4,4 % е безработицата в община Свищов

През месец септември в община Свищов се отчита тенденцията на нарастване броя на регистрираните безработни. В края на месеца те са 683 души, което представлява увеличение спрямо предходен месец с 32 души.

Равнището на безработица се покачва с 0,2 пункта и в края на месеца е 4,4 % /при 5.6 % на национално ниво/. През същия период на предходната година броят на безработните е бил 829 души или със 146 души повече от сегашния, а равнището е било 5.3 %.

В структурата по пол се запазва тенденцията на доминиране дела на жените над този на мъжете, като броят на жените е по-голям с 97 души. Относителният дял на жените бележи леко нарастване и е 57,10 % срещу 42,9 % за мъжете.

Лицата на възраст до 29 години заемат най-нисък относителен дял – 15,67 на сто, а броят им е 107 души. През месеца групата на лицата на възраст над 50 години е на второ място по големина с абсолютен брой 248 души и относителен дял 36,31 на сто. Възрастовата група от 30-49 години е най-многобройна и с най-голям дял в структурата: с абсолютен брой 328 души и относителен дял 48,02 на сто.

Броят на лицата с работническа професия е 195 души. Тази група е на последно място в професионалната структура, като през месеца се отбелязва увеличение с 10 души и леко покачване на дела им.

Броят на лицата без специалност и квалификация продължава да заема втора позиция с абсолютен брой от 238 души и относителен дял 34,85 на сто.

Групата на специалистите без работа е на първо място и обхваща 250 души.

Висшистите без работа са 172 души с относителен дял 25,18 на сто от образователната структура.

През месец септември входящият поток вече превишава изходящия с 32 души. Новорегистрираните лица са 147, а едно лице е с възстановена регистрация.

Изходящият поток наброява 116 души, от които 101 са постъпили на работа. Трудова реализация с посредничество на бюрото по труда са намерили 64 души, от които 8 – по насърчителни мерки и програми за заетост, а останалите 56 – на първичен пазар.

Прекратените регистрации поради неспазване на задълженията от страна на търсещите работа лица са 13, а прекратените по други причини – 2.

Коментари

Задължително поле