20% по-малко безработни жени

14,4% разлика в заплатите на двата пола

3а изминалата година броят на безработните жени в България е намалял с близо 20% (19,83%) или с 25 895, сочи доклад на Министерски съвет с данни от Евростат, изготвен върху равнопоставеността на жените и мъжете в България за 2017 година.

Данните отразяват резултатите от изпълнението на политиките за повишаване на участието на жените на пазара на труда, намаляването на разликите в заплащането между половете и насърчаването на равенството в процесите на вземане на решения. Борбата с насилието, основано на пола и промяната на обществените стереотипи спрямо половете са сред приоритетите на правителството.

През 2017 г. средногодишният брой регистрирани безработни лица по пол в страната е 236 751 лица, от които 130 556 жени и 106 195 мъже. Това е с 47 955 лица по-малко в сравнение с данните от 2016 г. Междувременно през изминалата година броят на безработните мъже е намалял с 22 060.

Данните на Евростат показват, че разликата в заплащането на двата пола в страната ни е 14,4%. За сравнение средната разлика за страните от ЕС е 16,2 %. С тези резултати за две години България се е предвижила с 10 места напред, съгласно показателите на Индекса за равнопоставеността на жените и мъжете на Европейския институт за равенство между половете.

В доклада си Министерски съвет поставя акцент върху изпълнението на Закона за равнопоставеност между двата пола, регламентиращ институционалната рамка, стратегическите и оперативни документи за по-ефективно управление на политиката по равнопоставеност на жените и мъжете.

Коментари

Задължително поле