Може ли работодателят да праща на детектор на лъжата?

Въпрос: Има ли право работодателят ми да ме подложи на различни тестове и изпитания, включително на детектор на лъжата, с цел да бъде установена моята лоялност или съвестност при изпълнение на служебните ми задължения?

Александър П., Пловдив

Отговор: Хората, които участват в изследването с детектор на лъжата, го правят на доброволен принцип и подписват декларация за това. В България няма законова уредба, която да позволява на работодателите да правят такива изследвания. Винаги може да откажете да минете на полиграф (детектор на лъжата).

Полиграфът (детектор на лъжата) и други подобни технологии навлизат сериозно в личното пространство на служителите. Тяхната употреба повдига както правни, така и етични въпроси.

Конституцията на Република България прокламира, че никой не може да бъде подлаган на медицински, научни или други опити без доброволното му писмено съгласие. Отделно, съгл. чл.127, ал.2 от Кодекса на труда, работодателят е задължен да пази достойнството на работника или служителя. В такъв случай отказът на работник или служител да премине теста през полиграф или друго подобно техническо средство не е нарушение на трудовата дисциплина. В трудовото законодателство резултатите от такива тестове не са основание за носене на дисциплинарна отговорност или за освобождаване от заеманата длъжност.

В закона няма изрично определени правила относно допустимостта на такива тестове и изпитания от страна работодателя към служителя. Поради това те могат да бъдат използвани само при наличие на изрично информирано съгласие от съответните служители. Тъй като обаче в контекста на трудовите и служебните отношения е спорно, доколко двете страни са равнопоставени (винаги е налице йерархическа подчиненост), много трудно може да се докаже, че съгласието е дадено доброволно, без външна принуда. Подлагането на служител на детектор на лъжата е нарушаване на личните му свободи.

Дори в Наказателно-процесуалния кодекс тази експертиза не е сред способите на доказване и резултатите от нея не се приемат като доказателство в съдебния процес.

Работодателят няма право да изисква повече информация от тази, предвидена в трудовото законодателство. Той няма право и да разкрива ваши лични данни на трети лица без ваше съгласие, освен в случаите, когато законът постановява друго.

При отклонение на работодателя от трудовото законодателство, работникът или служителят има пълното право да сигнализира „Главна инспекция по труда“, осъществяваща цялостния контрол за спазване на трудовите разпоредби.

 

Тодор Капитанов – юрист, национален секретар на КНСБ, консултант и специалист по публични лекции в областта на трудовите и социални въпроси, комуникациите и публичния сектор

 

Очакваме въпросите ви на адрес:

1797 София, ул. „Лъчезар Станчев” 7,

Email: trud@trud.bg и trudonline@gmail.com

TRUD_VERSION_AMP:0//
Публикувано от Труд

Този уебсайт използва "бисквитки"