Вижте какво ще решава Министерски съвет утре, 8 април 2020 г.

Министър-председателят Бойко Борисов и членовете на Министерския съвет ще проведат чрез видеоконферентна връзка предстоящото утре редовно правителствено заседание, съобщиха от правителствената информационна служба.

Кабинетът ще заседава при следния предварителен дневен ред:

1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПРЕ¬ВЕНЦИЯ И ЗАЩИТА ОТ ДОМАШНО НАСИЛИЕ ЗА 2020 Г.

Внася: министърът на вътрешните работи

2. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ № 686 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 1998 Г. ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРЕМИ¬НАВАНЕ ПРЕЗ ВИП „А“ - ПРАВИТЕЛСТВЕНА ЗАЛА НА ЛЕТИЩЕ СОФИЯ.

Внася: министър-председателят

3. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЗНАВАНЕ НА СДРУЖЕНИЕ „ЦЕНТЪР ЗА ПСИ¬ХОЛОГИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ“ ЗА НАЦИОНАЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ.

Внася: министърът на труда и социалната политика

4. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЗНАВАНЕ НА СДРУЖЕНИЕ „БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ЗА НЕВРОМУСКУЛНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ“ ЗА НАЦИОНАЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ.

Внася: министърът на труда и социалната политика

5. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЗНАВАНЕ НА СДРУЖЕНИЕ „АСОЦИАЦИЯ НА РОДИТЕЛИ НА ДЕЦА С ЕПИЛЕПСИЯ“ ЗА НАЦИОНАЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ.

Внася: министърът на труда и социалната политика

6. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НАМЕРЕНИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА СТАТУТ „УЧАСТНИК“ В КОМИТЕТА ПО ЕКОЛОГИЧНА ПОЛИТИКА КЪМ ОРГАНИЗАЦИЯТА ЗА ИКОНОМИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО И РАЗВИТИЕ, СЧИТАНО ОТ 1 ЯНУАРИ 2021 Г.

Внася: министърът на околната среда и водите

7. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014 - 2020, СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ НА ЕВРО¬ПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И ОТ ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

8. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ХУМАНИТАРНА ПОМОЩ ЗА РЕ¬ПУБЛИКА АЛБАНИЯ В РАЗМЕР 195 583 ЛВ.

Внася: заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър на външните работи

9. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ТАРИ¬ФАТА ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ ОТ ПАТЕНТНОТО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 242 НА МИНИС¬ТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 1999 Г.

Внася: министърът на икономиката

10. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИМОТ - ПУБ¬ЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА.

Внасят: заместник министър-председателят по обществения ред и сигурността

министърът на регионалното развитие и благоустройството

11. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА СПОРАЗУМЕНИЕ МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ПРАВИТЕЛСТВО¬ТО НА РЕПУБЛИКА ЕКВАДОР ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ВИЗИ ЗА ПРИТЕЖАТЕЛИТЕ НА ДИПЛОМАТИЧЕСКИ, СЛУЖЕБНИ И ОФИЦИ¬АЛНИ ПАСПОРТИ.

Внася: заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър на външните работи

12. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ПРОГРАМНО СПОРАЗУ¬МЕНИЕ МЕЖДУ МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛ¬ГАРИЯ, МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА НА КРАЛСТВО БЕЛГИЯ, МИНИС¬ТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА КИПЪР, МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА НА ФРЕНСКАТА РЕПУБЛИКА, ФЕДЕРАЛНОТО МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА НА ФЕДЕРАЛНА РЕПУБЛИКА ГЕРМАНИЯ, МИНИСТЕРСТВОТО НА НАЦИОНАЛНАТА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА ГЪРЦИЯ, МИНИС¬ТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА НА УНГАРИЯ, МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНА¬ТА НА ИТАЛИАНСКАТА РЕПУБЛИКА, ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА ЛИТВА, МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА НА КРАЛСТВО НИДЕРЛАНДИЯ, МИНИСТЕРСТВОТО НА НАЦИОНАЛНАТА ОТБРАНА НА ПОРТУГАЛСКАТА РЕПУБЛИКА, МИНИСТЕРСТВОТО НА НАЦИОНАЛНАТА ОТБРАНА НА РУМЪ¬НИЯ, МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА НА КРАЛСТВО ИСПАНИЯ, ЕВРО¬ПЕЙСКАТА АГЕНЦИЯ ПО ОТБРАНА И ЕВРОПЕЙСКАТА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА ОТНОСНО ПРОГРАМА „ФИНАНСОВ МЕХАНИЗЪМ ЗА КООПЕРИРАНЕ“.

Внася: заместник министър-председателят по обществения ред и сигурността и министър на отбраната

13. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ТРЕТАТА СЕСИЯ НА СМЕСЕНАТА БЪЛГАРО-СРЪБСКА МЕЖДУПРАВИТЕЛСТВЕНА КО¬МИСИЯ ЗА ИКОНОМИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО, ПРОВЕДЕНА НА 27 И 28 НОЕМВРИ 2019 Г. В СОФИЯ.

Внася: министърът на икономиката

14. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ И ПРОТОКОЛА ОТ 17-АТА СЕСИЯ НА БЪЛГАРО-КИТАЙСКАТА МЕЖДУПРАВИТЕЛСТВЕНА КОМИСИЯ ЗА ИКОНОМИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО, ПРОВЕДЕНА НА 16 ЯНУАРИ 2020 Г. В ПЕКИН.

Внася: министърът на икономиката

15. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕ¬ПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ИЗВЪНРЕДНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТ „ПРАВО¬СЪДИЕ И ВЪТРЕШНИ РАБОТИ, ФОРМАТ „ВЪТРЕШНИ РАБОТИ“, ПРОВЕ¬ДЕНО НА 4 МАРТ 2020 Г. В БРЮКСЕЛ И ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТ „ПРАВОСЪДИЕ И ВЪТРЕШНИ РАБОТИ“, ФОРМАТ „ВЪТРЕШНИ РАБОТИ“, ПРОВЕДЕНО НА 13 МАРТ 2020 Г. В БРЮКСЕЛ.

Внася: министърът на вътрешните работи

16. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ВИДЕОКОНФЕРЕНТНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТ „ОБЩИ ВЪПРОСИ“, ПРОВЕДЕНО НА 24 МАРТ 2020 Г.

Внася: заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър на външните работи

17. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА МОРСКИ ПЛАЖ „ОБЗОР – ЦЕНТРАЛЕН“, ОБЩИНА НЕСЕБЪР, ОБЛАСТ БУРГАС.

Внася: министърът на туризма

18. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОНЦЕСИОНЕР НА МОРСКИ ПЛАЖ „ЧЕРНОМОРЕЦ – ЮГ“, ОБЩИНА СОЗОПОЛ, ОБЛАСТ БУРГАС.

Внася: министърът на туризма

19. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ОТБРАНАТА И ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 46 НА МИ НИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2010 Г.

Внася: заместник министър-председателят по обществения ред и сигурността и министър на отбраната

20. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА АГЕНЦИЯТА ЗА ПУБЛИЧНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ И КОНТРОЛ.

Внася: министърът на икономиката

Коментари

Задължително поле