяхното социално положение и издигане престижа на военната професия.

Коренно променената среда на сигурност налага и провеждането на дебат за постигане на траен политически консенсус и незабавно увеличение на бюджета за отбрана до 2% от БВП, в съответствие с решенията от срещата на върха на НАТО в Уелс, се посочва в доклада.

През 2017 г. основните усилия ще бъдат съсредоточени върху поддържането и развитието на необходимите способности за планиране и водене на операции по трите мисии на въоръжените сили. Първостепенна задача на ръководството на Министерството на отбраната следва да бъде преодоляване на системното недофинансиране на системата и увеличаване на бюджета за отбрана до 2% от БВП. Ще се пристъпи към реализация и на основните инвестиционни проекти за модернизация, както и изпълнението на неотложни, комплексни действия за преодоляване на некомплекта от военнослужещи.

Коментари

Задължително поле