295 938 лева събрани по изпълнителни дела за година в Районен съд – Велико Търново

Окръжният съд във Велико Търново

В съдебното изпълнение при Районен съд – Велико Търново през миналата година са образувани 490 изпълнителни дела. През последните две години новообразуваните изпълнителни дела са се увеличили с близо 50 %. В началото на отчетния период броя на висящите изпълнителни дела е 1054, като в края на същия период е 1051 броя. Тенденцията е за запазване на броя на висящност презпоследните отчетни периоди.

През годината са приключени и прекратени 441 изпълнителни дела, от които чрез реализиране на вземането 231 и прекратени поради неактивност на страна на взискателя в продължение на две години и по други причини 210 казуса.

През отчетния период са събрани общо 295 938 лева. Най-голям е делът на събраните суми в полза на граждани, а именно 97 554 лева, от които 72 004 лева за издръжки.Следват сумите в полза на органите на съдебната власт общо в размер на 89 148 лева и частно държавни вземания в размер на 76 453 лева. Сумите,събрани в полза на държавата по удостоверения на НАП- Велико Търново представляват около 50 % от общата сума.

Погасяване на задължението в срокът за доброволно изпълнение се наблюдава по делата в полза на органите на съдебната власт, а именно 36 043 лева, както и за издръжка – 22 989 лева. През 2018 г. са събрани 32 774 лева държавни такси, съгласно Тарифа за държавните такси, които съдилищата събират по ГПК, от които 24 631 лева са събраните начислени държавни такси, по които взискателят е освободен от заплащан е на държавни такси, включително и събраната такса за изпълнение на парично вземане.

Коментари

Задължително поле