Над 50 000 русенци пряко ще се възползват от интегрираната система за градски транспорт в Русе

През последните две години Община Русе реализира дейности по проект „Интегрирана система за градски транспорт на град Русе”, чрез който инфраструктурата на града ще бъде изцяло модернизирана. Проектът, който се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013, планира множество дейности, сред които облагородяване на ключови кръстовища, надлези и подлези в града, интегриране на електронна система за таксуване, изграждане на велоалеи. Ключовата полза от реализирането на проекта за града ще бъде осигуряването на по-добра свързаност и достъпност за над 50 000 русенци.

Един от основните компоненти от интегрирания инфраструктурен проект на град Русе е модернизацията и компютъризацията на системата за управление и контрол на обществения градски транспорт. Електронната система включва няколко елемента, които допринасят за управлението на цялостната транспортна мрежа и по-ефективното съблюдаване на спазването на правилата за движение и ползване на обществения градски транспорт. В рамките на модернизацията са създадени системи за проследяване на возилата чрез бордови компютри с GPS. По този начин пътниците получават визуално и гласово известяване чрез 100 информационни табла на най-натоварените спирки и могат по-целесъобразно да планират своето пътуване. Центърът, който събира информация в реално време и архивиращ получената информация, ще даде възможност за анализ на трафика и оптимизиране на работата на кръстовищата, както и за упражняване на контрол върху работата на транспортните оператори.

Предстои въвеждане на интерактивен интернет портал, който ще дава информация за трафика, местоположението на превозните средства, времето до пристигането им, както и данни за възможни маршрути и линии. Не на последно място, като част от интегрираната система за управление и конрол е въведена и система за видеонаблюдение на кръстовищата. Чрез поставяне на камери на най-натоварените кръстовища на града ще стане възможно в реално време да се получава информация за натовареността и за възникнали инциденти, което помага за по-добро регулиране на кръстовищата и бърза реакция при инциденти.

С реализацията на проекта ще се намали времето за чакане на спирките, поради точно спазване на разписанията и известяване на времето за пристигане, както и предстои съкращаване на времето за реакция при аварийни ситуаици.

Вече е въведена системата за електронно таксуване на пъниците. Новата система превръща Русе в един модерен европейски град, като преимуществата са не само за самите пътници, но и за всички граждани на Русе, предвид възможността за надлежна отчетност и намален риск от нарушения при събираемостта на приходите от обществения градски транспорт. Това дава на Община Русе нови гъвкави възможности за привличане на средства към бюджета, което ще допринесе за продължителни бъдещи инвестиции в инфраструктурата на общината.

Въвеждането на електронна система за таксуване на пътниците дава възможност за по-лесно прекачване на пътниците между отделните линии. Русенци ще могат да се прехвърлят на отделни превозни средства от мрежата без допълнително заплащане, което ще позволи и преструктуриране на маршрутната мрежа. Новата система дава възможности за надграждане в бъдеще, като например добавяне на нови услуги за разплащане чрез електронните карти (като паркинг в града и т.н.). Ползите се изразяват още в поддържането на постоянна и актуална статистика относно използването на градския транспорт. Не на последно място, модернизирането на транспортната система на Русе ще се отрази положително и на околната среда на града, като спомогне за намаляване на трафика и намали необходимостта от употреба на лични моторни превозни средства.

Тази публикация е създадена в рамките на проект „Интегрирана система за градски транспорт на град Русе”, в изпълнение на договор BG161PO001/1.5-03/2011/005 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма «Регионално развитие» 2007-2013г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Русе и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващ орган.

Коментари

Задължително поле