Благоевградският общински съвет прие етичен кодекс, предвиждат се и санкции

За първи път благоевградските общински съветници приеха да имат и спазват свой етичен кодекс. Той не е просто с пожелателен характер, а задължителен и дои в него се предвиждат санкции за тези, които го нарушат. Основните принципи, залегнали в етичния кодекс са: политическа и икономическа безпристрастност, законност, публичност, обществен дълг, компетентност, липса на конфликт на интереси.

При съмнения за неспазване на Етичния кодекс председателски съвет ще обсъжда поведението на съответния общински съветник и ще предлага становището си пред ОбС.

В Етичния кодекс са предвидени и санкции, като една от тях е лишаване от едно до три месечни възнаграждения.

"Етичният кодекс е със задължителен характер и е неразделна част от правилника на ОбС Благоевград", каза председателят на местния парламент Радослав Тасков и уточни, че този кодекс е взаимстван от етичния кодекс на Парламента.

Кодексът има за цел да установи принципи, правила и стандарти на поведение, които следва да бъдат спазвани от общинските съветници.

Коментари

Задължително поле