34 предложения разгледаха общинските съветници в Благоевград днес

С отчет за текущото финансово положение и доклад за спортно-техническо състояние на ОФК „Пирин” започна днешната редовна сесия на Общински съвет – Благоевград. Управителят Венко Попов изброи успехите на клуба в първа лига през отминалия сезон, в турнира за Купата на България, както и в развитието на детско-юношеската школа.

Същевременно очерта и проблемите от финансово естество, като намалелите приходи от телевизионни права и оттеглянето на рекламодатели и спонсори. Кметът д-р Камбитов, потвърди отпускането на предвидените в общинския бюджет 650 000 лева за клуба, като поиска ежемесечна отчетност на разходваните средства, оптимизация на щата и насочване на повече средства към детско-юношеската школа, като инвестиция за бъдещи спортни резултати и финансови постъпления.

По време на заседанието днес общинските съветници гласуваха единодушно отпускането на 160 000 лева на СБАЛО „Свети Мина“ ЕООД, гр. Благоевград. Еднократната субсидия е осигурена от бюджета на Община Благоевград за покриване на просрочените задължения към доставчиците на лекарства, с цел да не се допусне дефицит на медикаменти в болницата.

Не беше прието предложението относно промяна с 434 000 лева на максималния размер на поетия дългосрочен дълг в полза на местната общност от Община Благоевград. Мотив за отхвърляне на предложението е липсата на яснота и и недостатъчна обоснованост кое налага увеличението.

Съветниците одобриха отпускане на еднократна финансова помощ в размер на близо 13 000 лева на жители на Община Благоевград. Местните парламентаристи гласуваха и удължаване с два месеца на услугите след изтичане срока на проект „Създаване на звено „Център за услуги в домашна среда” към Домашен социален патронаж – Благоевград за предоставяне на интегрирани социални услуги за лица над трудоспособна възраст и лица в неравностойно положение” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.  Проектът е насочен към подобряване качеството на живот и достъпа до социални услуги за социално включване на хора с увреждания между 18 и 65 г. и хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване Разкрити са нови работни места- 162 души в трудоспособна възраст са наети като социални асистенти. През 18 -те месеца по  проекта са подпомогнати 192 души.

По молба на ректора на ЮЗУ „ Неофит Рилски“ доц. д-р Борислав Юруков, местните парламентаристи одобриха предложението за предоставяне на общински имот – помещения с административен адрес площад „Георги Измирлиев“ 5, за нуждите на учебното заведение за срок от 5 години.

На заседанието бяха разгледани и одобрени две точки, касаещи обновяване на материалната база на две от учебните заведения в града. Едната точка засяга разрешаване изработване на Подробен устройствен план и изменение на плана за регулация на УПИ- XIV и промяна предназначението за “Техникум- Професионален учебен център и аудитория за извънкласни дейности”- средно свободно застрояване.

Второто предложение се отнася до НХГ „ Св. Св. Кирил и Методий“ и предвижда разрешаване изработване на Инвестиционен проект за изграждане на физкултурен салон.

Коментари

Задължително поле