14 дни мислим дали да откажем кредит

Гражданите вече ще имат две седмици за размисъл дали да подпишат договор за кредит, предвижда приетият днес от Министерски съвет проект на Закон за кредитите за недвижими имоти на потребители.

Според нова евродиректива, която въвежда проектът, този срок е 7 дни, докато българското ведомство предлага те да станат 14. През това време банката ще е обвързана с ангажимента да отпусне кредита, докато потребителят получава време да размисли.

Законът ще важи за кредитите, обезпечени с ипотека върху недвижим имот, и кредити, чиято цел е придобиване или запазване на вещно право върху недвижим имот. Законът се прилага и по отношение на договорите за кредит, предназначени за ремонт, в случаите, когато тези договори са обезпечени с ипотека.

С текстовете се предлага ипотечните кредити да могат да се връщат предсрочно без такса след първата година. В рамките на първата година банката ще има право на 1% от остатъка.

Законопроектът задължава рекламите на кредитите за недвижими имоти да бъдат с шрифт, който е еднакъв по размер, вид и формат.

Проектът налага по-строги изисквания за оценка на кредитоспособността. Оценката на имота ще се извършва от независими оценители, включени в специален регистър.

Въвеждат се подробни правила за изчисляване на годишния процент на разходите по кредита (ГПР), съобразени със специфичните особености на ипотечните кредити. Определени са компетентните органи, които трябва да осигурят прилагането на регламентираните изисквания към кредиторите и кредитните посредници.

Контролът по спазване на правилата в областта на защита на потребителите е предоставен на Комисията за защита на потребителите. На Българската народна банка се възлага контролът по спазване на изискванията за компетентност и познания на служителите на кредиторите и кредитните посредници, за оценка на кредитоспособността на потребителите, за политиките на възнагражденията на кредитори и кредитни посредници, както и предоставянето на достъп до пазара на кредитните посредници посредством въведения регистрационен режим.

Коментари

Задължително поле