Община Търговище продължава социалните и здравни услуги за деца и семействата им

Община Търговище кандидатства за безвъзмездно директно финансиране за продължаване дейността на „Комплекса за здравни и социални услуги” (КЗСУ) и „Общностния център” за деца и семейства .

КЗСУ беше разкрит миналата година по проект BG051РО001-5.2.15-0001-C0001 "Комплекс за нови алтернативи", по процедура "Шанс за щастливо бъдеще" на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" (ОПРЧР).

Комплексът заработи на мястото на Дома за медико-социални услуги, предишен „Майка и дете”. В него бяха създадени 6 звена със специфична насоченост, в които работят медицински специалисти, социални работници, психолози и други.

"Центърът за настаняване от семеен тип за деца с увреждания с нужда от постоянни медицински грижи" е с капацитет от 8 места. Той на практика пое изоставените бебета и малки деца с тежки увреждания. Бяха създадени още: Дневни центрове за психично здраве за деца до 3 год.; за майчино и детско здраве; за деца с увреждания, които се отглеждат в семейна среда и за ранна интервенция за деца с дефицити.

В Комплекса е разположен и Център за подкрепяща грижа, в който млади, или поставени в риск бременни и родилки, получават подслон и адекватна помощ.
„Общностният център” беше изграден по проект “Създаване на интегрирани услуги за деца и семейства”, финансиран по Проект за социално включване, съгласно Споразумение за финансиране № РД 09-56/15.06.2011 г., подписано между МТСП и Община Търговище. В него се предоставят различни услуги за деца до 7 год. и семейства, като: семейно консултиране и подкрепа; здравна консултация за деца; формиране и развитие на родителски умения. В центъра се осигурява допълнителна подготовка за равен старт в училище и индивидуална педагогическа подкрепа за деца с увреждания и други.

Продължението дейността на КЗСУ и „Общностния център” ще бъде осигурено по процедура "Услуги за ранно детско развитие" на ОПРЧР, където общината кандидатства за директно финансиране. Безвъзмездната помощ, която може да бъде получена за 24 месеца предоставяне на услугите, е към 660 000 лв.

Коментари

Задължително поле